Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

4993. Tarifa o vrednosti točke za leto 2010 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 14982.

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 56. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 uradno prečiščeno besedilo ZEKom-UPB1 in 102/07 – ZDRad) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05 in 22/07), izdaja vršilec dolžnosti direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o vrednosti točke za leto 2010 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za leto 2010 za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo oštevilčenja Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija).
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je 1,24 EUR.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 1,09 EUR.
4. člen
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 1,13 EUR.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(prehodna določba)
Za postopke obračunavanja pristojbin oziroma plačil, ki so se začeli v obdobju do uveljavitve te tarife, se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0912-2/2009/19
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-3211-0038
Dušan Schuster l.r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-31/2009/4, z dne 24. 12. 2009.
 Priloga k
  Tarifi o vrednosti točke za leto 2010 za plačilo na podlagi
obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za
plačilo za uporabo oštevilčenja:

  Razlogi za sprejem tarife so:
  1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil
zavezancev agenciji tako, da zbrana letna plačila pokrijejo
stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 uradno
prečiščeno besedilo ZEKom-UPB1 in 102/07 – ZDRad; v nadaljnjem
besedilu: zakon) in sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih
služb agencije, pri čemer je:
  – Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila
določena tako, da zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo
načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb
zakona, razen določb V. in VI. poglavja zakona.
  – Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc določena tako, da zbrana plačila za uporabo radijskih
frekvenc krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z
upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje
zakona).
  – Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila za uporabo
elementov oštevilčenja krijejo načrtovane stroške, ki jih ima
agencija z upravljanjem in nadzorom prostora elementov
oštevilčenja (VI. poglavje zakona).
  2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju
nalog v okviru njenih pristojnosti.
  3. Predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej
opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti
naslednje cilje:
  – nadaljnja analiza stroškov omrežij in storitev s poudarkom
na stroških storitev operaterjev s pomembno tržno močjo ter
posodabljanje in nadaljnji razvoj lastnih stroškovnih modelov,
s poudarkom na novih tehnologijah (IP, NGA, NGN),
  – strateško planiranje celovite in konsistentne regulacije
trga, sodelovanje z Evropsko komisijo v fazi priprave ukrepov,
priprava osnutkov ukrepov na podlagi analiz trgov in vodenje
javne razprave o njih, odzivanje na pobude zainteresirane
javnosti, notifikacije osnutkov ukrepov oziroma tržnih analiz,
priprava končnih ukrepov regulacije trga in njihova
notifikacija,
  – sodelovanje pri oblikovanju nove medijske zakonodaje in iz
nje izhajajočih podzakonskih aktov,
  – razvoj novih mehanizmov regulacije in nadzora na področju
avdiovizualnih medijskih storitev,
  – koordinacija digitalne dividende s sosednjimi državami,
  – aktivnosti v zvezi z digitalnim prehodom in izklop
analognih televizijskih omrežij.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2010 načrtuje potrebna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh z zakonom in z Zakonom o poštnih storitvah predpisanih
dejavnosti, v skupni višini 5.206.500 EUR.
  Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije izključno na podlagi zakona in sorazmerni delež
stroškov skupnih služb agencije, z upoštevanjem kriterija
delitve stroškov glede na število zaposlenih po posameznih
področjih, se pokrijejo s prihodki od plačil na podlagi tarif
za leto 2010, ki predstavljajo plačila na podlagi zakona:

+------------------------------+-------------------+
|     Vrsta tarife     |  Plačila v EUR  |
|               |          |
+------------------------------+-------------------+
|Na podlagi obvestil      |   1.180.000   |
|               |          |
+------------------------------+-------------------+
|Za uporabo TK in RDF frekvenc |   2.800.000   |
|               |          |
+------------------------------+-------------------+
|Za uporabo elementov     |   690.000   |
|oštevilčenja         |          |
|               |          |
+------------------------------+-------------------+
|Skupaj            |   4.670.000   |
|               |          |
+------------------------------+-------------------+

AAA Zlata odličnost