Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3080. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb, stran 10076.

  
Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi s 3. točko 135. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) in v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino obvestil in poročil o katerih borznoposredniška družba poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) ter roke, obliko in način poročanja, in sicer v zvezi z:
(a) izpolnjevanjem zahtev na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) in
(b) izpolnjevanjem zahtev na podlagi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU).
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu z ZTFI.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe tega sklepa smiselno uporabljajo tudi za podružnice investicijskih podjetij držav članic in podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: borznoposredniška družba).
(4) Določbe iz 2. poglavja tega sklepa veljajo za borznoposredniško družbo na posamični podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja in obveščanja na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe 575/2013/EU. Določbe 3. poglavja tega sklepa veljajo za borznoposredniško družbo na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot izhaja iz naslova II dela 1 Uredbe 575/2013/EU, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja na posamični podlagi.
(5) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI oziroma Uredbe 575/2013/EU in predpisih, izdanih na njuni podlagi.
(2) Za namen 15. člena tega sklepa »produkt« pomeni samostojno enoto konkretne storitve in ga kot takega opredeli borznoposredniška družba, s tem, da ima vsaj eno od naslednjih lastnosti:
(a) namenjen je le določeni, opredeljeni ciljni skupini ali segmentu,
(b) določeni so pogoji, ki jih morajo stranke izpolnjevati za njegovo uporabo,
(c) določena je cena za njegovo uporabo,
(d) postopek njegovega uvajanja oziroma ponudbe je opredeljen,
(e) borznoposredniška družba ima mehanizem notranjih kontrol in spremljanja posameznega produkta,
(f) opredeljeni so postopki in načini za njegovo financiranje ali investiranje,
(g) ima specifičen profil tveganja.
(3) Za namen 16. člena tega sklepa »posredna izpostavljenost« pomeni vsako izpostavljenost borznoposredniške družbe do posamezne stranke, ki nastane iz naslova prejetih kreditnih zavarovanj za neposredno izpostavljenost borznoposredniške družbe do druge stranke, ki je osnovni dolžnik borznoposredniške družbe, in ki bi lahko postala neposredna izpostavljenost borznoposredniške družbe do zadevne stranke, če bi prišlo do neplačila osnovnega dolžnika. Gre za izpostavljenost borznoposredniške družbe do dajalcev osebnega jamstva ali izdajateljev premoženja, ki služi kot zavarovanje terjatev borznoposredniške družbe, in druge podobne izpostavljenosti. Upoštevajo se tako zavarovanja za postavke sredstev (finančna sredstva) kot tudi zavarovanja za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, in sicer ne glede na to, ali izpolnjujejo minimalne zahteve glede primernosti v skladu z Uredbo 575/2013/EU.
2. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV PO ZTFI 
3. člen 
(podatki, ki se vpisujejo v sodni register) 
Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, borznoposredniška družba predloži Agenciji najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
4. člen 
(sklic in sklepi skupščine) 
(1) O sklicu skupščine borznoposredniška družba obvesti Agencijo s predložitvijo objave sklica skupščine v roku petih delovnih dni po objavi. Borznoposredniška družba obvesti Agencijo tudi o morebitnih dopolnitvah dnevnega reda skupščine oziroma predloži čistopis dnevnega reda skupščine v petih delovnih dneh po objavi.
(2) Borznoposredniška družba je dolžna seznaniti Agencijo z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina in najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami. Pri spremembah statuta mora borznoposredniška družba predložiti tudi čistopis statuta.
(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za borznoposredniško družbo, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.
5. člen 
(sprememba kvalificiranih imetnikov) 
(1) Borznoposredniška družba v skladu s prvim odstavkom 74. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2) v zvezi s 155. členom ZTFI ter ob upoštevanju drugega odstavka 150. člena ZTFI Agencijo najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi oziroma v sodni register obvesti o vsaki spremembi, zaradi katere se delež posameznega delničarja oziroma imetnika poslovnega deleža spremeni tako, da:
(a) preseže mejo kvalificiranega deleža oziroma se njegov delež zmanjša tako, da ne dosega več kvalificiranega deleža,
(b) preseže zgornjo mejo razpona oziroma pade pod spodnjo mejo razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku že izdano dovoljenje za kvalificiran delež.
(2) Borznoposredniška družba Agencijo najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi oziroma v sodni register obvesti o vsaki spremembi imetništva delnic borznoposredniške družbe oziroma poslovnih deležev, kjer se posameznemu kvalificiranemu imetniku spremeni delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah znotraj razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku izdano dovoljenje za kvalificirani delež.
(3) Borznoposredniška družba, z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu, v skladu z drugim odstavkom 74. člena ZBan-2 v zvezi s 155. členom ZTFI Agencijo najkasneje do konca meseca januarja tekočega leta obvesti o delničarjih oziroma imetnikih poslovnih deležev, ki so imetniki kvalificiranega deleža ter o njihovih kvalificiranih deležih po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.
(4) Borznoposredniška družba v skladu s tretjim odstavkom 74. člena ZBan-2 v zvezi s 155. členom ZTFI Agencijo obvesti o sklenitvi delničarskega sporazuma in dogovoru ali drugih okoliščinah v zvezi z bodočimi kvalificiranimi imetniki najkasneje v petih delovnih dneh po sklenitvi sporazuma ali dogovora oziroma seznanitvi borznoposredniške družbe s tem dejstvom.
(5) V poročilu oziroma obvestilu iz prejšnjih odstavkov borznoposredniška družba navede ime in priimek oziroma firmo in sedež imetnika delnic oziroma poslovnih deležev ter število delnic in delež glasovalnih pravic oziroma delež v kapitalu v odstotkih pred in po spremembi ter datum nastale spremembe.
6. člen 
(pridobitev oziroma odtujitev delnic, poslovnih deležev oziroma članskih pravic v pravnih osebah) 
(1) Borznoposredniška družba mora Agencijo najkasneje v petih delovnih dneh obvestiti o dejanski pridobitvi ali odtujitvi neposrednega deleža delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah. V obvestilu borznoposredniška družba navede osnovne podatke o pravni osebi (firma, sedež, naslov, matična številka), velikost deleža oziroma spremembo velikosti deleža, znesek vplačila v primeru pridobitve ter datum pridobitve oziroma odtujitve delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah, ki niso vključene v trgovalno knjigo.
(2) Borznoposredniška družba Agenciji letno poroča seznam vseh neposrednih deležev v delnice, poslovne deleže oziroma članske pravice vseh pravnih oseb na obrazcu POR-1, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 680/2014/EU).
(3) Rok za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.
7. člen 
(odpoklic in imenovanje članov uprave ter borznih posrednikov) 
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o odpoklicu in imenovanju članov uprave najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe, tako da ji predloži sklep o imenovanju oziroma odpoklicu.
(2) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o pooblastitvi novega borznega posrednika oziroma o prenehanju pooblastila borznemu posredniku v petih delovnih dneh po nastanku spremembe. V obvestilu borznoposredniška družba navede ime in priimek ter delovno mesto borznega posrednika.
(3) Obvestilu iz prejšnjega odstavka mora borznoposredniška družba priložiti tudi seznam oseb, ki imajo dovoljenje Agencije za opravljanje poslov borznega posrednika. Seznam mora vključevati vsaj osnovne identifikacijske elemente (ime, priimek, naziv delovnega mesta, ki ga borzni posrednik zaseda ter, če ta obstaja, trgovalno kodo, ki je bila borznemu posredniku dodeljena).
8. člen 
(odprtje, preselitev, zaprtje, začasno prenehanje podružnice ali predstavništva ter sprememba vrste poslov, ki jih opravlja podružnica ali predstavništvo) 
Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica najkasneje v petih delovnih dneh po nastopu omenjenih dogodkov. Dolžnost obveščanja velja za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in za podružnice investicijskih podjetij držav članic ter podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, pri čemer za slednje samo v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.
9. člen 
(sklenitev ali odpoved pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom ter sprememba vrste poslov, ki jih ta opravlja) 
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o sklenitvi ali odpovedi pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom, vpisanim v register, ki ga Agencija vodi na podlagi 237. člena ZTFI oziroma o spremembah vrste poslov, ki jih opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik najkasneje v petih delovnih dneh po nastopu omenjenih dogodkov. Dolžnost obveščanja velja za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in za investicijska podjetja držav članic ter podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, pri čemer za slednje samo v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za sklenitev pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom, vpisanim v javni register druge države članice.
(3) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena, vezanega na sklenitev ali odpoved pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom mora borznoposredniška družba priložiti tudi seznam vseh odvisnih borznoposredniških zastopnikov, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo.
10. člen 
(posli začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga v primeru neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke ob njeni dospelosti) 
Borznoposredniška družba nemudoma obvesti Agencijo o poslih začasne prodaje oziroma odkupa in poslih posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, če nasprotna stranka svoje obveznosti ne izpolni ob njeni dospelosti.
11. člen 
(sprememba kapitala borznoposredniške družbe, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala) 
Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki načrtovani spremembi kapitala borznoposredniške družbe, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala, pred spremembo in sicer najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe (npr. o izdaji novih delnic, podrejenih dolžniških instrumentov, odkupu lastnih delnic in drugem).
12. člen 
(sprememba in prenehanje opravljanja določenih storitev) 
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o prenehanju opravljanja določenih storitev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe.
(2) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o prenehanju opravljanja investicijskih storitev in poslov tudi v primerih iz prvega odstavka 168. člena ZTFI v petih delovnih dneh od nastanka navedenih okoliščin.
(3) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o spremembi splošnih pogojev poslovanja oziroma o določitvi novih splošnih pogojev poslovanja najkasneje v petih delovnih dneh po določitvi spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev poslovanja.
(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba priložiti izvod spremembe in prečiščenega besedila splošnih pogojev poslovanja.
(5) Določbe prejšnjih dveh odstavkov se uporabljajo tudi za cenik storitev borznoposredniške družbe, kadar cenik ni sestavni del splošnih pogojev poslovanja.
13. člen 
(polletno in letno poročilo ter izkazi) 
Borznoposredniška družba Agenciji predloži polletno in letno poročilo, konsolidirane izkaze, konsolidirano poročilo ter računovodsko poročilo in poslovno poročilo v primeru združitve ali delitve v skladu z določbami sklepa, ki ureja poslovne knjige, letna in polletna poročila borznoposredniških družb.
14. člen 
(popravki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila) 
(1) Borznoposredniška družba, ki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila in/ali konsolidiranega letnega poročila izvede popravke v letnem poročilu, Agenciji pošlje pisno obrazložitev z vsemi popravki, ki vplivajo na računovodske izkaze in posledično na druga poročila, že posredovana Agenciji za zadevno poslovno leto, najkasneje v štirih mesecih po izteku poslovnega leta.
(2) Borznoposredniška družba obrazloži revizorjeve popravke iz prvega odstavka tega člena in sicer tako, da navede podatek pred revizijo, popravek in podatek po reviziji, na naslednji način:
(a) revizorjeve popravke borznoposredniška družba prikaže v kratki shemi bilance stanja in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe,
(b) revizorjeve popravke borznoposredniška družba prikaže v kratki shemi izkaza poslovnega izida in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe,
(c) borznoposredniška družba prikaže revizorjeve popravke po vrstah zunajbilančnih obveznosti in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe.
(3) Revizorjeve popravke iz konsolidiranega računovodskega poročila borznoposredniška družba obrazloži na način, ki izhaja iz drugega odstavka tega člena, s tem, da namesto prikaza po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe navede razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo.
(4) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo katerikoli podatki iz poročil, navedenih v tem odstavku, borznoposredniška družba o tem poroča tako, da ta poročila z novimi podatki predloži Agenciji v roku iz prvega odstavka tega člena:
(a) poročila in konsolidirana poročila o poročanju o kapitalu ter kapitalskih zahtevah, za posamezna tveganja ter poročila in konsolidirana poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so priloga Uredbe 680/2014/EU,
(b) poročila o naložbah v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja v obliki obrazca POR-2, ki je sestavni del tega sklepa.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabijo tudi za ravnanje borznoposredniške družbe po opravljenem revizijskem pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
15. člen 
(obvestilo o uvedbi oziroma prenehanju ponudbe posamezne vrste produkta) 
(1) Če namerava borznoposredniška družba v okviru pridobljenega dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov uvesti novo vrsto produkta, Agencijo o tej nameri obvesti v petih delovnih dneh po sprejetju odločitve upravljalnega organa. Borznoposredniška družba v obvestilu navede lastnosti produkta ter postopek njegovega uvajanja, ki vsebuje tudi časovno opredelitev uvedbe tega produkta. Pri uvajanju novega produkta morajo biti zajete vse organizacijske enote, ki bodo pozneje sodelovale pri delu, vključno s službo notranje revizije v okviru njenih nalog.
(2) Borznoposredniška družba mora Agencijo obvestiti tudi o prenehanju ponudbe posameznega produkta, in sicer v roku petih delovnih dni od sprejetja sklepa upravljalnega organa o tem.
16. člen 
(poslovanje z osebami v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo) 
(1) Borznoposredniška družba v skladu s četrtim odstavkom 149. člena ZBan-2 v zvezi s 193. členom ZTFI Agenciji polletno poroča o izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo, ki vključuje neposredno in posredno izpostavljenost do teh oseb. Borznoposredniška družba izdela poročilo na obrazcu POR-3, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčna datuma polletnega poročanja iz 2. člena Uredbe 680/2014/EU.
(2) Rok za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena je datum predložitve polletnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.
(3) Borznoposredniška družba v skladu s petim odstavkom 150. člena ZBan-2 v zvezi s 193. členom ZTFI Agencijo v petih delovnih dneh od sklenitve posla obvesti o pravnih poslih z osebami v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo, sklenjenih pod ugodnejšimi pogoji od tistih, ki jih borznoposredniška družba v istem obdobju običajno sklepa z drugimi osebami.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati bistvene podatke o sklenjenem poslu, ki obsegajo najmanj: naziv osebe, ki je v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo, s katero je bil sklenjen posel, datum pridobitve soglasja nadzornega sveta, datum sklenitve posla, vrsto, znesek in zapadlost posla, opis pogodbenih pogojev, ki so predmet ugodnejše obravnave, in razlog za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji.
17. člen 
(pritožbe strank) 
(1) Borznoposredniška družba Agenciji poroča o prejetih pritožbah strank za posamezno četrtletje na obrazcu POR-4, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Roki za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena so naslednji:
(a) do 1. junija tekočega leta za prvo četrtletje,
(b) do 1. septembra tekočega leta za drugo četrtletje,
(c) do 1. decembra tekočega leta za tretje četrtletje in
(d) do 1. marca naslednjega leta za zadnje četrtletje.
18. člen 
(poročanje o drugih dogodkih) 
(1) Borznoposredniška družba mesečno poroča Agenciji o uporabi morebitnih kritnih (margin) računov na katerem vodi finančne instrumente za svoj račun ali za račun strank. Pri tem navede institucijo pri kateri ima tak račun odprt in vrsto strank za katero vodi finančne instrumente na takšnem računu (neprofesionalne ali profesionalne, povezane osebe, pravne osebe ali fizične osebe, lastni račun itd.).
(2) V primeru uporabe kritnega računa iz prejšnjega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba Agencijo obveščati o uporabi kredita na takšnem računu za posamezno stranko, če višina kredita doseže ali preseže 30 % vrednosti finančnih instrumentov te stranke na tem računu. Poročati je potrebno takoj, ko je prag dosežen ali presežen in vse dotlej, dokler se višina kredita ne zmanjša pod prag 30 %. Enaka zahteva velja za borznoposredniško družbo, če koristi kredit za lastni račun.
(3) V primeru zastave finančnih instrumentov stranke, ki jih borznoposredniška družba vodi na poddepoju, mora borznoposredniška družba nemudoma poročati podatke o stranki, ki je finančne instrumente zastavila, številu in vrsti zastavljenih instrumentov stranke in vrednosti dolga za katere jih je zastavila. Poročati je potrebno tudi izbris zastave ali izvršitev zastavne pravice na finančnih instrumentih. Enaka zahteva velja za borznoposredniško družbo, če zastavi svoje finančne instrumente, ki jih vodi na poddepoju.
19. člen 
(druga dejstva in okoliščine o tveganjih) 
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali borznoposredniška družba posluje v skladu s predpisi iz 197. člena oziroma predpisi iz 300.a člena ZTFI ter ji predloži njihov opis najkasneje v petih delovnih dneh od njihovega nastanka.
(2) Borznoposredniška družba Agenciji predloži tudi naslednja poročila:
(a) redna oziroma izredna poročila o tveganjih iz prvega odstavka 25. člena sklepa, ki za borznoposredniške družbe ureja notranje upravljanje, delovanje upravljalnega organa in proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, v osmih dneh po njihovem sprejemu,
(b) polletno poročilo o notranjem revidiranju za obdobje januar–junij in za obdobje julij–december tekočega poslovnega leta najkasneje v 45 dneh po zaključku polletja,
(c) letno poročilo o notranjem revidiranju najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(3) Poročilo iz točk (b) in (c) prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati navedbe v zvezi z uresničevanjem letnega načrta službe notranje revizije po vseh točkah prvega odstavka 142. člena ZBan-2 v zvezi s 193. členom ZTFI.
(4) Za zagotovitev vsebine polletnega poročila iz točke (b) drugega odstavka tega člena služba notranje revizije uporabi tudi tabele, navedene v obrazcu POR-5 ki je sestavni del tega sklepa.
(5) Služba notranje revizije v polletnem poročilu iz točke (b) drugega odstavka tega člena navede tudi izsledke preveritev v zvezi z obstojem obveznosti in izpolnjevanjem obveznosti poročanja borznoposredniške družbe Agenciji na konsolidirani podlagi, in sicer o kapitalu in izpostavljenosti na konsolidirani podlagi po stanju na dan poročanja, to je 30. junij in 31. december tekočega leta.
3. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ UREDBE 575/2013/EU
20. člen 
(subjekti, izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije) 
(1) Borznoposredniška družba najkasneje 30 dni pred nameravanim datumom obvesti Agencijo o subjektu, ki ga želi izključiti iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe 575/2013/EU ter k temu predloži naslednje informacije:
(a) naziv subjekta,
(b) opis poslovne dejavnosti subjekta,
(c) opis najpomembnejših poslov borznoposredniške družbe s subjektom,
(d) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk subjekta po stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta,
(e) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk nadrejene družbe ali družbe, ki ima udeležbo v subjektu po stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta ter
(f) datum uveljavljanja izključitve subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije.
(2) Če borznoposredniška družba iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe 575/2013/EU že izključuje enega ali več subjektov, predloži pri obveščanju iz prejšnjega odstavka tega člena tudi informacijo iz točke (d) prejšnjega odstavka tega člena na agregirani ravni, ki vključuje relevanten znesek vseh že izključenih subjektov, vključno z nameravanim.
(3) V primeru nastopa neizpolnjevanja pogojev za izključitev že izključenega subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije po prvem odstavku 19. člena Uredbe 575/2013/EU borznoposredniška družba Agencijo obvesti o tem dejstvu in razlogih za neizpolnjevanje pogojev najkasneje v petih delovnih dneh od nastopa spremenjenih okoliščin.
21. člen 
(subkonsolidacija iz 22. člena Uredbe 575/2013/EU)
(1) Če je borznoposredniška družba kot podrejena institucija zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih držav ter izpolnjevanju zahtev na podlagi svojega subkonsolidiranega položaja po 22. členu Uredbe 575/2013/EU, Agenciji četrtletno predloži relevantna poročila iz Uredbe 680/2014/EU ter iz 23. člena tega sklepa.
(2) Rok za predložitev poročil iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.
22. člen 
(izplačila donosov na kapitalske instrumente) 
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o nameravanem izplačilu vmesnih dividend na instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU, ki zmanjšuje znesek postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala oziroma skupnega kapitala na posamični podlagi, najkasneje en mesec pred datumom izplačila ter zraven predloži sprejeti sklep upravljalnega organa borznoposredniške družbe ter druga dokazila, vezana na višino zneska vmesnih dividend po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15).
(2) Določila prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo vmesnih dividend na prednostne delnice.
23. člen 
(deleži borznoposredniške družbe v subjektih finančnega sektorja) 
(1) Za namene spremljanja odbitkov od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala iz prvega odstavka 36., 56. in 66. člena Uredbe 575/2013/EU ter začasne opustitve odbitka od kapitala po 79. členu Uredbe 575/2013/EU borznoposredniška družba Agenciji četrtletno poroča o svojih deležih v subjektih finančnega sektorja na posamični podlagi na obrazcu POR-6, ki je sestavni del tega sklepa, po stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena Uredbe 680/2014/EU.
(2) Rok za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.
24. člen 
(kvalificirani deleži borznoposredniške družbe izven finančnega sektorja) 
(1) Za namene spremljanja zahtev glede kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja iz 89. do 91. člena Uredbe 575/2013/EU borznoposredniška družba Agenciji četrtletno poroča o svojih kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja na obrazcu POR-2, ki je sestavni del tega sklepa po stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena Uredbe 680/2014/EU.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za podrejeno borznoposredniško družbo, ki je v skladu z 22. členom Uredbe 575/2013/EU zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih držav, na podlagi njenega subkonsolidiranega položaja.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.
25. člen 
(imenovane zunanje bonitetne agencije) 
(1) Borznoposredniška družba Agencijo v skladu s 138. členom Uredbe 575/2013/EU obvesti o imenovanju zunanjih bonitetnih agencij (v nadaljevanju: ECAI), preklicu imenovane ECAI ter o spremembah kategorij izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU za imenovane ECAI, najkasneje v petih delovnih dneh od sprejetja odločitve upravljalnega organa borznoposredniške družbe.
(2) Borznoposredniška družba v obvestilu iz prejšnjega odstavka tega člena navede:
(a) ob imenovanju: naziv ECAI ter kategorije izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU, za katere se bodo uporabljale zunanje bonitetne ocene ECAI,
(b) ob preklicu: naziv imenovane ECAI ter ustrezno utemeljitev te odločitve,
(c) ob spremembah kategorij izpostavljenosti: naziv ECAI, kategorijo izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU ter utemeljitev spremembe.
26. člen 
(razkritja) 
Borznoposredniška družba, ki je skladno s 6. in 13. členom Uredbe 575/2013/EU zavezana k razkritjem iz dela 8 Uredbe 575/2013/EU, Agencijo obvesti o mediju in mestu razkritij informacij iz naslova II dela 8 Uredbe 575/2013/EU najkasneje v petih delovnih dneh po datumu objave računovodskih izkazov v skladu s 433. členom Uredbe 575/2013/EU.
4. POROČANJE AGENCIJI 
27. člen 
(drugo poročanje) 
Borznoposredniška družba Agencijo obvešča o vseh ostalih zahtevah, ki neposredno izhajajo iz predpisov iz 197. in 300.a člena ZTFI in niso podrobneje urejene v teh predpisih, najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka okoliščin oziroma od nastanka sprememb.
28. člen 
(način poročanja) 
Borznoposredniška družba Agenciji poroča o podatkih iz tega sklepa v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje – NRS in v skladu s funkcionalno specifikacijo, ki je dosegljiva na spletni strani Agencije.
5. KONČNI DOLOČBI 
29. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 64/10, 75/10, 80/11 (100/11 – popr.), 33/12 in 30/16 – ZTFI-F).
30. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-14/2016-4
Ljubljana, dne 10. novembra 2016
EVA 2016-1611-0127
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost