Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

2615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
2616. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja
2617. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2583. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
2584. Aneks h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
2585. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS
2586. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
2587. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost

OBČINE

Benedikt

2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
2589. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec

Bistrica ob Sotli

2590. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Bistrica ob Sotli

Celje

2591. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne
2592. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne

Črnomelj

2593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ig

2594. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2007
2595. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
2596. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
2597. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008

Litija

2598. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
2599. Odlok o priznanjih Občine Litija
2600. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Litija
2601. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Loški Potok

2602. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Mislinja

2603. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja

Podlehnik

2604. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podlehnik
2605. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Koresa Podlehnik
2606. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
2607. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podlehnik
2608. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Podlehnik
2609. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Podlehnik
2610. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Slovenske Konjice

2611. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pristava – večstanovanjski objekt

Zagorje ob Savi

2612. Odlok o občinskih taksah na območju Občine Zagorje ob Savi
2613. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Zagorje ob Savi s služnostnimi pravicami
2614. Odlok o najemu zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Zagorje ob Savi

Železniki

2618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni Zavod Ratitovec
2619. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki
2620. Sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore, stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča v Občini Železniki

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

70. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje (BITVDM)
71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vojnih grobišč (BHUUVG)

Vlada Republike Slovenije

72. Uredba o ratifikaciji Ustanovne listine Organizacije zveze Nato za upravljanje zračnega prevoza
73. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o podregionalnem načrtu ukrepov za preprečevanje večjega onesnaženja Jadranskega morja, za pripravljenost in odzivanje nanj
74. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu
75. Uredba o Ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
76. Uredba o ratifikaciji Upravnega dogovora o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske pri izvajanju Uredbe Sveta Evropske unije (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003

Ministrstvo za zunanje zadeve

77. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji
78. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Združenih narodov proti korupciji
79. Obvestilo o začetku veljavnosti Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz okvirnega posojila za energetsko učinkovitost
80. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravstvo Ruske federacije o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti
81. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o zaposlovanju sezonskih delavcev
82. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o sodelovanju na področju gradbeništva med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Federalno agencijo za gradbeništvo in stanovanjsko komunalne zadeve (Ruska federacija)
83. Obvestilo o začetku veljavnosti Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini

Razglasni del

Javni razpisi

Objave gospodarskih družb

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti