Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4372. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Bled, stran 10580.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter 30. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Bled
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja
Ta program priprave določa namen, cilje ter vsebino Strategije prostorskega razvoja Občine Bled (v nadaljevanju: Strategija), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta ter obveznosti s financiranjem prostorskega akta.
Priprava Strategije je utemeljena predvsem iz naslednjih razlogov:
– uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije in sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije,
– razvojnih potreb Občine Bled,
– pobud in predlogov pravnih in fizičnih oseb, na katere se je občina dolžna odzvati najmanj enkrat na 4 leta (67. člen – Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/03).
Pravna podlaga za pripravo Strategije je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju: ZureP-1, Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS, št. 96/04). Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZureP-1 občine pričnejo s pripravo Strategije po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
Občina Bled je 15. 4. 2005 opravila 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi krajevnih skupnosti, gospodarstva in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Tako se je pridobilo ogrodje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve.
2. Predmet in programska izhodišča in cilji Strategije
Predmet Strategije je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja občine ter usmeritev razvoja dejavnosti v prostoru in določitev rabe prostora tako, da bodo zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen prostorski razvoj na območju občine. Strategija izhaja iz upoštevanja in usklajevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.
2.1 Programska izhodišča Strategije so:
– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije;
– skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami;
– vzdržen prostorski razvoj, usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami;
– upoštevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanje prostora;
– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravne in kulturne dediščine;
– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezovanje občin s širšim regionalnim prostorom;
2.2 Cilji Strategije so:
– zagotoviti pogoje za razvoj občine in posameznih naselij;
– zagotoviti pogoje za turistični in gospodarski razvoj;
– opredeliti možnosti za razvoj poselitve;
– zagotoviti pogoje za varstvo naravnih virov in kulturne dediščine.
3. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje Strategije je območje Občine Bled.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije
4.1 Nosilci urejanje prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in podali smernice in strokovne podlage za njeno pripravo in mnenje k dopolnjenemu predlogu Strategije, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za opravljanje z vodami, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za rudarstvo in mineralne vire, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 9, 4000 Kranj;
– Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo; Langusova 4, 1535 Ljubljana;
– Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana;
– Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2/a, 4274 Žirovnica;
– Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
– Telemach, d.o.o., PE Gorenjska, Kidričeva 41, 4270 Jesenice;
– Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, 4000 Kranj;
– Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled;
– Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj;
 
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije:
– Krajevna skupnost Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled;
– Krajevna skupnost Rečica, Župančičeva cesta 2/c, 4260 Bled;
– Krajevna skupnost Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje;
– Krajevna skupnost Zasip, Sebenje 6, 4260 Bled;
– Krajevna skupnost Ribno, Izletniška ulica 11, 4260 Bled;
– Krajevna skupnost Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 81, 4263 Bohinjska Bela;
– SEL, Savske elektrarne;
– RAGOR;
– Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma, Cesta svobode 11, 4260 Bled;
– Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled;
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije. Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju Strategije s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu ZureP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca.
5. Način pridobitve strokovnih podlag
Na podlagi strokovnih podlag se analizira stanje, ugotovijo in izpostavijo problemi, ter na tej podlagi pripravijo osnove za odločitve v Strategiji. Strokovne podlage je treba v postopku priprave prostorske strategije izdelati v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) in do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.
 
5.1 Strokovne podlage:
– Pregled obstoječih strokovnih podlag in aktov;
– Analiza smernic in pobud občanov;
– Analize stanja in teženj v prostoru;
– Analiza razvojnih možnosti;
– Študija ranljivosti;
 
Pri izdelavi Strategije je potrebno upoštevati naslednje že izdelane strokovne podlage:
– Strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine;
– Idejna zasnova prometne ureditve na Bledu, PNZ, Projekt nizke gradnje d.o.o. in Urbi d.o.o.;
– Projekt ureditve obale Blejskega jezera;
– Projekt ureditve pokopališča Bled 4/01;
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine, zaključeno kot predlog odloka, junij 2004;
– Idejna zasnova ureditve vaških jeder, februar 2005;
– Socialno – demografska gibanja v Občini Bled v obdobju od leta 1961 do 2002, november 2004;
– Pobude javnega in zasebnega sektorja;
Pripravljavec lahko pridobi tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage (za urbanistične zasnove), za katere se v postopku priprave Strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitev o prostorskem razvoju občine.
 
5.2. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora:
Posamezni nosilec prostora v skladu s tem programom priprave pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s katerimi razpolagajo so predvsem podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi ter drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru. Strokovne rešitve nosilcev urejanja prostora se izdelovalcu posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki. Strokovne rešitve morajo biti izdelane v skladu s 30. členom ZureP-1.
 
5.3. Celovita presoja vplivov na okolje po ZVO-1 in presoja sprejemljivosti po ZON_B
Občina Bled je dne 2. 8. 2005 prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 354-09-277/2005, v kateri je navedeno:
V postopku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Bled je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, če bo plan posegal ali vplival na varovana območja njene izvedbe na okolje (v nadaljevanji CPVO), s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine ter pridobi potrdilo.
Za izvedbo CPVO mora pripravljavec strategije zagotoviti okoljsko poročilo, ki mora vsebovati informacije, potrebne za CPVO. Pripravljavec strategije mora zagotoviti tudi revizijo okoljskega poročila in od Ministrstva za okolje in prostor pridobiti potrdilo o ustreznosti okoljskega poročila. Okoljsko poročilo, revizija okoljskega poročila in predlog strategije se javno razgrnejo po postopku, ki je predpisan po ZUreP-1.
Del območja občine Bled je uvrščen v posebno varstveno območje Natura 2000. Pri pripravi strategije je na tem območju treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov strategije glede na varstvene cilje. Oceno o sprejemljivosti vpliva strategije poda Ministrstvo za okolje in prostor v postopku CPVO po ZVO-1.
6. Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage za pripravo strategije pridobi pripravljavec.
7. Roki za pripravo strategije
Sestavni del programa priprave je terminski plan, kjer so posamezne aktivnosti podrobneje opredeljene.
 
7.1 Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom Zurep-1. Dne 14. aprila 2005 je občina izvedla 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec v skladu z ZureP-1 objavil v sredstvih javnega obveščanja; na radiu Jesenice in časopisu Gorenjski glas ter posredoval vabilo vsem iz 4. točke tega programa priprave priporočeno po pošti.
7.2 Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave, pozove nosilce urejanja prostora iz 3. točke tega programa, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7.3 Izdelava strokovnih podlag
7.4 Izdelava predloga strategije Občine Bled in urbanistične zasnove Bleda na osnovi izdelanih strokovnih podlag in smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
7.5. Izdelava okoljskega poročila.
7.6 Druga prostorska konferenca
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
7.7 Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta
Po sprejemu sklepa župana o javni razgrnitvi se predlog Strategije javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi, da se prostorski akt dopolni v skladi s stališči do pripomb in predlogov. Stališča po obravnavi na občinskem svetu Občine Bled sprejme župan.
7.8 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve predloga Strategije in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 3. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu Strategije.
7.9 Sprejem Odloka o Strategiji
Občina Bled posreduje dopolnjen predlog Strategije v sprejem Občinskemu svetu Občine Bled. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference. Občinski svet sprejme Strategijo z odlokom.
7.10 Potrditev in objava Strategije
Pred objavo Odloka o Strategiji Občine Bled je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost Strategije Občine Bled z ZureP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o Strategiji Občine Bled, občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi. Roki za pripravo prostorskega akta, predvidenem v programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.
8. Financiranje priprave Strategije
Finančna sredstva za pripravo in sprejem Strategije ima pripravljavec v proračunu za leto 2004, 2005 in 2006 predvidena na proračunski postavki 19.1.1.
9.Objava odloka
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35001-1/05
Bled, dne 3. novembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost