Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1189. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014, stran 3177.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 20. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2014.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 410-103/2015-39
Ljubljana, dne 20. aprila 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost