Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5057. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2010, stran 15078.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski svet Občine Štore na 16. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Štore za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |   v EUR|
+---------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov       |  Proračun|
|                    | leta 2010|
|                    |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI      | 3.288.986|
|    |(70+71+72+73+74)       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    | 2.693.883|
+--------+------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI        | 2.601.189|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in    | 2.259.962|
|    |dobiček            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje    |  218.333|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in |  122.894|
|    |storitve           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI       |   92.694|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in  |   48.720|
|    |dohodki od premoženja     |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine   |   1.500|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne  |   1.355|
|    |kazni             |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga |   8.760|
|    |in storitev          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki  |   32.359|
+--------+------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |  100.000|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje    |     0|
|    |osnovnih sredstev       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje    |  100.000|
|    |zemljišč in ne opredmetenih  |      |
|    |dolgoročnih sred.       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE       |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz    |     0|
|    |domačih virov         |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |731 Prejete donacije iz    |     0|
|    |tujine            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI      |  495.103|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz  |  157.103|
|    |drugih javnofinančnih     |      |
|    |institucij          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz    |  338.000|
|    |državnega proračuna iz    |      |
|    |sredstev proračuna Evropske  |      |
|    |unije             |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE |     0|
|    |UNIJE             |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |782 Prejeta sredstva iz    |     0|
|    |proračuna EU za strukturno  |      |
|    |politiko           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI      | 3.197.791|
|    |(40+41+42+43)         |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI        |  998.930|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki  |  274.120|
|    |zaposlenim          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za |   36.212|
|    |socialno varnost       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in    |  623.339|
|    |storitve           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti  |   51.315|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve          |   13.944|
+--------+------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI       |  818.926|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije        |    300|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom in |  572.064|
|    |gospodinjstvom        |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim   |   74.553|
|    |organizacijam in ustanovam  |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači    |  172.009|
|    |transferi           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI     | 1.368.135|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih | 1.368.135|
|    |sredstev           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   11.800|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi  |   10.000|
|    |pravnim in fizičnim osebam,  |      |
|    |ki niso proračunski      |      |
|    |uporabniki          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi  |   1.800|
|    |proračunskim uporabnikom   |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |   91.195|
|    |(I.-II.) (PRORAČUNSKI     |      |
|    |PRIMANJKLJAJ)         |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      |
|    |NALOŽB            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |     0|
|    |POSOJIL IN PRODAJA      |      |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)         |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih   |     0|
|    |posojil            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih    |     0|
|    |deležev            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |752 Kupnine iz naslova    |     0|
|    |privatizacije         |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(440+441+442+443)       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |  474.150|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila       |  474.150|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih   |     0|
|    |deležev in naložb       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz |     0|
|    |naslova privatizacije     |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |443 Povečanje namenskega   |     0|
|    |premoženja v javnih skladih  |      |
|    |in drugih osebah javnega   |      |
|    |prava, ki imajo premoženje v |      |
|    |svoji lasti          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA    |  –474.150|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE     |      |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA      |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)    |  583.810|
+--------+------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE         |  583.810|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje    |  583.810|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  |  653.871|
+--------+------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA        |  653.871|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga |  653.871|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |  –453.016|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH      |      |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |  –70.061|
|    |VIII.)            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE     |  –91.195|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)     |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA    |  120.650|
|    |RAČUNIH DNE 31. 12.      |      |
|    |PRETEKLEGA LETA        |      |
+--------+------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
2. požarna taksa;
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zardi odvajanja odpadnih voda;
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. prejeta sredstva iz državnega proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg teh izdatkov in višina proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Sredstva proračunske rezerve v proračunu za leto 2010 so v višini 22.377 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 20.000 eurov na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 20.000 eurov na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 583.809,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0043/2008-9
Štore, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost