Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

Ob-3391/16, Stran 2522
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.c člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16 in 42/16; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2016, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-1/2016/4 z dne 5. 1. 2016 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016 (Uradni list RS, št. 7/16) ter Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 2550-16-311000 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016 z dne 19. 8. 2016, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad) objavlja
javni poziv 44SUB-EVPOL16
Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.
Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju, prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.
Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge polnilna postaja, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljena.
Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za polnilne postaje, za katere so izpolnjeni vsi spodaj navedeni tehnični pogoji:
– vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje;
– AC polnilna postaja z vsaj 1 x 7-polno vtičnico (IEC 62196, Type2, Mode 3) in vsaj eno šuko vtičnico s skupno močjo do 22 kW in/ali DC kombinirana polnilna postaja CCS + ChaDemo s skupno močjo do 22 kW;
– polnilna postaja naj ne zaklepa vtikača kabla v postaji med polnjenjem;
– ročni, uporabniku dosegljivi »reset« (ponastavitev) polnilne postaje v primeru izpada;
– delovanje po principu priključi in polni brez identifikacije;
– možnost kasnejše nadgradnje postaje s števcem porabe ter sistemom za plačevanje s plačilnimi karticami, telefonskim plačevanjem ali drugim ustreznim načinom plačila polnjenja.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti občina vlagateljica, kot na primer:
– priključnega merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
– parkirnih prostorov za polnjenje vozil;
– ustreznih talnih označb, vključno s prometnim znakom.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni park, regijski in krajinski parki), kar bo Eko sklad preveril v uradni evidenci Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso), in ki s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja (občine vlagateljice).
Polnilna postaja mora biti postavljena na območju občine vlagateljice.
Občine vlagateljice morajo zagotoviti pogoje za vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila, in sicer:
– izgradnjo priključno merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
– dva parkirna prostora za polnjenje dveh vozil hkrati;
– ustrezno talno označbo, vključno s prometnim znakom.
Če občine vlagateljice pogojev iz prejšnjega odstavka ne bodo zagotovile, niso upravičene do sofinanciranja po tem javnem pozivu.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 44SUB-EVPOL16 in obvezne priloge:
– predračun/ponudbo za nakup polnilne postaje;
– podatke proizvajalca polnilne postaje, iz katerih so jasno razvidni zahtevani tehnični podatki o polnilni postaji, ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji;
– sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma odločitev o oddaji javnega naročila za nakup polnilnih postaj, ki so predmet vloge, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja javno naročanje.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
c) kandidiranje za nakup več polnilnih postaj
Občina vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira za nakup več polnilnih postaj, ki so predmet tega javnega poziva.
d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Polnilne postaje, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti najmanj 8 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da polnilna postaja ne deluje več ali da je bila odtujena pred potekom osmih let po izplačilu nepovratne finančne spodbude, mora občina vlagateljica prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih 10 letih od dneva kršitve ne more zaprositi za nepovratno finančno spodbudo. Čas od nastanka neoperativnosti polnilne postaje zaradi višje sile do dne ponovne operativnosti polnilne postaje se ne všteva v osemletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti občina vlagateljica ves čas lastnica polnilne postaje.
e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup polnilne postaje že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
f) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Občina vlagateljica je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb, namenjenem občinam. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Občina vlagateljica mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine vlagateljice natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko občine vlagateljice naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Za informacije o javnem pozivu lahko občine vlagateljice pokličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude občini vlagateljici se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.
Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden nakup ene ali več polnilnih postaj. Občina vlagateljica pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J in 32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila občini vlagateljici dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini vlagateljici.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je polnilna postaja kupljena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina vlagateljica predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani občine vlagateljice;
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila za nakup polnilne postaje (na primer sklep o oddaji javnega naročila, za javna naročila male vrednosti naročilnica ipd.);
– kopijo računa za nakup polnilne postaje;
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
– fotografijo ustrezno postavljene in operativne sofinancirane polnilne postaje z na vidnem mestu nameščeno označbo (nalepko/tablico) z logotipom sofinancerja, ki jo občine vlagateljice prejmejo od Eko sklada skupaj s pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun občine vlagateljice. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude do 8 let po nakupu polnilne postaje z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost