Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2607. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podlehnik, stran 8154.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena Ustave Republike Slovenije, 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni RS, št. 94/07), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05), 21. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, s spremembami in dopolnitvami), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 Odl. US: U-I-224/00-15, 110/02), drugega odstavka 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik je Občinski svet Občine Podlehnik na 9. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih služb v Občini Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Podlehnik (v nadaljevanju: občini), način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, financiranje gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb.
2. člen
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne javne službe določene s tem odlokom.
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov, v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju Občine Podlehnik se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje zelenih površin, pešpoti, parkirišč, javnih sanitarij in drugih javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, cest, površin za pešce,
7. gasilska služba,
8. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
9. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
11. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, okrasitev naselij.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 4. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti od 1. do vključno 10. točke prvega odstavka so obvezne lokalne javne službe, dejavnost 11. točke pa je izbirna lokalna javna služba.
Kot izbirne javne službe se lahko opravljajo tudi druge javne službe, če jih določi Občinski svet Občine Podlehnik.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis, ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok Občine Podlehnik za posamezne primere ne določa drugače.
4. člen
Občina z odloki podrobneje ureja način opravljanja posamezne ali več javnih služb v skladu s 7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98).
5. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov za opravljanje javnih služb.
III. NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
6. člen
Izvajanje javnih služb zagotavlja občina neposredno v občinski upravi, v režijskem obratu v njeni sestavi, z ustanavljanjem javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, z dajanjem koncesij in na način javno-zasebnega partnerstva.
7. člen
Režijski obrat
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) opravlja dejavnost, ki zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo
8. člen
Opravljanje javne službe v javnem gospodarskem zavodu
Opravljanje javne službe v javnem gospodarskem zavodu se uredi, kadar gre za opravljanje ene ali več javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitno dejavnost oziroma, če je to njihov cilj.
9. člen
Opravljanje javne službe v javnem podjetju
Opravljanje javne službe v javnem podjetju se uredi, kadar gre za opravljanje ene ali več javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v podjetju in njegovo delovanje ter druge podrobnosti v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom. Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet.
10. člen
Koncesija
Koncesija se lahko podeli pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije.
Koncesija se podeli na podlagi odloka o koncesijskem aktu. Za oblikovanje koncesijskega akta se smiselno uporabljajo določbe 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
Občina lahko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine za:
1. oskrbo s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, cest, površin za pešce,
7. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
8. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, okrasitev naselij in
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim aktom.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo, ki si mora pred izbiro koncesionarja pridobiti mnenje Občinskega sveta Občine Podlehnik. Če Občinski svet Občine Podlehnik ne da mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, občinska uprava izda odločbo brez tega mnenja.
O pritožbi zoper prej navedeno odločbo odloča župan.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu Občine Podlehnik njen župan.
Za sklenitev koncesijske pogodbe, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se primerno uporabljajo določbe zakona o gospodarskih javnih službah.
S koncesijskim aktom se podrobneje določi predmet in pogoji opravljanja javne službe za posamezno koncesijo.
11. člen
Vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava
Opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko Občina Podlehnik zagotovi tudi z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
O vlaganju javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava sprejme Občinski svet Občine Podlehnik poseben odlok.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
12. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju javnih služb v občini, opredeljene v 12. členu Zakona o gospodarskih javnih službah, se opravlja v okviru občinske uprave.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se lahko posamezna dela iz prvega odstavka tega člena, ki jih opravlja občinska uprava, s pogodbo, ki jo podpiše župan občine, prenesejo na za to dejavnost ustrezno registrirano pravno ali fizično osebo, če je to smiselno z vidika ekonomičnosti in racionalnosti.
Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
13. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz sredstev proračuna,
– iz drugih javnih virov ter
– drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom Občine Podlehnik.
14. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
15. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
16. člen
Občina lahko za financiranje javnih služb predpiše davek in druge oblike dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog občine.
VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 4/00).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradni list Republike Slovenije.
Št. 033-4/2008-6
Podlehnik, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost