Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2612. Odlok o občinskih taksah na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 8159.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo, 31/07) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 – prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 62/04, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 12. redni seji dne 2. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah na območju Občine Zagorje ob Savi
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse na območju občine Zagorje ob Savi, vrsto in plačilo takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
(2) Na območju Občine Zagorje ob Savi se predpisujejo občinske takse za uporabo javnih površin, zemljišč in objektov, ki so v lasti Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: javne površine), in sicer za naslednje namene oziroma taksne predmete:
1. uporaba javnih površin:
1.1. za prirejanje razstav in zabavnih prireditev (cirkusi, zabavni parki, glasbeni dogodki in druge prireditve),
1.2. za prirejanje prodajnih akcij, promocijskih predstavitev in podobnih prireditev,
1.3. za postavitev začasnih stojnic, kioskov, potujočih prodajaln in podobnih predmetov, namenjenih začasni prodaji blaga ali opravljanju storitev,
1.4. za sezonsko postavitev gostinskih vrtov.
2. uporaba označenih avtotaxi postajališč na javnih površinah,
3. oglaševanje na javnih površinah (postavitev ali namestitev neprometnih znakov: uličnih transparentov, vseh vrst reklamnih tabel in tabel na drogovih javne razsvetljave, prenosljivih uličnih panojev in podobnih prenosljivih reklamnih predmetov, vitrin izven poslovne stavbe, jumbo panojev).
2. člen
Občinske takse po tem odloku se ne odmerjajo:
– za uporabo javnega prostora na organizirani tržnici, ki ima pooblaščenega upravljalca in določen tržni red,
– za neprometne znake na javnih površinah, ki so trajnega značaja in se postavljajo s strani pooblaščenega izvajalca na podlagi sklenjene najemne pogodbe za zemljišče po odloku o ureditvi prostora z neprometnimi znaki,
– če se za trajnejšo uporabo javne površine sklene najemna pogodba in je s to najemno pogodbo dogovorjeno plačilo najemnine,
– če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan drug način plačila.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja javne površine za namene iz 1. člena tega odloka. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
4. člen
(1) Občinskih taks po tem odloku ne plačujejo državni in občinski organi, krajevne skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi, javni zavodi ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina ter vsa društva s sedežem na območju Občine Zagorje ob Savi.
(2) Občinska taksa se tudi ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
(3) Župan lahko taksnega zavezanca oprosti plačila občinske takse, če gre za uporabo javnih površin oziroma taksne predmete:
– v zvezi s prireditvami in aktivnostmi širšega pomena, ki promovirajo Občino Zagorje ob Savi ali
– v zvezi s prireditvami in aktivnostmi, ki so sofinancirane s strani Občine Zagorje ob Savi, pod pogojem, da so te prireditve in aktivnosti za udeležence brezplačne,
ali
– v drugih utemeljenih primerih.
III. ODMERA OBČINSKIH TAKS
5. člen
(1) Občinske takse se plačujejo po Tarifi občinskih taks, ki je, kot Priloga 1, sestavni del tega odloka. Višina občinske takse za posamezne taksne predmete oziroma namene je opredeljena s številom točk. Občinska taksa se izračuna tako, da se število točk iz taksne tarife pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke za obračun občinskih taks po tem odloku znaša 0,10 EUR. Vrednost točke se lahko s sklepom župana enkrat letno (do konca januarja tekočega leta) revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep župana o uskladitvi vrednosti točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Takse so določene v dnevnih ali letnih zneskih za posamezne taksne predmete.
(4) V primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe ali z dnem prisilne odstranitve taksnega predmeta.
(5) V primeru, ko je taksa določena v dnevnem znesku, taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe taksnega predmeta.
(6) Za taksne tarife, ki imajo izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za taksne tarife, ki imajo izračun takse na leto, pa se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, letna taksa ustrezno preračuna na dneve.
(7) Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
(1) Osnova za izračun in plačilo občinske takse je:
– za začasne kioske, stojnice in podobne predmete, namenjene začasni prodaji blaga ali opravljanju storitev: dejanska dolžina in širina taksnega predmeta, ki se poveča za najmanj 1 meter, nato pa se izračuna skupen tloris, ki predstavlja funkcionalno zasedeno javno površino,
– za namestitev neprometnih znakov: površina neprometnega znaka,
– za uporabo javnih površin za ostale namene iz drugega odstavka 1. člena tega odloka: zaokrožena funkcionalna zasedena javna površina.
Pri izračunu komunalne takse se vsak začeti m2 šteje za polni m2.
(2) Mikrolokacije za uporabo javnih površin ter posamezne maksimalne površine določi občinska uprava.
(3) Višina takse se ne odmerja po vrednosti predmeta, dejanskem prometu ali dejanskem dohodku.
7. člen
(1) Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo ali namestitvijo taksnega predmeta oziroma pred pričetkom uporabe taksnega predmeta pridobiti dovoljenje občinske uprave, s katerim se hkrati odmeri tudi občinska taksa in navede, da dovoljenje velja le pod odložnim pogojem predhodnega plačila takse.
(2) Vloga, ki jo stranka poda za uporabo javne površine, mora vsebovati podatke, ki so potrebni za izdajo dovoljenja ter za določitev višine komunalne takse, zlasti pa: podatke o prosilcu (ime, naslov oziroma sedež firme, davčno številko, odgovorno osebo), opis taksnega predmeta, velikost javne površine, ki bi jo stranka želela uporabljati, in predlagano trajanje uporabe.
(3) Taksni zavezanec je dolžan vlogo za uporabo javne površine oziroma nastanek taksne obveznosti podati vsaj 3 delovne dneve pred nameravanim pričetkom uporabe.
8. člen
(1) Občinske takse plačujejo zavezanci na podlagi izdanega dovoljenja občinske uprave, ki vsebuje tudi odločitev o odmeri občinske takse. Taksni zavezanec je občinsko takso dolžan plačati ob izdaji dovoljenja oziroma najkasneje pred postavitvijo oziroma namestitvijo taksnega predmeta oziroma pred nameravano rabo javne površine. Izdano dovoljenje velja le pod odložnim pogojem predhodnega plačila občinske takse.
(2) Dovoljenje za uporabo javne površine vsebuje najmanj:
– naziv uporabnika ter lokacijo in obseg dovoljene uporabe javne površine,
– trajanje uporabe javne površine,
– dolžnost uporabnika, da je po končani uporabi dolžan javno površino očistiti oziroma vzpostaviti prvotno stanje ter opozorilo, da je v nasprotnem primeru odškodninsko odgovoren,
– odmero občinske takse po tem odloku.
(3) Če je dovoljenje izdano za časovno obdobje, daljše od enega leta (npr. pri uporabi avtotaxi postajališč, pri postavitvi neprometnih znakov ipd.), se v izdanem dovoljenju odmeri letna taksa le za tekoče koledarsko leto, v vsakem naslednjem letu trajanja dovoljenja, pa se vsakokratna letna taksa odmeri z odločbo, ki se izda do 28. februarja za tekoče leto. V primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, se letna taksa ustrezno preračuna na dneve. V tem primeru je taksni zavezanec dolžan takso plačati v roku 8 dni od prejema odločbe. V dovoljenju se navede, da velja le pod odložnim pogojem pravočasnega plačila odmerjene občinske takse.
(4) Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse. V nasprotnem primeru se občinska taksa odmeri po obstoječih evidencah ali po podatkih, ugotovljenih s strani uradnih oseb občinskega nadzora.
(5) Po prenehanju veljavnosti dovoljenja je taksni zavezanec dolžan odstraniti vse taksne predmete in vzpostaviti prvotno stanje javne površine.
9. člen
Če se ugotovi, da je v konkretnem primeru zaradi posebnih okoliščin ali zaradi specifičnosti nameravane rabe javne površine primerneje skleniti najemno pogodbo, s katero se podrobneje uredijo pravice in obveznosti uporabnika, se, ne glede na določila tega odloka, z uporabnikom sklene najemna pogodba proti plačilu najemnine v skladu z veljavnimi predpisi občine o višini najemnin za uporabo javnih površin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
10. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinsko redarstvo.
(2) Če taksni zavezanec, kljub predhodnemu ustnemu ali pisnemu opozorilu, uporablja javno površino brez ustreznega dovoljenja oziroma mu dovoljenje sploh ni bilo izdano, občinska uprava z odločbo odredi odstranitev taksnih predmetov na stroške taksnega zavezanca. Enako se ravna tudi v primeru, če taksni zavezanec odmerjene občinske takse ne plača v celoti v roku.
(3) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
V. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če uporablja javno površino brez dovoljenja občinske uprave,
– če v vlogi za uporabo javne površine navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero takse,
– če uporablja javno površino v večjem obsegu ali v nasprotju s pogoji, kot je določeno v dovoljenju,
– če ne upošteva odredbe o odstranitvi taksnih predmetov.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– 4. točka 4. člena Sklepa o oblikovanju najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/2003) in
– 1. točka 4. člena sklepa iz prejšnje alineje, kolikor se nanaša na začasno uporabo javnih površin, za katere se obračuna občinska taksa po tem odloku.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2006
Zagorje ob Savi, dne 2. junija 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
Priloga 1:

           TARIFA OBČINSKIH TAKS

TARIFNA ŠTEVILKA 1 – UPORABA JAVNIH POVRŠIN         

1.1. za prirejanje razstav in zabavnih          2 T
prireditev (cirkusi, zabavni parki,             
glasbeni dogodki in druge prireditve), za          
vsak začeti m2 dnevno                    

1.2. za prirejanje prodajnih akcij,           38 T
promocijskih predstavitev in podobnih            
prireditev, za vsak začeti m2 dnevno             

1.3. za postavitev začasnih stojnic,           40 T
kioskov, potujočih prodajaln in podobnih           
predmetov, namenjenih začasni prodaji blaga         
ali opravljanju storitev, za vsak začeti m2         
dnevno                            

1.4. za sezonsko postavitev gostinskih          1 T
vrtov, za vsak začeti m2 dnevno               

                               

TARIFNA ŠTEVILKA 2                      

2.1. za uporabo označenih avto-taxi          3000 T
postajališč na javnih površinah letno            

                               

TARIFNA ŠTEVILKA 3 – OGLAŠEVANJE NA JAVNIH          
POVRŠINAH                          

3.1. transparenti, za vsak začeti m2 dnevno       10 T

3.2. reklamne table (vse vrste) in table na         
drogovih javne razsvetljave:                 

– za vsak začeti m2 letno /trajnega           450 T
značaja/                           

– za vsak začeti m2 dnevno /začasnega          10 T
značaja/                           

3.3. prenosljivi ulični panoji in podobni          
prenosljivi reklamni predmeti                

– za vsak začeti m2 dnevno                10 T

3.4. vitrine izven poslovnih stavb, za vsak       500 T
začeti m2 letno                       

3.5. jumbo panoji                      

– enostranski, za vsak začeti m2 letno         600 T

– dvostranski, za vsak začeti m2 letno         1200 T

AAA Zlata odličnost