Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1158. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnega in socialnega sodišča

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1159. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1160. Odredba o določitvi datuma, od katerega so vzpostavljene tehnične možnosti za objavo pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev na portalu javnih naročil
1161. Prva sprememba Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

USTAVNO SODIŠČE

1162. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1089/2013 z dne 3. 12. 2013 in sodbe Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 646/2012 z dne 12. 2. 2013

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1163. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje, ki so bile 12. aprila 2015
1164. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
1165. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah volilnih enot in okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1166. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina
1167. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
1168. Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1169. Priloga dejavnosti k Statutu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
1170. Sprememba Hierarhije pravil revidiranja informacijskih sistemov
1171. Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD
1172. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

OBČINE

Cirkulane

1215. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 2 (VE2)

Kamnik

1173. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«
1174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik
1175. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik

Kobarid

1176. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kozje

1181. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2014

Kostanjevica na Krki

1177. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014
1178. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015
1179. Pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 12. do 17. 9. 2014
1180. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015

Laško

1182. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014
1183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
1184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat
1185. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
1186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško
1187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško
1188. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Litija

1216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015
1217. Sklep o subvencioniranju najemnine za opravljanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc
1218. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija

Ljubljana

1189. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Murska Sobota

1190. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota

Naklo

1191. Statut Občine Naklo
1192. Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo
1193. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2014
1194. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje
1195. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občine Naklo
1196. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1197. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo

Podčetrtek

1198. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2014
1199. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
1200. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše
1201. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj

Postojna

1202. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2014

Puconci

1219. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Puconci
1220. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2014

Radeče

1221. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2014
1222. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015

Rogaška Slatina

1203. Sprememba Statuta Občine Rogaška Slatina
1204. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
1205. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014

Slovenj Gradec

1206. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec
1207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec

Šalovci

1208. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2014
1209. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2015

Tabor

1210. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor

Velika Polana

1211. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2015
1212. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

Žužemberk

1213. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2014
1214. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk

POPRAVKI

1223. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti