Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2659. Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega doma in trdnjave Kluže, stran 8360.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 15. redni seji dne 30. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi prostorov Kulturnega doma in trdnjave Kluže
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti pri uporabi prostorov Kulturnega doma Bovec in trdnjave Kluže, katerih lastnik in upravljalec je Občina Bovec.
2. člen
Za opravila, ki so povezana s funkcioniranjem in vzdrževanjem objektov, lahko upravljalec pooblasti drugo pravno osebo ali posameznika in se glede tega sklene posebna pogodba.
3. člen
Namenskost prostorov v Kulturnem domu Bovec, ki se dajejo v uporabo po dnevih oziroma urah, je naslednja:
1. velika dvorana z balkonom – izvajanje kulturnih in drugih prireditev, kinematografska dejavnost, kongresna dejavnost,
2. mala dvorana – izvajanje kulturnih in drugih prireditev, izvajanje seminarjev, delavnic in podobno, galerijska dejavnost,
3. avla z garderobo in prostorom za pogostitev – sprejemni prostor, galerijska dejavnost in druge prireditve, srečanja.
Prostori v kulturnem domu se uporabljajo tudi za delo (vaje in priprave) ljubiteljske kulture v občini.
Namenskost prostorov v trdnjavi Kluže, ki se dajejo v uporabo po dnevih oziroma urah, je naslednja:
1. zunanji prireditveni prostor – namenjen je za izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
2. učilnica – namenjena je predvsem seminarski dejavnosti,
4. razstavni prostori – namenjeni so razstavni dejavnosti, izvajanju kulturnih prireditev in podobno,
5. poročna dvorana – namenjena je porokam, sprejemom in podobno.
4. člen
Kategorije prireditev in drugih dogodkov:
1. Prireditve občinskega pomena: prireditve in drugi dogodki, katerih organizator je Občina Bovec, oziroma so v občinskem interesu, se obravnavajo kot prioritetne. Uporabe prostora se ne zaračunava.
2. Humanitarne oziroma dobrodelne prireditve. Uporabe prostora se ne zaračunava.
3. Prireditve kulturnih in ostalih društev, ki imajo sedež in delujejo v Občini Bovec, javnih zavodov, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Bovec. Uporaba prostorov se ne zaračuna, razen za predstave z vstopnino. Uporaba prostora se v tem primeru zaračuna v višini 20% od pobrane vstopnine, če ta znesek ne presega polne cene za uporabo prostora.
4. Prireditve društev in drugih organizacij, ki nimajo sedeža v Občini Bovec. Uporaba prostora se zaračunava.
5. Prireditve komercialnega značaja, ki jih organizirajo različne organizacije. Uporaba prostora se zaračunava.
6. Kongresi, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo društva, ki imajo sedež in delujejo v Občini Bovec, javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Bovec.
Uporaba se ne zaračunava, razen v primeru profitnega značaja prireditve.
7. Kongresi, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo različne organizacije. Uporaba prostora se zaračunava.
Župan lahko na podlagi pisne prošnje prosilca odobri, da se prostor odda v uporabo s popustom ali brezplačno.
5. člen
Prosilec odda pismeno ali ustno vlogo za uporabo prostorov pri upravljalcu prostorov.
Upravljalec vodi evidenco o uporabi prostorov.
Pri prireditvah, ki so opredeljene v 4., 5. in 7. točki 4. člena tega pravilnika, se z uporabnikom prostora sklene pogodbo o uporabi, v kateri se določijo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
6. člen
V primeru, da je za isti termin podanih več vlog za uporabo prostorov, imajo praviloma prednost prireditve občinskega pomena oziroma določi prioritetni vrstni red župan.
7. člen
Nadomestilo za uporabo prostorov kulturnega doma znaša:
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Čas         |  Velika  |  Mala   |  Avla  |
|           |  dvorana  |  dvorana  |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Do 4 ure       |       |   95.00 €|   39.00 €|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Do 6 ur       |   193.00 €|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Celodnevna uporaba  |   265.00 €|   130.00 €|   53.00 €|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
Če uporabnik poleg ene izmed dvoran uporablja tudi avlo za pogostitev ali podobno, se nadomestilo poveča za 15.00 € na dan.
Za galerijsko dejavnost znaša nadomestilo za uporabo prostorov 15.00 € na dan.
Nadomestilo za uporabo prostorov v trdnjavi Kluže znaša:
+---------------------+------------+-------------+-------------+
|Čas         | Učilnica | Poročna soba|  Zunanji  |
|           |      |       |prireditveni |
|           |      |       |  prostor  |
+---------------------+------------+-------------+-------------+
|Do 4 ure       |   70.00 €|   144.00 €|   72.00 €|
+---------------------+------------+-------------+-------------+
|Celodnevna uporaba  |  120.00 €|   240.00 €|   120.00 €|
+---------------------+------------+-------------+-------------+
Za galerijsko dejavnost znaša nadomestilo za uporabo prostorov 15.00 € na dan.
V primeru povpraševanja po drugi namembnosti prostorov, odloča o odobritvi in višini nadomestila župan.
8. člen
Uporabniki prostorov si lahko izposodijo tehnično opremo kot so: videotop, reflektorji, večnamensko ozvočenje, program tiskanja vstopnic. Izposoja za posamezno opremo znaša 24.00 € na dan.
Plačilo izposoje tehnične opreme se nanaša na kategorijo najema v 4. členu.
V primeru izposoje opreme izven prostorov kulturnega doma oziroma trdnjave Kluže, se poleg izposojnine zaračuna še stroške za vzdrževalca opreme.
Župan lahko na podlagi pisne prošnje prosilca odobri, da se tehnična oprema izposodi s popustom ali brezplačno.
9. člen
Višina nadomestila za uporabo prostora in izposojnine se spreminja v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin, praviloma v začetku leta za tekoče leto. Sklep o tem sprejme župan.
10. člen
Za izvajanje tehničnih in drugih nalog na prireditvah je zadolžen pooblaščeni vzdrževalec upravljalca.
11. člen
Po končani prireditvi je najemnik dolžan za seboj pospraviti. V nasprotnem primeru se mu zaračuna stroške čiščenja. Najemnik se tudi obvezuje poravnati vso morebitno škodo, ki bi nastala po njegovi krivdi v času najema prostorov.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Z dnem začetka veljavnosti preneha veljati Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega doma in trdnjave Kluže, številka 085/2003 z dne 15. 12. 2003, ki je bil objavljen v »Uradnem Glasilu«, št. 1/2004.
Št. 007-03/2008
Bovec, dne 30. maja 2008
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.