Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1252. Zakon o dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-C)
1253. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za refinanciranje obstoječega dolga DARS d.d. (ZPKROD)

Sklepi

1254. Sklep o odreditvi parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so sodelovali pri nadzoru slovenskega bančnega sistema in pri posrednem ali neposrednem vplivanju preko državnega lastništva oziroma preko državnih organov in regulatorjev na odločitve v slovenskem bančnem sistemu v zvezi z odobritvijo odpisanih kreditov, unovčenih garancij, posojilne politike in prenosa terjatev na družbo za upravljanje terjatev bank ter spoštovanje veljavnih zakonov ter predpisov pri odobravanju in upravljanju s krediti ter bančnimi garancijami in zaradi suma, da so nastale še neugotovljene negativne posledice takšnih ravnanj

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1291. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1292. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice
1293. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015
1294. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1295. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
1296. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi

Sklepi

1297. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
1298. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Drugi akti

1255. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kranju

MINISTRSTVA

1256. Pravilnik o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem
1257. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Filmska Fundacija
1258. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2015

USTAVNO SODIŠČE

1259. Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča
1260. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani
1261. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani ter o zavrženju ustavne pritožbe
1262. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani
1263. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1264. Poročilo o gibanju plač za februar 2015

OBČINE

Ajdovščina

1265. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Kranj

1289. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

1266. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
1267. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
1290. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora

Litija

1268. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mirna Peč

1269. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2014

Ptuj

1270. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Slovenske Konjice

1271. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vešenik (Lamut)
1272. Ugotovitveni sklep o obračunski lastni ceni omrežnine oskrbe s pitno vodo in obračunski lastni ceni vodarine
1273. Ugotovitveni sklep o obračunski lastni ceni ravnanja s komunalnimi odpadki
1274. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1275. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice

Šentrupert

1276. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za nadomestne volitve članov Občinskega sveta Občine Šentrupert v letu 2015

Šmarješke Toplice

1277. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjeniški center Brezovica

Šmartno pri Litiji

1278. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji

Tišina

1279. Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

Tolmin

1280. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2014

Zagorje ob Savi

1281. Statut Občine Zagorje ob Savi
1282. Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
1283. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2014
1284. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja DB 2 – Dolgo Brdo – A
1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zagorje ob Savi
1286. Odlok o spremembi meje med naseljema Borovak pri Podkumu in Podkum

Žirovnica

1287. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014
1288. Sklep o ugotovitvi javne koristi za območje športno-rekreacijskih površin v Glenci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

30. Zakon o spremembah Zakona o ratifikaciji Četrtega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP4-A)

Vlada Republike Slovenije

31. Uredba o ratifikaciji Dogovora o dopolnitvi Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole

Ministrstvo za zunanje zadeve

32. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sedežu med Vlado Republike Slovenije in Centrom za razvoj financ (CEF)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti