Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5031. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče, stran 15042.

Na podlagi 18. in 110. člena Statuta Občine Radeče UPB1 (Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 21. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Radeče
1. člen
V Statutu Občine Radeče UPB1 (Uradni list RS, št. 52/06) – v nadaljevanju Statut, se »tajnik občine« v celotnem besedilu nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«
3. člen
V 4. členu se prvi odstavek črta.
4. člen
V 5. členu se beseda »Radeč« nadomesti z besedo »Radeče«.
5. člen
V 11. členu se beseda »slavi« nadomesti z besedo »praznuje«.
6. člen
V deveti točki 13. člena se drugi odstavek črta.
Za trinajsto točko se doda štirinajsta točka, ki se glasi: »Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
7. člen
V tretjem odstavku 14. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi: »datum in kraj rojstva oziroma datum smrti.«
V četrtem odstavku 14. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.«
8. člen
V šestem odstavku 15. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
V 15. členu se dodajo sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov kakor tudi merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine.«
9. člen
V 18. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha tudi članstvo v nadzornem odboru občine in v vseh stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta (odborih in komisijah) ter članstvo v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katere so bili imenovani.«
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
Sedma in enaindvajseta alineja dosedanjega šestega odstavka se črtata.
10. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu, kot članu občinskega sveta preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper sklep oziroma ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta ali izvolitev novega župana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Nadomestitev člana občinskega sveta ali izvolitev novega župana določa zakon.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustanov in zakonom skladno ravnanje,
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta, ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski svet.«
11. člen
V četrtem odstavku 27. člena se šesta alineja črta.
12. člen
V drugi alineji prvega odstavka 32. člena se beseda »namembnost« nadomesti z besedo »namenskost«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.«
13. člen
V drugem odstavku 37. člena se za besedo »katerim« doda beseda »pisno«.
14. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi pri poslovanju občine hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajstih dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije, po predhodnem obvestilu župana.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah, mnenjih, predlogih in priporočilih tekoče obvešča občinski svet. Najmanj dvakrat letno pa posreduje občinskemu svetu poročilo, skladno z določili četrtega odstavka tega člena.
S sklepom lahko nadzorni odbor zahteva od župana in porabnikov proračuna, da članu nadzornega odbora ali imenovanemu izvedencu omogočijo pregled dokumentacije, ki je potrebna za delo nadzornega odbora.
Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico od občine zahtevati in dobiti podatke, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.«
15. člen
V drugem odstavku 44. člena se za besedo »čemer« doda beseda »pisno«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
16. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi: »Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi poročila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo. Po konstitutivni seji občinskega sveta župan zapriseže. Vsebino zaprisege določi občinski svet.«
Doda se osmi odstavek, ki se glasi: »V primeru hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana imenuje vlada začasnega upravitelja, ki do izvolitve novih občinskih organov opravlja nujne naloge. Začasni upravitelj mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja funkcijo ali delo, ki je nezdružljivo s funkcijo člana občinskega sveta in župana.«
17. člen
Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan.
Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati o odločitvah občinskega sveta.«
18. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti, ki je pravna oseba, se financira:
– iz občinskega proračuna,
– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– lastno registrirano dejavnostjo.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati. Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu krajevne skupnosti in so sestavni del občinskega proračuna.
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.«
19. člen
Drugi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi: »Člane sveta krajevne skupnosti izvolijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevnih skupnosti. Mandat članov sveta krajevne skupnosti je štiri leta, ki se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. Način izvolitve članov sveta določa zakon. Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem sistemu. Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.«
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je častna in je nezdružljiva s funkcijo župana in s članstvom v nadzornem odboru občine. Član krajevne skupnosti tudi ne more biti podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi ali javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta krajevne skupnosti.«
20. člen
V 63. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
21. člen
V 75. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.«
22. člen
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
23. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest in njihov delokrog dela v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan ali oseba po njegovem pooblastilu.«
24. člen
Šesta alineja 92. člena se črta.
25. člen
V 120. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega odstavka, mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.«
26. člen
V 125. členu se beseda »nadzorstvo« nadomesti z besedo »nadzor« v ustreznem sklonu.
KONČNA DOLOČBA
27. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-7/2009/7
Radeče, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost