Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2614. Odlok o najemu zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Zagorje ob Savi, stran 8163.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo, 31/07) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 – prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 62/04, 31/07), je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 12. redni seji dne 2. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o najemu zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način, pogoji in postopek oddajanja zemljišč in javnih površin (v nadaljevanju: zemljišča) v lasti Občine Zagorje ob Savi v najem ter višina najemnin.
2. člen
Postopek za oddajo zemljišča v najem izvaja Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, ki jo imenuje župan.
3. člen
Zemljišče se lahko odda v najem v skladu z veljavnimi prostorskimi akti, ki opredeljujejo namembnost zemljišč in če se ga začasno ne potrebuje. Podlaga za oddajo zemljišča v najem je posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ga sprejme župan.
Vsebino posamičnega programa predpisuje zakon oziroma ustrezen podzakonski predpis.
V najem se lahko odda tudi zemljišče, ki je zajeto v letnem načrtu razpolaganja, pa postopek razpolaganja ni bil uspešno zaključen.
4. člen
Zemljišče se praviloma odda v najem na podlagi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb. Postopek javne dražbe in javnega zbiranja ponudb določa zakon oziroma podzakonski predpis.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko zemljišče odda v najem na podlagi metode neposredne pogodbe, če je podan eden izmed naslednjih pogojev:
– če je občina manj kot 50 odstotna solastnica zemljišča,
– če je predviden letni prihodek od oddaje zemljišča v najem nižji od 10.000,00 EUR,
– če oddaja zemljišča v najem po eni izmed metod iz prvega odstavka tega člena ni uspela, v dveh mesecih po neuspeli metodi,
– če se zemljišče odda v najem osebi javnega prava za izvrševanje javnih nalog, razen javnim podjetjem,
– če se zemljišče odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,
– če se zemljišče odda v najem za obrambo, zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
Najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne najemne pogodbe, se na enotnem spletnem portalu objavi namera o oddaji zemljišča v najem z neposredno pogodbo.
Do vzpostavitve enotnega spletnega portala, se namera objavi na svetovnem spletu.
5. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne pogodbe, ki mora vsebovati vsaj naslednje sestavine:
– zemljiškoknjižne podatke o zemljišču in površini, ki je predmet najema,
– podatke o najemniku,
– namen, za katerega se zemljišče oddaja v najem,
– višina najemnine ter način plačila,
– pravice in obveznosti najemnika v zvezi z najetim zemljiščem,
– čas trajanja najema,
– razloge za prenehanje najemnega razmerja,
– določila o odpovedi najemnega razmerja in odpovednih rokih,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Najemna pogodba mora vsebovati tudi določilo, da sme najemnik zemljišče uporabljati le za namene, določene s pogodbo in da zemljišča ne sme oddajati v podnajem.
6. člen
Zemljišče se lahko odda v najem le za določen čas, v katerem se predvideva, da občini ne bo potrebno, vendar ne za dlje kot pet let. Po poteku petih let se najemno razmerje lahko podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Zemljišče iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka se lahko odda v najem za obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta.
II. NAJEMNINA
7. člen
Najemnina za zemljišče v lasti Občine Zagorje ob Savi se plačuje na podlagi izstavljenega računa in sicer mesečno, če ni v tem odloku drugače določeno. Višina najemnine se izračuna tako, da se cena najemnine za 1 m2 zemljišča pomnoži s površino zemljišča, ki je predmet najema.
Najemnine za zemljišča (razen za namene kmetijske obdelave) se določijo v naslednji višini:
1. – za urbano območje mesta Zagorje in      3,74 € /m2
Izlak                        mesečno,
– za urbano območje Kisovca in Lok         3,12 €/m2
                           mesečno,
– za ostala območja Občine Zagorje ob Savi     2,50 €/m2
                           mesečno.
2. Najemnine za kmetijsko obdelavo zemljišč (košenine, njive, vrtovi) se plačujejo letno na podlagi izstavljenega računa. Za izračun višine letne najemnine se neposredno uporablja vsakokrat veljavni Cenik zakupnin, ki ga letno objavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
8. člen
Višina najemnin, določena v prejšnjem členu, se lahko s sklepom župana enkrat letno (do konca januarja tekočega leta) revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep župana o uskladitvi višine najemnin iz prejšnjega člena se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. BREZPLAČNA UPORABA
9. člen
Brezplačna uporaba zemljišča je mogoča le pod pogoji, ki jih določa zakon oziroma podzakonski predpis.
Najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe, s katero se zemljišče odda v brezplačno uporabo, se na enotnem spletnem portalu objavi namera o oddaji zemljišča v brezplačno uporabo.
Do vzpostavitve enotnega spletnega portala, se namera objavi na svetovnem spletu.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe za zemljišča se uskladijo s tem odlokom, če njihova določila nasprotujejo temu odloku, v treh mesecih od njegove uveljavitve.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o oblikovanju najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/2003) in Ugotovitveni sklep o višini najemnin za zemljišča in druge javne površine (Uradni list RS, št. 139/04, 118/05, 132/06, 115/07).
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-8/2006
Zagorje ob Savi, dne 2. junija 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost