Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4984. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B)
4985. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-B)
4986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-A)
4987. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5075. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009

MINISTRSTVA

4988. Pravilnik o krmnih dodatkih
4989. Pravilnik o izvajanju poskusa Mednarodnega programa Osnovne šole Danile Kumar
4990. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4991. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada
4992. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2010
4993. Tarifa o vrednosti točke za leto 2010 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4994. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
4995. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
4996. Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4997. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli

Dobrepolje

4998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje

Kamnik

4999. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2010
5000. Odlok o spremembi meje med naseljema Podgorje in Tunjiška Mlaka

Kuzma

5001. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2010

Laško

5002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
5003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
5004. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Ljubljana

5005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
5006. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa

Log-Dragomer

5007. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2010
5008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer
5009. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2010
5010. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010

Medvode

5011. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Medvode
5012. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Simona Jenka
5013. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Pirniče
5014. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Preska
5015. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode

Metlika

5016. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2010
5017. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2010

Moravske Toplice

5018. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010
5019. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

5020. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči na Center za socialno delo Murska Sobota
5021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
5022. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
5023. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2010
5024. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2010

Polzela

5025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela
5026. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Postojna

5027. Odlok o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del v območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Center v Postojni
5028. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna
5029. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice

Prevalje

5030. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«

Radeče

5031. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče

Ravne na Koroškem

5032. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem

Razkrižje

5033. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2010

Rečica ob Savinji

5034. Odlok o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji
5035. Pravilnik o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu
5036. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji
5037. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
5038. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji
5039. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
5040. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rogaška Slatina

5041. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini

Semič

5042. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu Semič - Mladica
5043. Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Bela
5044. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič
5045. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5046. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Slovenj Gradec

5047. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010
5048. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
5049. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
5050. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec
5051. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 12.2.-536)

Slovenska Bistrica

5052. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev javne poti JP št. 943911 Ingoličeva ulica na Zgornji Polskavi
5053. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Škofja Loka

5054. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta vzhodni del nekdanje vojašnice

Škofljica

5055. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica

Štore

5056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2009
5057. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2010
5058. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore
5059. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa

Turnišče

5060. Sklep o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Turnišče

Veržej

5061. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2010

Vitanje

5062. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2008
5063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2009
5064. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2010

Vransko

5065. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

Zagorje ob Savi

5066. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010

Žalec

5067. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2010
5068. Odlok o javno-zasebnem partnerstvuza izvedbo projekta OŠ Griže s telovadnicoin vrtcem
5069. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod
5070. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«
5071. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Dobrtešnica Šempeter
5072. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žetale

5073. Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2010

Žiri

5074. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri

POPRAVKI

5076. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Gorje
AAA Zlata odličnost