Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2622. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Odloki

2621. Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor
2623. Odlok o pomilostitvi
2624. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2625. Uredba o cestninskih cestah in cestnini
2626. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče in Programa priprave lokacijskega načrta za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
2627. Uredba o ukrepih za prestrukturiranje pridelovalcev sladkorne pese v Republiki Sloveniji
2628. Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
2629. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov
2630. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
2631. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
2632. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije
2633. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom
2634. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje

Odloki

2635. Odlok o razglasitvi Hidroelektrarne Fala za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

2636. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
2637. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Drugi akti

2638. Odločba o imenovanju Marije Simič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2639. Odločba o imenovanju Helene Kodele Rupnik za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

2640. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti
2641. Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov
2642. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
2643. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora
2644. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku
2645. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 94 o določitvi cene za enoto storitve z začetkom uporabe od 1. januarja 2007
2646. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 95 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom uporabe od 1. januarja 2007
2647. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 96 o določitvi cene za enoto storitve za Republiko Češko z začetkom uporabe od 1. julija 2007
2648. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 97 o določitvi cene za enoto storitve za Republiko Srbijo in Republiko Črno goro z začetkom uporabe od 1. julija 2007
2649. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 98 o določitvi cene za enoto storitve za Republiko Hrvaško z začetkom uporabe od 1. septembra 2007
2650. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 99 o spremembi načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cen za enoto storitve in spremembi pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
2688. Pravilnik o subvencioniranju dijaške prehrane – dnevnega toplega obroka
2689. Pravilnik o določitvi poklicev, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev
2690. Sklep, da sta kataster stavb in register nepremičnin vzpostavljena

USTAVNO SODIŠČE

2651. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
2652. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
2653. Sklep o zavrnitvi pobude in nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2654. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 2008
2655. Poročilo o izidu volitev v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 2008
2656. Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl)
2657. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Benedikt

2658. Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt

Bovec

2659. Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega doma in trdnjave Kluže

Celje

2660. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno - Plahuta
2661. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna – Engrotuš

Cerknica

2662. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Črna na Koroškem

2663. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem

Kranj

2664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj
2665. Odredba o višini in načinu plačevanja vstopa in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce

Lendava

2666. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
2667. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2007

Ljubljana

2668. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama

Ljubno

2669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Ljutomer

2670. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mislinja

2671. Odlok o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadki
2672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja

Mokronog-Trebelno

2673. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno za programsko obdobje 2008–2013

Prebold

2674. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
2675. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Sevnica

2676. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

2677. Odlok o dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti
2678. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Slovenske Konjice
2679. Pravilnik o štipendiranju študentov v Občini Slovenske Konjice
2680. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za vzpodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice
2681. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice
2682. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Trebnje

2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Trebnje

Vojnik

2684. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2008
2685. Pravilnik o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Občini Vojnik

Vrhnika

2686. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika

Zreče

2687. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno zazidavo CENTER Zgornje Zreče

PREKLICI

2691. Preklic objave Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti