Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5044. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič, stran 15060.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 6. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06 – popr.) je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič, ki so v njenem javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti v Občini Semič.
2. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev,
– posamezni programi ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– izvedba prireditev občinskega pomena,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– nakup opreme na področju kulture.
3. člen
Izvajalci letnega programa kulture v Občini Semič so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– ostale nevladne organizacije, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.
4. člen
Izvajalci letnih programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da kulturne programe izvajajo na območju Občine Semič,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, da imajo svoj sedež v Občini Semič in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost; pogoj, da imajo sedež v Občini Semič ne velja za kulturna društva, katerih člani so tudi občanke in občani Občine Semič in je izvajanje njihovega programa v interesu Občine Semič,
– da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske pogoje ter kader z ustrezno strokovno izobrazbo ali ustrezno strokovno usposobljen kader za uresničitev načrtovanih kulturnih programov,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto pošljejo vabilo na zbor članov društva ter ob prijavi na javni razpis tudi zapisnik zbora članov društva s poročili ter podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vodijo evidenco o vajah, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vaje, poimenski seznam članov skupine, evidenco o njihovi prisotnosti ter ime in priimek vodje skupine, ki za vsak dan vadbe posebej s podpisom potrjuje resničnost podatkov,
– da vodijo evidenco o nastopih,
– da vsaj enkrat letno v Občini Semič pripravijo samostojno kulturno prireditev oziroma sodelujejo na najmanj treh prireditvah v občini v organizaciji drugih društev ali javnih zavodov,
– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
I. POSTOPEK IZBORA IZVAJACEV KULTURNIH PROGRAMOV
5. člen
Občinski svet Občine Semič s sprejemom občinskega proračuna za tekoče leto določi obseg sredstev za kulturne programe.
Kulturni programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Semič vsako leto objavi v občinskem glasilu obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Semič pa objavi vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– navedbo višine sredstev za posamezne programe, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija,
– če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo javnega razpisa in ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen
Postopek odpiranja ponudb vodi tri-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
10. člen
Vloge, ki niso oddane v skladu z določbami iz 1., 3. in 4. alineje 8. člena tega pravilnika ter niso oddane na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Semič v roku osmih dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen
Župan s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje tri-člansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih kulturnih programov. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člani komisije pa ne smejo biti predsednik, podpredsednik ali član upravnega odbora društva, predlagani kandidati pa naj bi imeli ustrezne izkušnje s področja kulture. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja posameznega programa za vse izvajalce letnih programov kulture, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnega programa kulture v Občini Semič. Poročilo podpišejo predsednik in člana komisije. Poročilo predložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev.
13. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne kulturne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Semič v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
14. člen
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
15. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti za posamezni program,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
V roku osmih dni od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega programa kulture in da umika svojo prijavo na javni razpis.
II. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
17. člen
Izvajalci letnega programa kulture v Občini Semič so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Semič in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa kulture kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa kulture izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa kulture s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Semič takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen
Izvajalec letnega programa kulture, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa kulture.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa kulture tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
III. UPORABA OBJEKTOV ZA IZVAJANJE LETNIH PROGRAMOV KULTURE
19. člen
Izvajalci kulturnih programov v javnem interesu iz Občine Semič, imajo pravico do brezplačne uporabe kulturnih objektov v lasti Občine Semič.
IV. NAKUP OPREME ZA IZVAJANJE KULTURNIH PROGRAMOV
20. člen
Nakup opreme za izvajanje kulturnih programov se lahko sofinancira le do višine sredstev, določene v letnem programu kulture.
V. IZVEDBA PRIREDITEV OBČINSKEGA POMENA
21. člen
Prireditve občinskega pomena in obseg sredstev za izvedbo teh prireditev se določi z letnim programom kulture.
VI. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV KULTURE
22. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev kulture v Občini Semič so priloga pravilnika.
Vrednost posameznega programa kulture se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov kulture določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa kulture in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej sprejme Občinski svet Občine Semič.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pobudo za spremembo in dopolnitev Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič lahko podajo: zainteresirana javnost, društva, člani občinskega sveta in župan. Pobudo najprej obravnava komisija iz 11. člena tega pravilnika, ki pripravi predlog sprememb in dopolnitev tega pravilnika. Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
24. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-18/2009-2
Semič, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.
 Priloga 1:
  POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV KULTURE V
OBČINI SEMIČ
  1. Redna dejavnost registriranih kulturnih društev
+-----------------------------------+--------------+
|– za delovanje društva       |   500 točk|
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– za vsakega člana društva s    |    20 točk|
|plačano članarino         |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|Za okrogle obletnice se prizna še: |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– za vsako desetletje delovanja  |   200 točk|
|društva              |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+


  2. Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti
  Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancira:
+-----------------------------------+--------------+
|– sodelovanje na javni prireditvi |   100 točk|
|na območju občine z drugimi    |       |
|društvi ali javnim zavodom     |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– sodelovanje na javni prireditvi |   150 točk|
|izven območja občine, na kateri  |       |
|sodeluje več društev        |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– nastop na območni ali regijski  |   150 točk|
|reviji ali srečanju        |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– nastop na reviji ali srečanju na |   250 točk|
|državnem nivoju          |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– sodelovanje s programom na    |   300 točk|
|mednarodni prireditvi (doma)    |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– sodelovanje s programom na    |   400 točk|
|mednarodni prireditvi (v tujini)  |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– samostojen javni nastop,     |   500 točk|
|razstava, koncert na nivoju občine |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– samostojen javni nastop,     |   400 točk|
|razstava, koncert izven območja  |       |
|občine               |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– organizacija strokovnega izleta |    50 točk|
|ali ekskurzije z do15 udeleženci  |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– organizacija strokovnega izleta |    80 točk|
|ali ekskurzije z več kot 15    |       |
|udeleženci             |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– izdaja glasila, promocijskega  |   200 točk|
|gradiva, biltena in objava spletne |       |
|strani društva           |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– vaje (prizna se do 60 vaj na   |  5 točk/vaja|
|leto za posamezno skupino)     |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– mentor, režiser, voditelj,    |  5 točk/vaja|
|zborovodja             |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|Prizna se še materialne stroške na |       |
|sezono za posamezno skupino:    |       |
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– pevski zbor           |   700 točk|
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– godbena skupina         |   900 točk|
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– slikarska skupina        |   300 točk|
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– gledališka skupina        |   800 točk|
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+
|– recitacijska skupina       |   100 točk.|
|                  |       |
+-----------------------------------+--------------+


  3. Izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske
kulturne dejavnosti
  Društvo je za udeležence izobraževanja, usposabljanja ali
spopolnjevanja upravičeno do sofinanciranja stroškov, ko
predloži dokazilo o izvedbi in udeležbi na takem izobraževanju
ter kopijo računa o plačilu izobraževanja, usposabljanja in
spopolnjevanja.
  Znesek razpoložljivih sredstev za posamezno leto se določi z
letnim programom kulture.
  4. Dejavnost območnega javnega sklada za kulturne dejavnosti
  Dejavnost Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Območne izpostave Črnomelj, se sofinancira iz
proračuna lokalne skupnosti v primeru, če društva iz Občine
Semič sodelujejo na območnih revijah in srečanjih, ki jih
organizira sklad. Sofinanciranje je do višine predvidenih
sredstev v sprejetem letnem proračunu Občine Semič. Medsebojna
razmerja se uredijo s pogodbo.
  5. Nakup opreme na področju kulture
  Višina sredstev za nakup opreme se določi v letnem programu
kulture.
  6. Izračun vrednosti točke
  Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so
namenjena za posamezno vsebino letnega programa za kulturo v
Občini Semič. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, določenih za posamezno vsebino, in skupnim
seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis prejeli
izvajalci posamezne vsebine.
  Pripadajoča sredstva izvajalca za posamezno vsebino se
izračunajo kot produkt števila točk, pridobljenih na osnovi teh
pogojev in meril, ter vrednosti točke.
  7. Delitev nerazporejenih sredstev iz javnega razpisa
  V primeru, da se med izvajalce letnega programa kulture v
Občini Semič ob javnem razpisu ne razdelijo vsa sredstva v
določeni vsebini iz 2. člena Pravilnika za vrednotenje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič, se
ta sredstva lahko razdelijo med izvajalce letnega programa
kulture na osnovi posebnega sklepa, ki ga sprejme župan.

AAA Zlata odličnost