Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

512. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

548. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016
549. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016
550. Uredba o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Sklepi

551. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti

MINISTRSTVA

513. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023)
514. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
515. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
552. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

SODNI SVET

517. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

518. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji VI. volilne enote

OBČINE

Brezovica

519. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica

Celje

520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
521. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
522. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje
523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020
524. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kuzma

525. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2016

Litija

526. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2016

Mežica

527. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2016
528. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2016–2020
529. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Piran

530. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo št. 2)
531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran

Ribnica

532. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2016
533. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ribnica

Rogatec

534. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016

Slovenska Bistrica

535. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016
536. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Šentjur

538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur

Tišina

539. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina

Turnišče

540. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče
541. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče
542. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Turnišče

Vrhnika

543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki

Žiri

544. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZI 38 – OB JEZERNICI

Žužemberk

545. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnolom VRH PRI KRIŽU
546. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016
547. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

10. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o ustanovitvi, upravljanju in delovanju Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje
11. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike ter Poveljstvom vrhovnega poveljnika za preoblikovanje o funkcionalnih razmerjih Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje

Ministrstvo za zunanje zadeve

12. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti