Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

Št. 013-16/2010/99 Ob-1972/15 , Stran 822
Št. 013-16/2010/99 Ob-1972/15
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja
javni poziv
kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnike članov pritožbene komisije. 3. Pogoji Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, – ima opravljen pravniški državni izpit, – ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na sodišču. 4. Trajanje mandata: mandat predsednika in članov ter njihovih namestnikov traja štiri leta. Posamezni član oziroma njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le največ dvakrat zaporedoma. 5. Pristojnost pritožbene komisije Pritožbena komisija odloča o: – pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov, – pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih programov ter – pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja. 6. Vsebina prijave: Prijava kandidata mora vsebovati: – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. 7. Rok in naslov za vlaganje prijav Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo »za javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana do 31. 8. 2015. Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 31. 8. 2015. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki. 8. Merila izbire Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja merila: 1. izkušnje: – izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva, ipd.), – delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih, – izkušnje z opravljanjem podobnih del; 2. znanje: – poznavanje problematike področja (delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov, ipd.), – poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu), – strokovna uveljavljenost na področju. Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije (www.nakvis.si). 9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Barbara Zupančič Kočar, e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, tel. 01/400-57-76. 10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost