Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1210. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor, stran 3227.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10) in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) je Občinski svet Občine Tabor na 6. redni seji dne 13. 4. 2015 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Tabor.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine, 30. dan po predložitvi poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter obravnavi le-tega na seji občinskega sveta.
6. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljavnost sklepu o načinu financiranja političnih strank v Občini Tabor, Uradni list RS, št. 101/99. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2014 dalje.
Št. 03201-6/2014
Tabor, dne 13. aprila 2015
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

AAA Zlata odličnost