Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4344. Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB1), stran 10479.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o osebni izkaznici, ki obsega:
– Zakon o osebni izkaznici – ZOIzk (Uradni list RS, št. 75/97 z dne 5. 12. 1997) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici – ZOIzk-A (Uradni list RS, št. 60/05 z dne 24. 6. 2005).
Št. 213-06/93-1/20
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EPA 338-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O OSEBNI IZKAZNICI
uradno prečiščeno besedilo
(ZOIzk-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) dokazuje svojo istovetnost in državljanstvo.
Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod državne meje v primerih in pod pogoji, kot je to določeno z meddržavnim sporazumom.
2. člen
Pravico do osebne izkaznice ima državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dopolni 18 let starosti in nima veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, mora imeti osebno izkaznico.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka ima pravico do osebne izkaznice tudi državljan z začasnim prebivališčem, ki v času izdaje osebne izkaznice še nima urejene prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
Državljan sme imeti samo eno osebno izkaznico.
3. člen
Državljan mora osebno izkaznico ali javno listino iz drugega odstavka prejšnjega člena na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled.
Državljan svoje osebne izkaznice ne sme dati ali posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje osebne izkaznice kot svojo.
Osebne izkaznice se ne sme zastaviti niti tuje osebne izkaznice vzeti z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice.
II. PRISTOJNOST IN NAČIN IZDAJE OSEBNE IZKAZNICE
4. člen
Pristojni organ za izdajo osebne izkaznice je upravna enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Ne glede na prejšnji odstavek sme osebno izkaznico v nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) izdati ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
5. člen
Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, ki določi tudi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
Obrazce osebnih izkaznic, obrazce vlog za izdajo osebne izkaznice in obrazce naznanitve pogrešitve osebne izkaznice izdeluje podjetje ali organizacija, izbrana v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Obrazci osebnih izkaznic se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, izbrani v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ima pri nadzoru podjetja ali organizacije iz drugega in tretjega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz drugega odstavka tega člena, prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje ter preveriti ali osebe, ki opravljajo te naloge na območju Republike Slovenije, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so polnoletne;
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
5.a člen
Prenos osebnih izkaznic in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in podjetjem ali organizacijo iz 5. člena tega zakona izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
6. člen
Obrazci osebnih izkaznic se tiskajo v slovenščini in angleščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanščini ali madžarščini.
III. VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE
7. člen
Osebna izkaznica se izda z veljavnostjo desetih let.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni dopolnil starosti 18 let, izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih let.
Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.
V primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona se osebna izkaznica izda z veljavnostjo enega leta.
8. člen
Pristojni organ na zahtevo sodišča ali organa, ki je po zakonu, ki ureja potne listine državljanov Republike Slovenije, pristojen zahtevati zavrnitev izdaje potne listine, iz razlogov določenih v navedenem zakonu, prepove uporabo osebne izkaznice za prehod državne meje.
O prepovedi izda pristojni organ odločbo in o tem obvesti organ iz prejšnjega odstavka. Prepoved se označi v osebni izkaznici na način, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve.
9. člen
O prenehanju razlogov za prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje mora pristojno sodišče ali organ iz prvega odstavka prejšnjega člena takoj obvestiti pristojni organ.
Če pristojno sodišče ali organ ne obnovi zahteve po preteku enega leta od dneva vložitve zahteve iz prvega odstavka prejšnjega člena, se šteje, da so prenehali razlogi za prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje.
Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, pristojni organ v osebni izkaznici na zahtevo državljana izbriše prepoved uporabne osebne izkaznice za prehod državne meje.
10. člen
Državljan mora izročiti pristojnemu organu osebno izkaznico najpozneje v 30 dneh, če:
1. spremeni priimek ali ime;
2. spremeni stalno prebivališče;
3. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
4. je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko državljan vloži vlogo za izdajo nove osebne izkaznice na način, določen v 13. členu tega zakona.
11. člen
Ne glede na določbe 7. člena tega zakona veljavnost osebne izkaznice preneha:
1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
2. če državljan odjavi stalno prebivališče zaradi odselitve iz Republike Slovenije.
Imetnik osebne izkaznice iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu v osmih dneh po nastopu razloga iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka.
IV. IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE
12. člen
Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno pri pristojnem organu.
Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.
Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.
13. člen
Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na predpisanem obrazcu.
Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime;
2. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
3. stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče (v primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona);
4. državljanstvo;
5. datum in kraj vložitve vloge;
6. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika.
Vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno priložiti fotografijo predpisane velikosti.
V vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno navesti resnične podatke.
13.a člen
Osebna izkaznica se lahko vroči pri pristojnem organu ali po pošti. Način vročitve izbere državljan ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice.
Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame osebno izkaznico. Če osebne izkaznice ne prevzame v osmih dneh, se osebna izkaznica vrne pristojnemu organu, ki jo je izdal.
14. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) osebne izkaznice mora državljan v osmih dneh naznaniti pristojnemu organu na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 3. in 6. točke drugega odstavka prejšnjega člena, podatke iz četrte alinee drugega odstavka 15. člena tega zakona ter navedbo okoliščin pogrešitve osebne izkaznice.
Pogrešitev osebne izkaznice v tujini mora državljan v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti pristojnemu organu na način, določen v prejšnjem odstavku.
Za prijavo pogrešitve osebne izkaznice se smiselno uporabljajo določbe 12. člena tega zakona.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ na podlagi naznanitve pogrešitve na stroške državljana prekliče osebno izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pristojni organ na vlogo državljana izda novo osebno izkaznico po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. EVIDENCE
15. člen
Pristojni organ vodi in vzdržuje evidenco o izdanih osebnih izkaznicah.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke iz drugega in tretjega odstavka 13. člena tega zakona,
– datum izdaje osebne izkaznice,
– veljavnost osebne izkaznice,
– serijsko in registrsko številko osebne izkaznice,
– podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah,
– podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.
Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po prenehanju veljavnosti osebne izkaznice, razen podatkov o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje, ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
16. člen
Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko uporabljajo delavci pristojnega organa za opravljanje nalog s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi policisti, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz 8. člena tega zakona pa tudi pristojna sodišča in ministrstvo, pristojno za obrambo.
Osebne podatke iz 13. člena tega zakona sme uporabljati pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona samo za potrebe vpisa podatkov na obrazec osebne izkaznice in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.
Podatek o serijski številki osebne izkaznice sme uporabljati podjetje ali organizacija iz 5.a člena tega zakona za potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 5.a člena tega zakona in ga mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.
VI. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb drugega in četrtega odstavka 2. člena, 3. člena, prvega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 13. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 14. člena tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb iz 3. člena tega zakona izvaja tudi policija.
Podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona mora osebam, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve, omogočiti nadzor prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 5. člena tega zakona ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravljajo naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz 5. člena tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi;
– zagotoviti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 5. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
– obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov, če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena tega zakona;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona in ministru, pristojnemu, za notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona, če ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku, ali da podjetje ali organizacija ni sposobna opravljati poverjenih nalog.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek državljan:
1. ki nima osebne izkaznice ali veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (drugi odstavek 2. člena);
2. ki na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblaščena, noče dati na vpogled osebne izkaznice ali javne listine (prvi odstavek 3. člena);
3. ki svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi ali uporabi tujo osebno izkaznico kot svojo (drugi odstavek 3. člena);
4. ki v vlogi za izdajo osebne izkaznice navede neresnične podatke (četrti odstavek 13. člena).
19. člen
Z globo od 15.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. državljan, ki ima več kot eno osebno izkaznico (četrti odstavek 2. člena);
2. oseba, ki zastavi osebno izkaznico ali vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena);
3. državljan, ki osebne izkaznice v določenem roku ne izroči pristojnemu organu (prvi odstavek 10. člena);
4. kdor osebne izkaznice v določenem roku po nastopu razlogov za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu (drugi odstavek 11. člena);
5. državljan, ki v določenem roku in na predpisan način ne naznani pristojnemu organu pogrešitve osebne izkaznice (prvi, drugi in tretji odstavek 14. člena).
Z globo od 60.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena).
Z globo od 15.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Zakon o osebni izkaznici – ZOIzk (Uradni list RS, št. 75/97 z dne 5. 12. 1997) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Minister, pristojen za upravo, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
1. predpiše obrazce iz 5., 13. in 14. člena tega zakona in način označitve prepovedi iz drugega odstavka 8. člena tega zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 15. člena tega zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica osebne izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 13. člena tega zakona, ki jih uporablja pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona;
4. določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
21. člen
Osebna izkaznica, izdana po uveljavitvi Pravilnika o spremembi Pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 33/91), se lahko uporablja do izteka njene veljavnosti, vendar največ tri leta po uveljavitvi tega zakona.
Osebna izkaznica, izdana pred uveljavitvijo pravilnika iz prejšnjega odstavka, se lahko uporablja še tri mesece od začetka uporabe tega zakona.
22. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji preneha uporabljati Zakon o temeljnih podatkih za osebno izkaznico (Uradni list SFRJ, št. 6/73).
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehata veljati Zakon o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74, 29/79 in 42/86) in Pravilnik o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/81, 2/89 in Uradni list RS, št. 33/91).
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku šestih mesecev od uveljavitve.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici – ZOIzk-A (Uradni list RS, št. 60/05)
13. člen
Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev okoliščin pogrešitev osebnih izkaznic, državljan naznani pogrešitev osebne izkaznice pristojnemu organu, na območju katere ima prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost