Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

Št. 47809-7/2016-1 Ob-1479/16, Stran 451
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 4. člena Odloka o rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 23/15)
javno zbiranje ponudb 
za oddajo javne površine zaradi postavitve gostinskega vrta 
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. Predmet oddaje v uporabo
Predmet oddaje v uporabo je javna površina na območju Športnega parka v Šempetru pri Gorici, v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, zaradi postavitve gostinskega vrta, ki ni prostorsko povezan z obstoječim gostinskim obratom (v nadaljevanju gostinski vrt), ki vključuje leseno lopo s podestom in premični WC, na delu nepremičnine s parc. št. 2657, 2753 in 2756/1, vse k.o. 2315 - Šempeter, na travni površini, v skupni tlorisni izmeri maksimalno 150 m2.
Lega gostinskega vrta je dovoljena na območju parka, ki je šrafirana in razvidna iz načrta v Prilogi 1. Mikrolokacija bo določena z izbranim ponudnikom naknadno.
Oprema gostinskega vrta, pogoji njene postavitve ter velikost, je določena v Prilogi 2.
Priloga 1 in Priloga 2 so sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Izhodiščna višina uporabnine: izhodiščna uporabnina znaša v skladu z 19. členom Odloka o rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 23/15) 0,03 eura/m2/dan.
4. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora plačati varščino v višini 195 EUR (DDV je vključen) na transakcijski račun Občine Šempeter - Vrtojba, št. 013830100014409, sklic SI00 234424, z navedbo »plačilo varščine za oddajo javne površine zaradi postavitev gostinskega vrta«.
5. Pogoji oddaje v uporabo
a. Javna površina v lasti Občine Šempeter - Vrtojba zaradi postavitve gostinskega vrta, se daje v uporabo za najmanj izhodiščno uporabnino.
b. Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska prve mesečne uporabnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
c. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
d. Uporabnik je dolžan plačati DDV.
Uporabnik pridobi pravico uporabe javne površine v lastni Občine Šempeter - Vrtojba za namen postavitve gostinskega vrta, za dobo enega leta oziroma do začetka izvajanja gradbenih del na območju Športnega parka, skladno s projektno dokumentacijo za Športni park. V času trajanja uporabe je uporabnik dolžan najeto javno površino na svoje stroške redno vzdrževati.
Občina Šempeter - Vrtojba in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo, s katero bosta uredila vse medsebojne obveznosti in pravice.
6. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 3),
b) Ponudbeno uporabnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne uporabnine, določene v 3. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 4).
c) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini (Priloga 5),
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od 3 mesecev,
– samostojni podjetniki predložijo izpis iz poslovnega registra,
– Izjava (Priloga 6 in Priloga 7)
7. Način in rok plačila uporabnine: uporabnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku, kot bo naveden na računu, ki ga bo občina izstavila ponudniku. Uporabnina se plačuje mesečno. Plačilo uporabnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Drugi pogoji: najugodnejši ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba na dan oddaje ponudbe, sicer bo izločen iz postopka. (Priloga št. 7).
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo javne površine zaradi postavitve gostinskega vrta« na naslov: Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 14. 3. 2016 do 14. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na sedež občine.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo občina obvestila ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
d) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo na poziv občine dopolni.
e) Občina na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji javnih površin zaradi postavitve gostinskega vrta v uporabo z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
f) Ponudba veže ponudnika do 15. 5. 2016 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.
g) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, sejna soba – pritličje), 16. 3. 2016 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe.
h) Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija Občine Šempeter - Vrtojba, ki jo s sklepom imenuje župan (v nadaljevanju komisija).
i) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o uporabi javne površine za namen postavitve, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
10. Merila za izbiro in izbira najugodnejšega ponudnika
1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a.) ponujena neto mesečna najemnina za postavitev gostinskega vrta; 60 točk
b.) ponujeni program; 20 točk
c.) reference ponudnika; 20 točk.
Komisija bo vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenila in razvrstila ob upoštevanju postavljenih meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, v skladu z rezultati po naslednjih formulah:
a.)
Np = ponujena neto mesečna uporabnina (€)
Nmax = najvišja ponujena neto mesečna najemnina izmed vseh ponudb (€)
Tn = dobljene točke za ponujeno neto mesečno najemnino (št. točk)
Np x 60
=
Tn
Nmax
b.)
Ti = dobljene točke iz ponujenega programa (št. točk)*
*Komisija bo ponujeni program točkovala (od 0 do 20 točk) glede na
– opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik izvajal,
– ponudba storitev in
– urnik poslovanja.
c.)
Tr = dobljene točke iz naslova referenc ponudnika (št. točk)**
**Komisija bo reference ponudnika točkovala od 0 do 20 točk kot sledi:
– če ponudnik že izvaja gostinsko dejavnost
– do 10 let
5 točk
– več kot 10 let
10 točk
– glede na število zaposlenih do 3 oseb
2 točki
do 5 oseb
5 točk
več kot 5 oseb
10 točk
– če ponudnik izvaja gostinsko dejavnost pri drugemu delodajalcu
– do 10 let
5 točk
– več kot 10 let
10 točk
T = celotno število točk (št. točk)
T= Tn+Ti+Tr
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in bo dosegel najvišje število točk.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, bo Komisija z njima oziroma z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo po postopku pogajanj dosegel najvišje število točk po enačbi T= Tn+Ti+Tr.
2. Izbira najugodnejšega ponudnika
Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva, k skleniti pogodbe o uporabi javne površine, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega zbiranja ponudb.
11. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z zbiranjem ponudb za oddajo javnih površin v lasti Občine Šempeter - Vrtojba zaradi postavitve gostinskega vrta, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, tel. 05/33-51-000 (Regina Dragoljević).
Besedilo javnega zbiranja ponudb, priloge in vzorec pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba in v Uradnem listu RS dne 26. 2. 2016.
Občina Šempeter - Vrtojba 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti