Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3116. Odlok o dopolnitvi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, stran 10221.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 12. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Dopolni se 34. člen Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Žiri (Uradni list RS, št 102/12), tako da se dodata nova peti in šesti odstavek v sledečem besedilu:
»V primeru, da gre za dejavnost, v kateri sta v dejavnosti zaposleni 1 ali največ 2 osebi, da se dejavnost izvaja v poslovnem prostoru, ki je del obstoječega stanovanjskega objekta, ter da dejavnost ne povzroča večjih količin odpadkov, kar povzročitelj potrdi s podpisom posebne izjave, je skupna količina mešanih komunalnih odpadkov iz dejavnosti in gospodinjstva enaka obračunskemu volumnu posode za mešane komunalne odpadke glede na število stalno prijavljenih stanovalcev (do 5 oseb 80 l, več kot 5 oseb 120 l).
V primeru, da v dejavnosti vključno z dejavnostjo iz predhodnega odstavka nastane občasna količina komunalnih ali njim podobnih odpadkov, vključno z nevarnimi in kosovnimi odpadki iz dejavnosti jih povzročitelj lahko odda v Zbirnem centru v namenskih vrečah, ki se kupijo na Občini Žiri ali pa na podlagi sklenjene pogodbe o lastnem dovozu odpadkov v Zbirni center. Strošek ravnanja z odpadki se obračuna mesečno na podlagi prevzemnic in se obračuna od volumna odpadkov po veljavnem ceniku Občine Žiri.«
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek in se dopolni v sledečem besedilu:
»Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za obdobje enega meseca minimalno 1/3 najmanjšega volumna zbirne posode (80 L) to je 26,6666 litrov in frekvenca odvoza 4 tedne.«
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2012-2
Žiri, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost