Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4340. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB2)
4341. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (uradno prečiščeno besedilo) (ZZRZI-UPB1)
4342. Zakon o sodiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZS-UPB2)
4343. Zakon o državnem svetu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve-UPB1)
4344. Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB1)
4345. Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPolS-UPB1)
4346. Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB1)
4347. Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1)
4348. Zakon o eksplozivih (uradno prečiščeno besedilo) (ZE-UPB1)
4349. Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2)

Drugi akti

4350. Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013 (ReNPEMZM)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4351. Uredba o standardih kakovosti podzemne vode
4352. Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
4393. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o objektih, napravah in napeljavah, ki sestavljajo sekundarno telekomunikacijsko omrežje

MINISTRSTVA

4353. Pravilnik o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti
4354. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena žit
4355. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
4356. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
4357. Pravilnik o spremembi Pravilnika o trženju semena zelenjadnic
4358. Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
4359. Odločba o soglasju k ustanovitvi ustanove USTANOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI
4360. Register o spremembi in dopolnitvah registra biocidnih pripravkov

USTAVNO SODIŠČE

4361. Odločba o neskladju Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z Ustavo, ker ne ureja odprave posledic
4362. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
4363. Odločba o razveljavitvi odločbe o prekršku
4364. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 29. člena Zakona o plačilnem prometu, kolikor se nanašata na fizične osebe, ki niso zasebniki po tem zakonu
4365. Sklep o zadržanju izvrševanja petega odstavka 39. člena Zakona o preprečevanju korupcije
4366. Odločba, da sedmi odstavek 19. člena Zakona o davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo
4367. Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje, kolikor v tabeli pod številko 282020 kategorizira odsek 3 lokalne ceste Nazarje – Kokarje – Lačja vas v dolžini 1385 metrov, na zemljiščih parc. št. 852/8 in parc. št. 852/14 k.o. Pusto Polje, v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4368. Razlage h kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
4369. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
4370. Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05)
4371. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Bled

4372. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Bled

Celje

4373. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o.

Divača

4374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Divača

Dol pri Ljubljani

4375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
4376. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dol pri Ljubljani
4377. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2006

Grosuplje

4378. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Grosuplje
4379. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Grosuplje
4380. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 1483/2 in 1428/2 k.o. Grosuplje – naselje na Prečni poti v Grosupljem

Kungota

4381. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti

Ljubljana

4382. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion

Novo mesto

4383. Odlok o proračunu Mestne Občine Novo mesto za leto 2006

Ravne na Koroškem

4384. Sklep o številu otrok v vrtcu

Rogaška Slatina

4385. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina
4386. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
4387. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2006
4388. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

4389. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone ob Mizarski cesti – območje Marovt
4390. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu Slovenske Konjice center vzhod

Škofja Loka

4391. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone na Trati

Škofljica

4392. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2006

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

61. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BROPCZ)
62. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BSKCZ)
63. Zakon o ratifikaciji Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo (MPRGV)

Vlada Republike Slovenije

64. Uredba o ratifikaciji Dogovora o sodelovanju med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Republike Avstrije pri izvajanju poskusnega projekta enotnega evropskega dovoljenja za uporabo poenostavljenih postopkov (hišno carinjenje)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah (US-SI-01) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti