Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran, stran 1690.

  
Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju s spremembami (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 11. februarja 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Piran (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 106/12) (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve Odloka), ki jih je izdelalo podjetje Biro Obala, d.o.o., Koper, št. projekta 11/15-1. Podlaga za sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka je Novelacija Programa opremljanja in meril za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran v letu 2015 (v nadaljevanju: Program opremljanja).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
2. člen 
V drugem odstavku 7. člena odloka se za besedo »območja« doda beseda »sekundarne«.
3. člen 
Spremeni se tabela v 8. členu odloka, tako da se po novem glasi:
»
Obračunsko območje
Skupni stroški [€]
Obračunski stroški [€]
CE-PIRAN
104.013.664
78.509.658
VO-PIRAN
73.120.823
54.958.116
KA-PIRAN
33.790.579
26.076.250
OD-PIRAN
2.068.756
1.712.726
CE-1-2-3
115.787.033
87.394.931
CE-4
4.251.222
3.266.019
VO-1-2-3
23.013.555
17.260.166
VO-4
3.341.133
2.505.850
KA1-2-3
24.091.649
21.133.046
KA-4
2.318.535
1.794.034
JP-1-2-3
38.201.297
29.531.914
« 
4. člen 
(1) V 8. členu odloka se doda novi, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Skupni stroški so sestavljeni iz skupnih stroškov obstoječe komunalne opreme in skupnih stroškov načrtovane komunalne opreme.«
(2) Dosedanji drugi odstavek 8. člena se ustrezno preštevilči v tretji odstavek.
5. člen 
Spremeni se tabela v 9. členu odloka, tako da se po novem glasi:
»
Obračunsko območje
Cpi (EUR/m2)
Cti (EUR/m2)
CE-PIRAN
15,02
41,66
VO-PIRAN
10,70
29,53
KA-PIRAN
5,87
15,54
OD-PIRAN
0,33
0,91
CE1-2-3
19,35
49,97
CE4
4,60
24,11
VO1-2-3
3,88
9,98
VO4
3,64
18,95
KA1-2-3
5,29
13,38
KA4
4,00
18,24
JP1-2-3
6,54
16,88
« 
6. člen 
V prvem odstavku 11. člena odloka se številka »10.« zamenja s številko »9.«.
7. člen 
V tretjem odstavku 13. člena odloka se številka »10.« zamenja s številko »9.«.
V 13. členu odloka se doda novi, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Obstoječo neto tlorisno površino objekta iz prvega odstavka tega člena se upošteva zgolj pod pogojem, da gre za legalno zgrajen objekt, za katerega je bil predhodno že plačan komunalni prispevek. Če uradna oseba podatkov ne more pridobiti iz uradnih evidenc, je ustrezna dokazila o legalnosti gradnje objekta in morebitna potrdila o plačilu predhodno plačanega komunalnega prispevka za objekt, za katerega se mu odmerja komunalni prispevek, dolžan predložiti zavezanec za plačilo komunalnega prispevka.«
Dosedanji drugi in naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
8. člen 
Tabela v prvem odstavku 15. člena odloka se na koncu dopolni z naslednjo vrstico:
»
1271
0,7
Nestanovanjske kmetijske stavbe
« 
9. člen 
V 15. členu odloka se doda novi, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271), ki se gradijo po veljavnem prostorskem planu Občine Piran na območjih namenske rabe kmetijskih in gozdih zemljiščih, se ne obračuna delež komunalnega prispevka za javne površine, to je obračunsko območje JP1-2-3.«
10. člen 
V prvem odstavku 16. člena se za zadnjo alinejo doda dodatna alineja z naslednjo vsebino:
»– za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271), ki se gradijo po veljavnem prostorskem planu Občine Piran na območjih namenske rabe prvih in drugih kmetijskih zemljišč ter gozdnih zemljišč, se ne plača 50 odstotkov komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.«
11. člen 
Spremeni se prvi odstavek 19. člena tako, da se glasi:
»(1) Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in gradnja te komunalne opreme ni opredeljena v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto, se komunalni prispevek izračuna na podlagi novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se obračunski stroški komunalne opreme povzamejo po stroških, opredeljenih v 9. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.«
12. člen 
(1) V 19. členu se doda novi, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru, da je za določeno ožje območje potrebno zgraditi novo komunalno opremo, se lahko občina in investitor v stavbe na tem območju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno manjkajočo komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Občina in investitor v primeru iz prejšnjega stavka skleneta pogodbo o opremljanju skladno z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Investitor je dolžen plačati Občini v denarju preostali del komunalnega prispevka. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za stavbe, ki jih gradi investitor, ki je z Občino sklenil pogodbo o opremljanju, mora biti zgrajena in skladno s pogodbo o opremljanju predana Občini vsa v pogodbi o opremljanju opisana komunalna oprema. Občina po prejemu nove komunalne opreme kot plačilo dela komunalnega prispevka v naravi in plačanem preostalem delu komunalnega prispevka v denarju izda investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova plačila komunalnega prispevka, na podlagi katerega lahko upravni organ izda uporabno dovoljenje.«
(2) Dosedanji drugi odstavek 19. člena se preštevilči v tretji odstavek.
III. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-20/2014
Piran, dne 11. februarja 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visti gli artt. 74 e 79 della Legge sulla pianificazione territoriale e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO), l’art. 17 del Regolamento sui contenuti del programma di urbanizzazione delle aree preposte all’edificazione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 80/07), l’art. 7 del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 95/07) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell’11ª seduta ordinaria, il giorno 11 febbraio 2016 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica ed integrazione al decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
Con il presente decreto si approvano le Modifiche e integrazioni al Decreto sul Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano (testo ufficiale consolidato), (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 106/12), (in prosieguo: Modifiche ed integrazioni al Decreto), elaborate dall’impresa Biro Obala d.o.o., al numero di progetto 11/15-1. L’adozione delle modifiche e integrazioni al Decreto si basa sulla Novellazione del Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano nell’anno 2015 (in prosieguo: Programma di urbanizzazione).
II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
Art. 2 
Nel secondo comma dell’art. 7 del decreto, dopo la parola »urbanizzazione« si aggiunge la parola “secondaria”.
Art. 3 
(1) La tabella dell’art. 8 è modificata come segue:
»
Zona tariffaria
Spese complessive (EUR)
Costi di calcolo (EUR)
RE-STRA PIRANO
104.013.664
78.509.658
RE-IDR PIRANO
73.120.823
54.958.116
RE-FO PIRANO
33.790.579
26.076.250
SMALT-RI PIRANO
2.068.756
1.712.726
RE-STRA 1-2-3
115.787.033
87.394.931
RE-STRA 4
4.251.222
3.266.019
RE-IDR 1-2- 3
23.013.555
17.260.166
RE-IDR 4
3.341.133
2.505.850
RE-FO 1-2 -3
24.091.649
21.133.046
RE-FO 4
2.318.535
1.794.034
SU PUB 1-2-3
38.201.297
29.531.914
« 
Art. 4 
(1) Nell’art. 8 del decreto si aggiunge un nuovo secondo comma, come segue:
»(2) Le spese complessive sono rappresentate dalle spese complessive delle opere di urbanizzazione esistenti e dalle spese complessive delle opere di urbanizzazione pianificate.«
(2) L’attuale secondo comma dell’art. 8 è conseguentemente rinumerato in comma 3.
Art. 5 
La tabella dell’art. 9 è modificata come segue:
»
Zona tariffaria
Cpi (EUR/mq)
Cti (EUR/mq)
RE-STRA PIRANO
15,02
41,66
RE-IDR PIRANO
10,70
29,53
RE-FO PIRANO
5,87
15,54
SMALT-RI PIRANO
0,33
0,91
RE-STRA1-2-3
19,35
49,97
RE-STRA4
4,60
24,11
RE-IDR 1-2-3
3,88
9,98
RE-IDR 4
3,64
18,95
RE-FO 1-2-3
5,29
13,38
RE-FO 4
4,00
18,24
SU-PUB 1-2-3-
6,54
16,88
« 
Art. 6 
Al primo comma dell’art. 11 del decreto il numero »10« è sostituito dal numero »9«.
Art. 7 
Al terzo comma dell’art. 13 del decreto il numero »10« è sostituito dal numero »9«.
Nell’art. 13 si aggiunge un nuovo secondo comma, come segue:
»(2) L’esistente superficie di pianta al netto del fabbricato di cui nel primo comma del presente articolo è presa in considerazione solo a condizione che lo stesso sia stato costruito legalmente e che precedentemente siano stati pagati anche gli oneri di urbanizzazione. Se il pubblico ufficiale, sulla base dei documenti ufficiali, non è in grado di compiere l’accertamento, le prove rilevanti di legittimità della costruzione della struttura, e qualsiasi altra prova di pagamento precedente degli oneri di urbanizzazione, per la struttura oggetto della commisurazione degli oneri di urbanizzazione, devono essere addotte dal soggetto in obbligo al pagamento degli oneri di urbanizzazione.«
L’attuale comma 2 (due) e tutti i commi successivi sono conseguentemente rinumerati.
Art. 8 
La tabella di cui al primo comma dell’art. 15, è integrata alla fine con la seguente linea:
»
1271
0,7
Edifici agricoli non residenziali
« 
Art. 9 
Nell’art. 15 del decreto si aggiunge un nuovo terzo comma, come segue.
»(3) Per gli edifici agricoli non residenziali (CC-SI: 1271), costruiti secondo il corrente piano territoriale del Comune di Pirano, relativo alle aree con destinazione d’uso boschivo e agricole, non viene conteggiata la quota degli oneri di urbanizzazione computata per le superfici pubbliche, corrispondente alla zona tariffaria SU-PUB 1-2-3.«
Art. 10 
Al primo comma dell’articolo 16, dopo l’ultimo alinea, è stato aggiunto un nuovo alinea dal seguente contenuto:
»– per gli edifici agricoli non residenziali (CC-SI: 1271), costruiti secondo il corrente piano territoriale del Comune di Pirano, nelle aree di destinazione d’uso di terreni agricoli di prima e seconda categoria e terreni boschivi, non si paga il 50 % degli oneri dovuti per le opere di urbanizzazione esistenti.«
Art. 11 
È modificato il primo comma dell’art. 19, come segue:
»(1) Nelle zone in cui è necessario realizzare nuove opere di urbanizzazione e il rinnovamento o l’ampliamento della capienza di quelle esistenti, e la cui realizzazione non viene contemplata dal bilancio comunale nel piano dei programmi di sviluppo, riferiti all’anno corrente o a quello successivo, i rispettivi oneri vengono calcolati in base al nuovo programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Nel nuovo programma i costi di calcolo per la realizzazione delle infrastrutture sono basati sui costi stabiliti dall’art. 9 del presente decreto. Il nuovo programma stabilisce ex novo anche i criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione.«
Art. 12 
(1) Nell’articolo 19 è aggiunto un nuovo secondo comma, come segue:
»(2) Nel caso in cui per un’area circoscritta debbano essere realizzate nuove opere di urbanizzazione, l’amministrazione comunale e l’investitore che desidera investire in un edificio in quest’area possono accordarsi che l’investitore costruisca una parte o la totalità delle necessarie opere di urbanizzazione, sul terreno interessato alla costruzione, indipendentemente dal fatto che le stesse opere siano state previste dal rispettivo programma. A norma dell’articolo 78 della Legge sulla pianificazione del territorio il Comune e l’investitore, di cui alla locuzione precedente, stipulano un contratto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Mentre l’investitore sarà tenuto a pagare al Comune la quota rimanente degli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, prima dell’acquisizione del permesso di agibilità per l’edificio, realizzato da tale investitore, le opere di urbanizzazione non appena ultimate, come da contratto, devono essere cedute al Comune. Una volta entrato in possesso delle opere di urbanizzazione equivalenti al pagamento del contributo comunale in natura e pagata in denaro anche la parte restante degli oneri di urbanizzazione, il Comune rilascia all’interessato la quietanza di pagamento totale degli oneri di urbanizzazione, sulla base della quale l’autorità amministrativa potrà rilasciare il permesso di agibilità.«
(2) L’attuale secondo comma dell’articolo 19 è conseguentemente rinumerato in terzo comma.
III. DISPOSIZIONE FINALE 
Art. 13 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-20/2014
Pirano, 11 febbraio 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti