Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4352. Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo, stran 10558.

Na podlagi drugega odstavka 97. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa skupine uporabnikov, ki so upravičeni do uporabe omrežnih priključnih točk s prednostjo (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ter ureja določanje omrežnih priključnih točk s prednostjo, zbiranje in hranjenje podatkov o omrežnih priključnih točkah s prednostjo, obveščanje operaterjev, ki zagotavljajo javno telefonsko omrežje, in druga vprašanja, povezana z omrežnimi priključnimi točkami s prednostjo.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Omrežne priključne točke s prednostjo so tiste omrežne priključne točke v javnih telefonskih omrežjih, pri katerih je ob izpadu omrežja, v vojnem ali izrednem stanju ter ob naravnih in drugih nesrečah omogočeno, da imajo komunikacije, ki izvirajo iz njih, prednost pred komunikacijami iz drugih omrežnih priključnih točk.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1).
3. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci so subjekti, ki izdelujejo obrambne načrte v skladu z uredbo, ki določa obrambne načrte, in subjekti, ki izdelujejo načrte zaščite in reševanja v skladu z uredbo, ki določa vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja.
(2) Upravičenci imajo pravico do omejenega števila omrežnih priključnih točk s prednostjo.
4. člen
(komisija)
(1) Postopke za določitev omrežnih priključnih točk s prednostjo vodi komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.
(2) Komisija po potrebi obravnava tudi druga vprašanja, povezana z omrežnimi priključnimi točkami s prednostjo, in daje mnenja v zvezi s temi vprašanji.
(3) Komisijo sestavljajo predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zdravje in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Vsako od navedenih ministrstev oziroma Slovenska obveščevalno-varnostna agencija lahko imenuje v komisijo največ tri svoje predstavnike. Komisijo vodi predstavnik Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Administrativno-tehnične možnosti za delo komisije zagotavlja ministrstvo.
(5) Komisija obvešča ministrstvo o določitvi omrežnih priključnih točk s prednostjo.
5. člen
(podatki o omrežnih priključnih točkah s prednostjo)
(1) Ministrstvo zbira in hrani podatke o uporabi omrežnih priključnih točk s prednostjo, in sicer zlasti podatke o upravičencu, o številu omrežnih priključnih točk s prednostjo na upravičenca ter o številkah omrežnih priključnih točk s prednostjo. Podatki o številkah omrežnih priključnih točk s prednostjo imajo stopnjo tajnosti ZAUPNO.
(2) Upravičenci so ministrstvu dolžni sporočiti spremembe podatkov o omrežnih priključnih točkah s prednostjo, kakršna je nova določitev, izguba ali kraja, do 31. oktobra v tekočem letu oziroma ob vsaki večji spremembi.
(3) Ministrstvo o spremembah številk omrežnih priključnih točk s prednostjo najmanj enkrat na leto obvesti operaterje, ki zagotavljajo javno telefonsko omrežje. Operaterji morajo poskrbeti, da v svojih omrežjih izvedejo sporočene spremembe v največ enem mesecu od prejetja obvestila.
6. člen
(prehodne določbe)
(1) Ministrstvo do 31. marca 2007 sporoči operaterjem, ki zagotavljajo javno telefonsko omrežje, začetni seznam vseh številk omrežnih priključnih točk, ki so določene kot omrežne priključne točke s prednostjo.
(2) Operaterji, ki zagotavljajo javno telefonsko omrežje, morajo do 30. junija 2007 dodeliti funkcijo prednosti omrežnim priključnim točkam iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-43/2005/5
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EVA 2005-2111-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost