Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2611. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pristava – večstanovanjski objekt, stran 8158.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice dne 6. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pristava –večstanovanjski objekt
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev večstanovanjske gradnje (v nadaljevanju: OPPN),
– območje ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti,
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN ter načrtovanjem.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
(1) S prostorskimi sestavinami planskega akta Občine Slovenske Konjice je obravnavano območje v opredeljeno kot stavbno zemljišče. Po urbanistični zasnovi naselja Slov. Konjice se parcele nahajajo na območju centralnih dejavnosti naselja in kot območje za šport in rekreacijo (območje igrišča). Obravnavano območje še ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89).
Za umestitev želenega posega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta prostorskega izvedbenega načrta, ki se po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) šteje za občinski podrobni prostorski načrt – OPPN.
(2) Območje obravnave je na skrajnem južnem robu pozidave Slovenskih Konjic. Zemljišče, ki ga bo urejal OPPN, je namenjeno pretežno stanovanjski rabi in je v naravi pozidano stavbno zemljišče. Severno od območja so umeščeni večstanovanjski objekti. Na območju predvidene gradnje stojita opuščena večji gospodarski objekt in manjši stanovanjski objekt, ki sta predvidena za odstranitev. Predvidena je umestitev dveh več stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo, ki sta v kletni etaži povezana. Objekta bosta nižje etažnosti K+P+2 (za zadnjo etažo v zamiku) z delno vkopano kletjo. Parkiranje bo urejeno v kletni etaži in del na zunanjih površinah. Vzhodno od objektov je predvidena umestitev večnamenskega športnega igrišča. Pri zasnovi se upoštevajo veljavni normativi in standardi.
(3) Razlogi za izdelavo OPPN:
– zastarelost veljavne prostorske dokumentacije,
– ureditev komunalne infrastrukture na tem območju.
3. člen
(območje prostorskega akta)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča s parc. št. 887/5, 887/4, 887/3, 887/2, 887/6, 1335/1, 115918/2, 918/4, 917/2, k.o. Slovenske Konjice.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 0,75 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
OPPN se izdela na podlagi:
– geodetske podlage, izdelane v skladu z določbami Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990, za območje Občine Slovenske Konjice, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 75/04),
– vseh strokovnih gradiv in podatkov sodelujočih nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil.
5. člen
(roki in postopek za pripravo OPPN)
(1) Za potek priprave in sprejema OPPN je upoštevan postopek priprave, določen z ZPNačrt.
Začetek priprave OPPN
(2) Postopek priprave OPPN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Osnutek OPPN
(3) Načrtovalec, katerega izberejo lastniki zemljišč, pripravi osnutek OPPN v roku 30 dni po objavi Sklepa o pričetku postopka in ga pošlje nosilcem urejanja prostora v pridobitev smernic.
(4) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(6) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči občini ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Dopolnjen osnutek OPPN
(7) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora načrtovalec v roku 30 dni po prejemu vseh smernic, dopolni osnutek OPPN. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve.
(8) Občina po potrebi za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje Ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
(9) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom zavrne.
Sodelovanje javnosti
(10) Občina mora v postopku priprave OPPN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom v svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
(11) Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(12) Občina Slovenske Konjice preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek OPPN in okoljskega poročila ter do njih zavzame stališče v roku 15 dni po preteku javne razgrnitve ter ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.
Sprejem predloga OPPN
(13) Občina pripravi predlog OPPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti v 30 dneh po sprejetju stališča in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje, ali predlog OPPN upošteva njihove smernice.
(14) Če je za OPPN treba izvesti CPVO, se pristojna Ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje z vidika svoje pristojnosti in ga pošljejo Ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj Ministrstev tisto Ministrstvo, ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(15) Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice upoštevane in če je Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
Sprejem OPPN
(16) OPPN sprejme Občinski svet Občine Slovenske Konjice z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17, 2000 Maribor,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(2) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
2. Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje,
3. JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice,
4. Petrol plin d.o.o. Ljubljanska c. 50, 1000 Ljubljana.
(3) Drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice,
2. KS Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, 3210 Sl. Konjice.
(4) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k osnutku OPPN ter mnenja k predlogu OPPN. Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje naknadno vključi v postopek.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave ZN)
Prostorski akt financira investitor GM Invest d.o.o.
Za izdelovalca strokovnih podlag za občinski podroben prostorski načrt je izbral investitor: Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Občina pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-0005/2008 13 131
Slovenske Konjice, dne 6. junija 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost