Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

Ob-1481/16, Stran 438
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, s spremembami in dopolnitvami) objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor 
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
1. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na naslovu Kraigherjeva ulica 3, Lenart v Slovenskih goricah, v neto tlorisni izmeri 184,50 m2, posamezni del št. 4, v stavbi št. 832, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, poslovni prostor, ID znak dela stavbe 532-832-4, energetski razred: E.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 91.800,00 EUR.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene za nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe
Prodajna pogodba, katero najuspešnejši dražitelj sklene najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in ima Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor pravico zadržati vplačano varščino, kot to izhaja tudi iz VIII. točke tega razpisa javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca, ki bo naveden v prodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v roku določenem v IV. točki tega razpisa javne dražbe, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prodajalec bo kupcu izročil original overjene prodajne pogodbe v roku 3 dni po predložitvi pogodbe s strani FURS, kolikor bo šlo za plačilo davka na promet nepremičnin.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, Maribor v sejni sobi v II. nadstropju, dne 6. 4. 2016 ob 12. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno dne 31. 3. 2016 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor št. 01270-6030275190 (Banka Slovenije) UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »varščina« ter poslati dokazilo o plačilu varščine na elektronski naslov: anja.casar@mb-lekarne.si.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Uspelemu dražitelju bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po dnevu opravljene dražbe.
Dražitelji, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in ne sprejmejo niti izklicne cene, nimajo pravice do vračila varščine. Če dva ali več dražiteljev, dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, se šteje, da nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Organizator javne dražbe zadrži plačilo kupčeve varščine tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Dražitelji se morajo na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe od 11.30 do najkasneje 11.50 ter ob prijavi na dražbo nepremičnine predložiti naslednje dokumente v originalu in v slovenskem jeziku:
– Potrdilo o plačilu varščine (original) in priložena celotna številka TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– Osebni dokument s fotografijo na vpogled (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
– Davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, 
– Pravne osebe: izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo Davčne uprave RS – Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni,
– Fizične osebe: potrdilo Davčne uprave RS – Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, v primeru, da je dražitelj s.p. še izpisek iz poslovnega registra Slovenije, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni,
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, zainteresirane osebe ne morejo pristopiti na javno dražbo.
Po prijavi na dražbo pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
– Pri nepremičnini je v izklicni ceni zajeta vsa oprema, ki se morebiti nahaja v nepremičnini.
– Novi lastnik mora na lastne stroške urediti prenos imetništva komunalnih in drugih priključkov pri posameznih distributerjih.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec.
– Prodajalec nosi stroške overitve pogodbe, kupec pa davek na promet z nepremičninami ali DDV v primeru, če sta obe pogodbeni stranki zavezanki za DDV, pri čemer morata v slednjem primeru pravočasno podpisati izjavo o pravici do odbitka celotnega DDV. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za vodenje postopka prodaje. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Ugovore rešuje Komisija za vodenje postopka prodaje.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na elektronskem naslovu: anja.casar@mb-lekarne.si ali tel. 02/450-27-83 (centrala zavoda). Kontaktna oseba je Anja Časar.
Ogled nepremičnine bo mogoč vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 12. do 13.30, po predhodni najavi na elektronski naslov: anja.casar@mb-lekarne.si ali tel. 02/450-27-83 (centrala zavoda). Kontaktna oseba je Anja Časar.
XII. Ustavitev postopka: direktor zavoda ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem direktorja zavoda lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne morebitna že plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti