Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

268. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)

Sklepi

269. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
270. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
271. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
272. Sklep o razrešitvi člana Statističnega sveta Republike Slovenije
273. Sklep o prenehanju mandata na funkciji člana Programskega sveta RTV Slovenija
274. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

328. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
329. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
330. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
331. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
332. Uredba o spremembi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
333. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
334. Uredba o spremembi Uredbe o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti

MINISTRSTVA

275. Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register
276. Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči
277. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika čuvaja
278. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca
279. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika nadzornika
280. Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste
281. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

SODNI SVET

282. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Novem mestu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

335. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Dravograd
336. Poročilo o gibanju plač za november 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

283. Začasna tarifa za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v radijskih programih, ki nimajo statusa programa nacionalnega pomena

OBČINE

Celje

284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Celje

Črenšovci

285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci
286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih

Dolenjske Toplice

287. Sklep Občinske volilne komisije o prenehanju in imenovanju svetnika

Gornji Petrovci

288. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci

Jesenice

289. Sklep o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

Kamnik

290. Odlok o turistični taksi v Občini Kamnik
291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
292. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
293. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik
294. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik
295. Sklep o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku in cen sejemskih storitev

Kranj

296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj
297. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 2715/34, k.o. Bitnje
298. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1270, k.o. 2100 – Kranj

Kuzma

299. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kuzma

Ljubljana

300. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

301. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«
302. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

Rogaška Slatina

303. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina
304. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

305. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2012
306. Pravilnik o računovodstvu Občine Sevnica
307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica

Sežana

308. Odlok o vzdrževanju objekta na Trgu osvoboditve 2 v Sežani
309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
310. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
311. Sklep o izločitvi zemljišča iz javnega dobra

Škofja Loka

312. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2009
313. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2010
314. Odlok o spremembi območja naselij Trata in Godešič
315. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti
316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

317. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2012

Tržič

318. Odlok o podelitvi naziva častne občanke Občine Tržič

Velika Polana

319. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012

Zagorje ob Savi

320. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

Zreče

321. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

322. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2012
323. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Železniki

Žirovnica

324. Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica
325. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v občinski svet
326. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica
327. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

337. Tehnični popravek Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj in Prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika ter Prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti