Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

513. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023), stran 1641.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023), št. 05-24/14 z dne 22. decembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Leskova dolina, ki meri 3.053,80 ha, se nahaja v postojnskem gozdnogospodarskem območju, v občini Loška dolina, oziroma v katastrski občini Leskova dolina.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Leskova dolina je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. 100  % državnih gozdov;
2. površina: 3.003,12 ha, od katere je 2.675,28 ha večnamenskih gozdov, 11,55 ha varovalnih gozdov in 316,29 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 408,6 m3/ha, od tega 258,6 m3/ha iglavcev in 150 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,70 m3/ha, od tega 3,44 m3/ha iglavcev in 2,26 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta postojnskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Leskova dolina določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.658,91 ha,
– ekološke funkcije na površini 806,49 ha ter
– socialne funkcije na površini 321,66 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Leskova dolina za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 257.118 m3, od tega 184.296 m3 iglavcev in 72.822 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 947,05 ha,
– nega drogovnjaka na površini 81,18 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 127,89 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita z ograjo v dolžini 400 m, vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini 20.500 m in odstranjevanje zaščitne ograje v dolžini 1.035 m,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje travinj na površini 212,7 ha ter vzdrževanje vodnih virov in kalov v obsegu 230 kosov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Leskova dolina, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg, Cesta notranjskega odreda 6, Stari trg pri Ložu in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-565/2014
Ljubljana, dne 16. februarja 2016
EVA 2014-2330-0044
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti