Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4378. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Grosuplje, stran 10585.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na 34. redni seji dne 26. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih
na območju Občine Grosuplje
1. člen
S tem odlokom Občina Grosuplje predpisuje naslednje vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika,
2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika,
3. Register lokalnih turističnih vodnikov,
4. Programe turističnega vodenja,
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj,
6. Nadzor nad opravljenimi vodenji,
7. Prehodne in končne določbe.
I. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA
2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov pri Občini Grosuplje.
Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem občine Grosuplje razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti Občine Grosuplje.
Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično informacijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vodenja v sklopu svoje redne zaposlitve.
II. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat izkazati:
– da ima V. stopnjo izobrazbe,
– aktivno znanje slovenskega jezika, zaželjeno znanje tujega jezika,
– da ima posebno strokovno usposobljenost, ki jo je pridobil-a na ustreznem tečaju, ki ga je izvajala s strani občine pooblaščena organizacija, kar dokazuje s potrdilom o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec, ki ga izbere in potrdi Občina Grosuplje. Organizator oziroma izvajalec tečaja se izbere na podlagi razpisa. Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del. Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo, kjer sodeluje poleg izvajalcev tečaja še član, ki ga v ta namen imenuje župan Občine Grosuplje.
5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike znotraj Občine Grosuplje obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Tehnični del vodenja turističnih izletov:
– vrste in načini vodenja,
– tehnika vodenja,
– postopki v problematičnih situacijah.
 
2. Dopolnilni načini vodenja:
– psihologija za turistične vodnike,
– retorika – nastopanje v javnosti,
– bonton in kodeks obnašanja za vodnike,
– osnove poslovanja v turizmu,
– turistična zakonodaja,
– vaje v nastopanju.
 
3. Strokovni – vsebinski del vodenja:
– turistična geografija Slovenije,
– kulturna in naravna dediščina lokalnega okolja,
– arheologija lokalnega okolja,
– kulinarične posebnosti lokalnega okolja,
– turistična in kulturna ponudba Občine Grosuplje in okolice.
 
4. Praktično vodenje in preizkus znanja:
– vodenja izbranega dela občine v slovenskem in/ali v tujem jeziku za katerega želi kandidat za vodnika pridobiti potrdilo (simulacija vodenja turistične skupine),
– pisno preverjanje znanja,
– predstavitev seminarske naloge.
6. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turistični vodnik«.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
III. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
7. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Grosuplje, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo 3 let. Po preteku treh let se registracija lahko podaljša, če na delo lokalnega turističnega vodnika ni bilo pritožb in če so v treh letih opravili najmanj deset turističnih vodenj. V nasprotnem se morajo ponovno udeležiti izobraževanja in opraviti preizkus znanja.
Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 9 x 5 cm z natisnjenim grbom Občine Grosuplje, priimkom in imenom ter nazivom Lokalni turistični vodnik Občine Grosuplje, zaporedno evidenčno številko iz registra in datumom veljavnosti.
8. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico, ki jo izda Občina Grosuplje. Turistični vodnik mora biti primerno urejen in opremljen. Pri vodenju mora obvezno nositi veljavno izkaznico na vidnem mestu.
9. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke: zaporedno evidenčno številko posameznega vpisa, datum vpisa, ime in priimek turističnega vodnika, naslov, rojstni podatki, poklic, telefonsko številko, na katero je lokalni turistični vodnik dosegljiv, e-naslov, dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti ter dokazila o znanju tujega jezika.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Grosuplje opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem ustrezno izkaznico, če turistična agencija oziroma organizirana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika.
Vodenje po Županovi jami izvajajo jamski vodniki, ki so za vodenje po odprtih jamah posebej usposobljeni (Zakon o varstvu podzemnih jam, Uradni list RS, št. 2/04). Usposobljenost za jamskega vodnika se dokazuje s potrdilom o opravljenem izpitu za jamskega vodnika in vpisom v register jamskih vodnikov pri ministrstvu. Za jamske vodnike ne velja prvi stavek 8. člena tega odloka.
IV. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
10. člen
S tem odlokom Občina Grosuplje opredeljuje naslednje programe turističnega vodenja:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih krajih,
– program vodenja po kulturno-etnoloških znamenitostih Občine Grosuplje,
– program vodenja po posameznih arheoloških znamenitostih Občina Grosuplje,
– program vodenja po posameznih krajevnih skupnostih Občine Grosuplje,
– program vodenja z avtobusno vožnjo in z ogledom vseh znamenitosti Občine Grosuplje,
– program vodenja s predstavitvijo ponudbe športnega, gostinskega, podjetniškega, kulturno zgodovinskega potenciala in predstavitvijo lokalnih znamenitosti,
– program vodenja šolskih skupin po krajih Občine Grosuplje,
– vodenja in ogledi naravnih znamenitosti Občine Grosuplje,
– kombinirani programi s ponudbo za območje Občine Grosuplje in sosednjih občin.
11. člen
Podatke za programe zagotavljajo:
1. turistična in druga društva v Občini Grosuplje,
2. občinske turistične zveze in zveze društev,
3. ponudniki nastanitvenih kapacitet in hrane,
4. druge zainteresirane pravne in fizične osebe, ki živijo na področju Občine Grosuplje.
Podatki o programih se dostavijo v pregled na Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance na Občini Grosuplje, ki jih po potrebi uskladi z ostalimi programi in nato potrdi njihovo ustreznost.
V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
12. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– Občina Grosuplje,
– društva, zveze ter organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
– lokalni turistični vodniki neposredno.
Vsa sprejeta naročila vodenja morajo prejemniki naročil v roku 3 dni od prejetega naročila sporočiti Občini Grosuplje, ki naročnikom vodenja izda račun za opravljanje storitev, navedene v drugem odstavku 2. člena tega odloka, po veljavnem ceniku in v primeru, da je naročilo sprejeto v skladu s 1. ali 2. alinejo prejšnjega odstavka zagotovi lokalnega turističnega vodnika.
13. člen
Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku 15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja.
Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance na Občini Grosuplje.
14. člen
Občina Grosuplje na osnovi prijav lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih. Poročilo odda lokalni turistični vodnik v roku 7 dni po opravljenem vodenju.
Evidenca mora vsebovati podatke:
– podatke o turističnem vodniku,
– program vodenja – lokacija,
– datum vodenja,
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku 15 dni po odločitvi komisije, ki jo imenuje župan.
15. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih vodenj.
16. člen
Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance na Občini Grosuplje izdela cenik vodenja.
VI. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo pristojne strokovne osebe občinske uprave. O vsebini pritožb oziroma o preklicu veljavnosti licence odloča komisija, ki jo imenuje župan Občine Grosuplje.
18. člen
V primeru večjega števila pritožb zoper vodenja posameznega turističnega vodnika lahko Občina Grosuplje odvzame in prekliče veljavnost licence lokalnemu turističnemu vodniku pred rednim iztekom veljavnosti.
19. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 2., 12. in 14. členom tega odloka.
20. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetnik posameznik ali druga pravna oseba, če redni ali naročeni ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33300-2/2005
Grosuplje, dne 26. oktobra 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost