Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1251. Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

MINISTRSTVA

1224. Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ
1225. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju

BANKA SLOVENIJE

1226. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1227. Socialni sporazum za obdobje 2015–2016
1228. Dogovor o določitvi meril in kriterijev za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015

OBČINE

Borovnica

1229. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica

Kamnik

1230. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 23 Jata

Medvode

1231. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2014
1232. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
1233. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Piran

1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin
1235. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena
1236. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Prebold

1237. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2014
1238. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Prebold
1239. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prebold
1240. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold

Šmartno pri Litiji

1241. Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1242. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_52 – turistična kmetija Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru
1243. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1244. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1245. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015

Tišina

1246. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

Trebnje

1247. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje

Tržič

1248. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2014
1249. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja

Žiri

1250. Sprememba št. 1 Poslovnika Občinskega sveta Občine Žiri
AAA Zlata odličnost