Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

544. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZI 38 – OB JEZERNICI, stran 1750.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 57/12) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je župan Občine Žiri dne 12. 2. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZI 38 – OB JEZERNICI
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt za območje ZI 38 – Ob Jezernici (v nadaljevanju OPPN del območja ZI 38) se pripravlja na pobudo Polone Burnik, Jezerska ulica 71, 4226 Žiri, Andreja in Stanislave Trčka, Partizanska cesta 8, 4226 Žiri.
Območje ob obstoječi stanovanjski pozidavi še ni pozidano. Načrtovana poselitev – gradnja treh stanovanjskih hiš, je namenjena zgostitvi in zapolnitvi obstoječe pozidave. Območje ima osnovno komunalno opremo. Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr., 40/13 – spremembe odloka) (v nadaljevanju: OPN Žiri), ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Obravnavana površina enote prostorskega urejanja (EUP) ZI 38, skladna z OPN Občine Žiri, za katerega se izdela OPPN, znaša 1468,00 m2.
Obravnavane parcele:
– št. parcele: 920/11, k.o. Žirovski vrh, velikosti 525,00 m2 (lastnik parcele: Polona Burnik)
– št. parcele: 920/23, k.o. Žirovski vrh, velikosti 943,00 m2 (lastnika parcele: Andrej in Stanislava Trček)
– št. parcele 920/25, k.o. Žirovski vrh, velikosti 146,00 m2 (lastnik parcele: Občina Žiri).
Predvidena podrobnejša namenska raba je SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Prometno se območje navezuje iz obravnavanih parcel z novimi priključki na obstoječo dovozno cesto parc. štev.: 920/25, k.o. Žirovski vrh, ki se navezuje na javno dobro – parc. štev.: 1266/8, k.o. Žirovski vrh. Ostala infrastruktura se navezuje na obstoječo infrastrukturo.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Žiri,
– geodetski posnetek območja (GEOM-107-2015),
– programska zasnova in koncept dopolnilne gradnje.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
Priprava osnutka OPPN
30 dni po podpisu pogodbe
Priprava osnutka za pridobitev smernic
5 dni po potrditvi osnutka s strani pobudnika in občinske uprave
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka 
30 dni po pridobitvi smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
7 dni pred javno obravnavo
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave
20 dni po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavi
Priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj 
30 dni po potrditvi stališč OPPN na občinskem svetu
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni
Priprava usklajenega predloga za obravnavo na občinskem svetu 
15 dni po pridobitvi mnenj
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
Predvidoma 20 dni po pripravi usklajenega predloga
Priprava končnega predloga po sprejemu akta na občinskem svetu
10 dni po objavi odloka v Uradnem listu
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO ali druge zahtevnejše strokovne podlage, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Občina Žiri kot upravljavec javnih občinskih cest in javnih poti ter vodovoda, kanalizacije, komunalnih odpadkov in javne razsvetljave, Loška cesta 1, 4226 Žiri,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
– Telekom Slovenije d.d., 1210 Ljubljana – Šentvid, Stegne 19,
– RS Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN ZI 38 in strokovnih podlag zagotovita zainteresirana investitorja oziroma pobudnika izdelave OPPN-ja. Občina Žiri pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep čistopisa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Žiri.
Št. 3500-2/2016-1
Žiri, dne 12. februarja 2016
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti