Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki, stran 1748.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 − odločba US in 14/15 – ZUUJFO), 42. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 9. redni seji dne 11. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki (Uradni list RS, št. 102/07), v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve OLN PUSP reciklažni center na Vrhniki, ki jih je januarja 2016 pod številko projekta št. 1270-41/10 izdelalo podjetje Sonet, d.o.o., Vrhnika.
2. člen 
Sestavni del Sprememb in dopolnitev OLN PUSP reciklažni center na Vrhniki so spremembe in dopolnitve tekstualnega in grafičnega dela.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
V drugem odstavku 3. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta z načrtovanimi trajnimi objekti in ureditvami obsega zemljišča parcel št. 2712/4, 2712/6, 2712/7, 2712/8, 2718/17, 2718/18, 2718/19, 2718/20, 2718/21, 2718/25 in 2718/26, vse k.o. Vrhnika, ter del zemljišča s parcelno št. 2710/5, k.o. Vrhnika.«.
4. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno gradnji:
– objektov za predelavo ter pripravo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (v nadaljnjem besedilu: ONS),
– nadstrešnice za skladiščenje trdih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi,
– spremljajočih servisnih in tehnoloških objektov,
– prometne, komunalne in energetske ureditve.
(2) Na celotnem območju so ob upoštevanju določil tega odloka dovoljeni še naslednji posegi:
– priprava zemljišč za gradnjo (izkopi, utrjevanje in nasipanje zemljišč),
– rekonstrukcija, prestavitev in gradnja prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture,
– gradnja in ureditev zunanjih utrjenih in zelenih površin,
– rekonstrukcije, prizidave, nadzidave, odstranitve in rušitve objektov,
– redna ter investicijska vzdrževalna dela.
(3) V objektu A se bo skladiščilo in predelovalo naslednje glavne skupine odpadkov:
– odpadki iz proizvodnje barv in lakov,
– odpadna zdravila in odpadki iz proizvodnje zdravil,
– odpadki iz kovinsko predelovalne industrije,
– odpadki iz industrije predelave plastičnih mas,
– odpadna embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi,
– odpadni absorbenti, filtri, čistilne krpe, zaščitna oblačila,
– odpadna električna in elektronska oprema,
– odpadne baterije in akumulatorji,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev.
(4) Na območju prostorske ureditve se ne bodo izvajale naslednje dejavnosti ravnanja z odpadki:
– sežig,
– kompostiranje,
– anaerobna obdelava bioloških odpadkov (bioplinarna),
– odlaganje, zbiranje in obdelava klavničnih, radioaktivnih odpadkov, blata iz greznic in malih čistilnih naprav ter mešanih gospodinjskih odpadkov.«.
5. člen 
Besedilo petega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Parkirna mesta za tovorna vozila se načrtuje in izvede skladno s potrebami investitorja ter veljavnimi predpisi.«.
6. člen 
V besedilu drugega odstavka 7. člena se izbriše navedba: »in rezervoarja za utekočinjeni dušik,«.
7. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objekt A:
– Gradbena parcela:
GP A
– Gradbena meja:
min. 4,00 od cestne parcelne meje, min. 12,00 m od meje z zemljiščem parc. št. 2110/5 in min. 6,40 m od varovalnega pasu priobalnega zemljišča
– Tloris:
maksimalno 110,0 m x 50,0 m s prisekanim vogalom proti vodotoku
– Tloris s konzolnimi
nadstreški: 
maksimalno 122,0 m x 66,0 m
– Višina:
maksimalno 12,0 m
– Vertikalni gabarit:
maksimalno P+2
– Kota tlaka P= 0,00:
291,70 ± 0,15 m
– Streha:
plitva streha, skrita za atiko«.
8. člen 
V drugem odstavku 8. člena se izbriše navedba: »(ONS) za predelavo/pripravo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi«.
9. člen 
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nadstrešnica ONS:
– Gradbena parcela:
GP B
– Gradbena meja:
min. 9,00 m od meje z zemljiščem parc. št. 2715/3, min. 5,00 m od nadstrešnice in min. 6,40 m od varovalnega pasu priobalnega zemljišča
– Tloris:
maksimalno 
40,0 m x 25,0 m
– Tloris z nadstrešnicami:
maksimalno 62,1 x 48,5 m
– Višina:
maksimalno 11,0 m
– Vertikalni gabarit:
P
– Kota tlaka P= 0,00:
291,70 ± 0,15 m
– Streha:
dvojna plitva dvokapna streha, skrita za atiko«.
10. člen 
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Glede na vrsto dejavnosti se po celotnem obodu gradbenih parcel lahko izvede varovalna transparentna ograja, proti Tojnici lahko tudi v zidani izvedbi. Ograja je lahko visoka do 3,0 m. Ograja mora biti odmaknjena min. 5 m od zgornjega roba brežine vodotoka.«.
11. člen 
V 8. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Na strehah objektov je možna postavitev tehnične in tehnološke opreme (sončne elektrarne, solarni sistem za toplo vodo, prezračevalne naprave, naprave za odvod dima in podobno) do višine največ 2,00 m nad največjo dovoljeno višino objektov, skladno z veljavno področno zakonodajo.«.
12. člen 
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Objekta A in B se na javno komunalno in energetsko infrastrukturo lahko navežeta ločeno ali prek skupnih priključkov.«.
13. člen 
V besedilu 12. člena se navedba »Komunalno podjetje Vrhnika« nadomesti z »Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.«.
14. člen 
Drugi in tretji odstavek 13. člena se spremenita, tako da se glasita:
»(2) Meteorna kanalizacija se spelje v vodotok Tojnica, ker ponikanje zaradi nepropustnosti terena ni možno. Nepropustnost je računsko dokazana. Iztoka v vodotok sta dva: prvi za padavinske vode s streh in utrjenih površin objekta A in drugi za padavinske vode s streh in utrjenih površin objekta B. Pred iztokom je padavinske vode s streh in utrjenih površin objekta A potrebno zadrževati.
(3) Padavinska voda z utrjenih površin se pred izpustom v vodotok vodi preko lovilcev olj in maščob v skladu z veljavnimi predpisi s področja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in pogoji upravljavca vodotoka.«.
15. člen 
V besedilu 14. člena se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za priklop na javno elektroenergetsko omrežje se za objekt A in B zgradita lastni transformatorski postaji 20/0,4 kV s priključkom na predvideno 20 kV VN omrežje v povezovalni cesti. Kolikor za potrebe obeh zadostuje ena transformatorska postaja, se ta lahko uporablja do zapolnitve kapacitet le-te. Kolikor je potrebna izgradnja nove transformatorska postaje za objekt A, naj se le-ta izgradi v montažni betonski izvedbi kot samostojen objekt na lastnem odmerjenem zemljišču z zagotovljenim stalnim dostopom z osebnimi avtomobili in gradbeno mehanizacijo.«.
16. člen 
19. člen se črta.
17. člen 
20. do 38. člen se ustrezno preštevilčijo.
18. člen 
Drugi odstavek dosedanjega 22. člena, novega 21. člena, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območje lokacijskega načrta je poplavno ogroženo. Ureja se v skladu z izdelano hidrološko-hidravlično študijo, ki je priloga tega lokacijskega načrta, ter veljavnimi predpisi s področja varstva pred poplavami.«.
19. člen 
V dosedanjem 22. členu, novem 21. členu, se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Zaradi predvidenih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju Občine Vrhnika, se ob izdelavi projektne dokumentacije upošteva obstoječe stanje poplavne ogroženosti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je za vse posege potrebno pridobiti vodno soglasje.
(10) Del območja se nahaja v območju preostale in majhne poplavne nevarnosti. Glede na razred poplavne nevarnosti je potrebno upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje posegov v prostor, določene z veljavno področno zakonodajo (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/08, Priloga 1). Na območju majhne poplavne nevarnosti se s posegom ureja površino v velikosti 936 m² (zaradi ureditev potrebnih za delovanje objekta A), kar pomeni zmanjšanje razlivne površine za 234 m³. Pred gradnjo ureditev, potrebnih za delovanje objekta A, je potrebno zagotoviti retenzijsko površino z najmanj 234 m³ prostornine, pod nivojem obstoječega terena.«.
20. člen 
Besedilo dosedanjega 26. člena, novega 25. člena, se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»(3) Območje lokacijskega načrta se nahaja na območju arheološkega območja Ljubljansko barje (EŠD 9368) in kulturne krajine Ljubljansko barje (EŠD 11819). Izvedba arheoloških raziskav ni potrebna. Izvesti se mora obsaditev robov parkirišča in robov parcel z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.«.
21. člen 
V dosedanjem 28. členu, novem 27. členu, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za potrebe obstoječe in morebitne nove transformatorske postaje se lahko izvede parcelacija zemljišča, ki naj zajema objekt TP ter površine za stalni dostop za osebne avtomobile in gradbeno mehanizacijo.«.
22. člen 
Besedilo prvega odstavka dosedanjega 29. člena, novega 28. člena, se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
a) Gradnja objekta A ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske ureditve na območju gradbene parcele GP A.
b) Gradnja objekta B ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske ureditve na območju gradbene parcele GP B.
c) Gradnja nadstrešnice ONS ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske ureditve na območju gradbene parcele GP B in območju površine za manipulacijo med objektom A in območjem vodotoka ter varovane narave (VN) fazno do maksimalno dovoljenih gabaritov.«.
23. člen 
Besedilu dosedanjega 29. člena, novega 28. člena, se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Znotraj posameznih etap je možna postopna gradnja objektov do maksimalno dovoljenih gabaritov.«.
24. člen 
Besedilo drugega odstavka dosedanjega 31. člena, novega 30. člena, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je z okoljevarstvenim dovoljenjem predpisano, je potrebno na objektu A izvesti prve meritve emisije snovi in toplote tehnoloških voda pred iztokom v kanalizacijo, prve meritve obremenjenosti okolja s hrupom in meritve emisij v zrak, skladno s področno zakonodajo.«.
25. člen 
Besedilo dosedanjega 32. člena, novega 31. člena, se spremeni tako, da se glasi:
»Investitor prostorskih ureditev po tem lokacijskem načrtu je podjetje Kemis, d.o.o.«.
26. člen 
Besedilo četrtega odstavka dosedanjega 34. člena, novega 33. člena, se spremeni tako da se glasi:
»(4) Pri uresničevanju lokacijskega načrta so dopustna odstopanja vseh dimenzij objektov A, B in nadstrešnice ONS iz 9. člena tega odloka, in sicer:
– glede gabaritov stavb: pri tlorisnih gabaritih so dopustna odstopanja znotraj meja GM;
– glede kapacitete objektov: brutoetažne površine se lahko spremenijo;
– glede vhodov in dostopov: mikrolokacijo vhodov in dostopov do stavb je mogoče spremeniti.«.
27. člen 
Besedilo dosedanjega 35. člena odloka, novega 34. člena, se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek se obračuna skladno z veljavnim odlokom Občine Vrhnika, ki ureja komunalni prispevek.«.
III. KONČNI DOLOČBI 
28. člen 
Spremembe in dopolnitve OLN PUSP reciklažni center na Vrhniki so stalno na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, ter na Občini Vrhnika, oddelku, pristojnem za urejanje prostora.
29. člen 
Ta odlok začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 3500-3/2011(5-06)
Vrhnika, dne 12. februarja 2016
Župan 
Občine Vrhnika 
Stojan Jakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti