Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4381. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti, stran 10589.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju ZUreP-1) je župan Občine Kungota določil
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Zasnova in predlog parcelacije sta izdelana za parcelo št. 697/1, 697/33, 697/34, 697/35, 697/36, 697/37, 697/38, 697/39, 697/40, 697/41, k.o. Zg. Kungota. Na parceli je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš.
Zemljišče je omejeno z obstoječo pozidavo na severu ter delno tudi na jugu, na vzhodu območje omejuje plitev jarek in za njim prazna travnata parcela, na zahodu območje obdelave omejuje pobočje, delno travnato in delno gozdnato.
Območje obravnave se napaja z južne strani s cesto, ki se slepo zaključi z obračališčem. Le-ta parcelo, ki je predmet obravnave, razdeli na ravninski del vzhodno od nje in na blago nagnjeni del zahodno od nje.
Izvedbeni akt, ki na območju obdelave velja, so Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Kungota, ki je bil sprejet in objavljen v (Uradni list RS, št. 89/03). Območje se nahaja v ureditvenem območju naselja in je po namenski rabi opredeljeno kot območje, ki je namenjeno centralnim dejavnostim s spremljevalno stanovanjsko dejavnostjo.
Predmet lokacijskega načrta je prestrukturiranje območja, ki je v naravi zelena površina in ki je po planu opredeljena kot površna namenjena za centralne dejavnosti s spremljajočo stanovanjsko dejavnostjo.
Tekstualni del izvedbenega akta opredeljuje centralne dejavnosti, kot dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja z dopolnilno dejavnostjo, ki je lahko tudi stanovanjska.
Obravnavana lokacija se nahaja v sredini ureditvenega območja Zg. Kungote, v delu območja neposredno za trgovino. Levo in desno od območja obdelave se nahajajo parcele, ki so namenjene stanovanjski pozidavi in so v veliki meri tudi že pozidane. Tako obravnavana lokacija predstavlja prazni zeleni žep med obema pozidavama.
V naravi je obravnavana parcela zelena površina, večinoma zatravljena ter obdana z robnim visokoraslim rastlinjem.
Z razvojnega vidika dejavnosti ugotavljamo, da je lokacija ugodna zaradi:
– središčne lege glede na ureditveno območje naselja,
– dobre prometne dostopnosti,
– vidnosti iz širšega prostora,
– neizpostavljenosti lokacije v ožjem prostoru,
– urbanega konteksta in varovalnega vidika, dejavnost ne povzroča večjih vplivov na okolje.
Ureditveno območje naselja je v celoti predvideno za urbanizacijo. Današnje stanje pokaže, da so v ureditvenem območju naselja še velike prazne površine, ki jih je smiselno zapolniti – homogenizirati s programom, ki sodi v prostor. Na območju ni pomembnejših naravnih habitatov. Obod območja je bolj ali manj ozelenjen, predvsem na zahodni, severni in vzhodni strani. Območje je v naravi zelena površina, večinoma travnata.
Zaradi izredno kvalitetne lege v središču naselja, strokovne podlage v domeni obravnave širšega območja opredeljujejo urbanistične parametre, ki vplivno sooblikujejo grajeni rob ureditvenega območja naselja.
Cilj naloge je izdelava OLN (občinskega lokacijskega načrta) za stanovanjsko zazidavo v Kungoti. Izdelovalec zasnove je oblikoval in podal variantni predlog ureditve območja lokacijskega načrta po predhodnem dogovoru z naročnikom naloge glede na podane vstopne parameter ter skupna izhodišča.
Strokovne podlage za OLN stanovanjsko zazidavo v Kungoti podajajo zasnovo, ki omogoča polifunkcionalno rabo prostora in uravnoteženo vrednoti razvojne potenciale predvidenih investitorjev ter prostorsko planske usmeritve občinske dokumentacije.
Pravne podlage
Območje obdelave pokriva del ureditvenega območja naselja Zg. Kungota, ki je v planskih aktih opredeljena kot površina s centralno namensko rabo in spremljajočo stanovanjsko dejavnostjo v Prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Kungota, so določeni načini urejanja območja s PUP kot obvezno izhodišče.
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Zasnova
Območje se preureja v zaključeno površino s stanovanjsko dejavnostjo. V ta namen so na območju predvideni procesi preurejanja; sanacija, prestrukturiranje, zapolnjevanje, ukinjanje motečih dejavnosti.
Lokalna identiteta območja je dokaj izrazita, tako, da se z novimi dejavnostmi kvalitetno dopolni. Nove pozidave naj vzpostavljajo kvalitetno zaključeno območje ter kvalitetne nove ambiente. Gabariti objektov in tipologija predvidene zazidave so razvidni iz grafičnih prilog v “Zasnovi za OLN in predlog parcelacije”.
Predlog temelji na umestitvi stanovanjskih objektov v prostor. Glede na principe okoliške pozidave in splošne principe je predvidena stanovanjska zazidava z dvema tipoma individualnih hiš:
– hišo na ravnem terenu in
– hišo na pobočju.
Hiša na ravnem terenu je pritlična, streha dvokapna z izkoriščeno mansardo in pritličnimi prizidki za za carport in z možnostjo razširitve bivalnega dela.
Hiša na pobočju je delno podkletena. Klet na nivoju dovozne ceste je tudi garaža. Pritličje ima proti jugozahodu bivalno teraso. Nad pritličjem je dvokapna streha, mansarda je izkoriščena.
Med parcelami in ob dovozni cesti so predvidene ograje – polne lesene ali zaželjene v višini do 1,5 m. Ob dovozih se uredijo prostori za kesone za smeti.
Jarek vzhodno od parcele je možno izkoristiti za odvodnjavanje meteornih vod.
Ob parceli so v neposredni bližini vsi javni komunalni vodi. Število parcel je 9. Velikost le teh varira od 755 m2–1.130 m2.
Predlog prostorske zasnove se prilagaja težnji po čim boljši umestitvi stanovanjskih objektov v ureditveno območje naselja in ustrezni ureditvi spremljajočih funkcijsko-ambientalnih površin.
Cilj zasnove je prilagajanje morfološkim danostim in ohranjanje obstoječih komunikacij s sosednjimi površinami. V tem oziru je predvideno napajanje območja preko obstoječe ceste ter prilagoditev tipologije predvidenih objektov v smislu upoštevanja in ohranjanja identitete območja.
Ureditveno območje OLN
Cilj preureditve območja je glede na naročnikove želje vzpostavitev kvalitetnega območja stanovanjskih dejavnosti, z dobro prometno navezavo na jedro naselja ter na okoliške kraje.
Programske smernice naročnika:
– oblikovanje identifikacijskega ambienta,
– navezava območja na javno gospodarsko infrastrukturo,
– preureditev območja v stanovanjsko območje
Novo območje za ureditev, leži v osrednjem delu naselja Zg. Kungota. Predvideno ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta zajema naslednje parcele ali njihove dele:
Katastrska občina  Parcele
Zg. Kungota     697/1, 697/33, 697/34, 697/35, 697/36,
          697/37, 697/38, 697/39, 697/40, 697/41
Točna meja OLN bo določena v fazi predloga. Glede na pretežno namembnost obstoječih objektov, prostorske razmere, potrebe po prostoru, izkazane interese lastnikov ter občinske potrebe po stanovanjskih površinah se predmetno območje nameni pretežno za stanovanjsko gradnjo. Stanovanjsko gradnjo je možno dopolnjevati še z drugimi dejavnostmi. Obravnavano območje je delno prometno in komunalno opremljeno, vendar bo potrebno infrastrukturo ustrezno glede na potrebe dograditi. Občinski lokacijski načrt predvideva funkcionalno in morfološko zapolnjevanje prostora.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi
udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k drugemu dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana, Območna pisarna Maribor;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Ljubljana;
3. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Maribor;
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor;
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Ljubljana;
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Maribor;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor;
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;
9. Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije;
10. Telekom Slovenije, PE Maribor;
11. Javno podjetje Mariborski vodovod;
12. Javno komunalno podjetje Nigrad Maribor;
13. Občina Kungota;
14. Drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da jih je potrebno vključiti.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Kungota na pobudo investitorja KBM INVEST Maribor
Naročnik lokacijskega načrta je KBM INVEST Maribor.
Naročnik bo izbral načrtovalca prostorske ureditve.
4. Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske vsebine
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je potrebno upoštevati obstoječe veljavne občinske prostorske akte, ki obravnavajo predmetno območje in območja v neposredni bližini, to so:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kungota, ki je bil sprejet in objavljen v (Uradni list RS, št. 89/12. 9. 2003).
Pred pripravo predloga lokacijskega načrta se izdelajo posebne strokovne podlage v skladu s 190. členom ZureP-1 na katerih bodo temeljile rešitve lokacijskega načrta. Izdelajo se tudi idejni projekti infrastrukturnega omrežja na vplivnem območju ter zasnova ureditve prometnega omrežja (dovozi in izvozi).
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavana zemljišča izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1; Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere naročnik.
Načrtovalec izdela lokacijski načrt v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek Uradni list RS, št. 8/03) in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/2004).
Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih ZUreP-1.
Obvezna priloga je tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.
Načrtovalec predmetnega lokacijskega načrta bo moral predati pripravljalcu, to je Občina Kungota sedem izvodov prostorskega akta. Obenem je potrebno celotno vsebino lokacijskega načrta predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del.
6. Pridobitev geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik izdelave lokacijskega načrta dolžan pridobiti geodetske podlage kot jih predpisuje ZUreP –1.
7. Roki za pripravo lokacijskega
načrta
Rokovno je priprava določenih faz lokacijskega načrta vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom (naročnikom).
– Po sprejemu programa priprave, na podlagi pooblastila pripravljalca, izbrani načrtovalec takoj zaprosi vse pristojne nosilce za smernice za načrtovanje, le ti jih morajo podati 30 dni po prejemu vloge.
– Po prejemu vseh smernic in ob upoštevanji istih se izdelajo in proučijo variantne rešitve.
– Pripravljalec potrdi najustreznejšo varianto, 10 dni po prejemu gradiva.
– Na podlagi izbrane variante, naročnik zagotovi izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag.
– Na podlagi vseh strokovnih podlag, načrtovalec pripravi osnutek predloga lokacijskega načrta.
– Po prejemu osnutka predloga lokacijskega načrta; pripravljalec skliče drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo.
– Po drugi prostorski konferenci, načrtovalec preuči pobude podane na drugi prostorski konferenci in pripravi predlog lokacijskega načrta za razgrnitev.
– Po prejemu predloga lokacijskega načrta ga pripravljalec pregleda v roku 7 dneh in po potrebi dodatno uskladi z načrtovalcem.
– Pripravljalec ugotovi, da je predlog usklajen in pripravi gradivo za razgrnitev, ki ga posreduje županu v potrditev v roku 5 dni.
– Ko pridobi potrjeno gradivo za razgrnitev, pripravljalec pripravi obvestilo o 30 dnevni razgrnitvi, ki ga posreduje županu v podpis v roku tri dni. Datum začetka javne razgrnitve se prilagodi tako, da je najmanj osem dni od objave obvestila v Uradnem listu RS.
– Javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani lastniki na obravnavanem območju.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani, lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta.
– Pripravljalec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov in jih v roku 3 dneh po zaključitvi javne razgrnitve posreduje načrtovalcu.
– Načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb.
– Po prejemu strokovnih stališč do pripomb jih pripravljalec posreduje županu v potrditev v roku 5 dni.
– Župan potrdi stališča do pripomb v roku 3 dni.
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Potrjena stališča do pripomb, pripravljalec takoj posreduje načrtovalcu, ki na podlagi njih pripravi dopolnjeni predlog lokacijskega načrta.
– Župan Občine Kungota posreduje dopolnjeni predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu skupaj s pripombami in stališči do pripomb v prvo obravnavo.
– Občinski svet sprejme odlok o lokacijskem načrtu v prvi obravnavi.
– Po sprejemu dopolnjenega predloga lokacijskega načrta v prvi obravnavi bo načrtovalec prostorskega akta pripravil stališča do pripomb podanih na prvi obravnavi občinskega sveta. Na podlagi tistih pripomb, ki jih je možno upoštevati, bo pripravil drugi dopolnjen predlog lokacijskega načrta. Posredoval ga bo pristojnim nosilcem urejanja prostora ter jih pozval, da v 30 dneh podajo mnenje k drugemu dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
– Po pridobitvi vseh mnenj načrtovalec posreduje drugi dopolnjeni predlog in program opremljanja zemljišča pripravljalcu.
– Pripravljalec posreduje predmetna gradiva iz prejšnje alineje v roku 5 dneh županu Občine Kungota v potrditev.
– Župan Občine Kungota posreduje drugi dopolnjeni predlog lokacijskega načrta in Program opremljanja zemljišča občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem.
– Po sprejetju se Odlok o predmetnem lokacijskem načrtu objavi v Uradnem listu RS.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo izvedbenega prostorskega akta zagotovi naročnik.
9. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Dne 2. 11. 2005, bo Občina Kungota (pripravljalec) skladno z 28. ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 19. 10. 2005, v dnevnem časopisu Večer.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v 3. točki tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Št. 30003-41/2004
Kungota, dne 3. novembra 2005
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad., l.r.

AAA Zlata odličnost