Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4365. Sklep o zadržanju izvrševanja petega odstavka 39. člena Zakona o preprečevanju korupcije, stran 10571.

S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Aleksandra Mraka iz Medvod na seji dne 3. novembra 2005
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje petega odstavka 39. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Zadržanje iz prejšnje točke začne učinkovati naslednji dan po vročitvi tega sklepa Občinskemu svetu Občine Medvode.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnik je občinski svetnik, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Svoj pravni interes utemeljuje z navedbami, da je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zoper njega sprožila postopek na podlagi 39. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZPKor). Zatrjuje, da je ta določba v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker funkcionarji, zoper katere pristojni organ ne more uporabiti ukrepov iz 39. člena ZPKor, pred zakonom niso enaki s funkcionarji, ki jim je po ZPKor mogoče zmanjšati plačo in jih razrešiti s funkcije. Opozarja na seznam funkcionarjev, ki Komisiji niso poročali o svojem premoženjskem stanju, in seznam funkcionarjev, ki so Komisiji podali nepopolno prijavo o premoženjskem stanju. Oba seznama naj bi Komisija brez pravne podlage objavljala na svoji spletni strani, s čimer naj bi bili kršeni členi 23, 25, 27, 34, 35 in 38 Ustave. Zatrjuje tudi, da je prvi odstavek 39. člena ZPKor nejasen in zato v neskladju z 2. členom Ustave.
2. Pobudnik Ustavnemu sodišču predlaga, naj zadrži izvrševanje 39. člena ZPKor. Predlog utemeljuje z navedbami, da je funkcionarjem zaradi uvrstitve na javno objavljen seznam okrnjen ugled. Povzročala naj bi se jim še dodatna škoda, ker Komisija poziva župane, naj člane občinskih svetov takoj razrešijo vseh dolžnosti v delovnih telesih občin oziroma jih pozovejo k takojšnjemu odstopu. Trdi, da v primerih, če bodo člani občinskih svetov razrešeni s funkcij v delovnih telesih oziroma bodo zaradi pritiskov prisiljeni odstopiti s svoje funkcije, posledic takih ravnanj ne bo mogoče popraviti. Hkrati naj bi bilo moteno delovanje občinskih svetov, ker bodo morali biti na prazna mesta v delovnih telesih in občinskih svetih imenovani oziroma izvoljeni novi funkcionarji. Pobudnik je z vlogo z dne 27. 11. 2005 dopolnil predlog za zadržanje z navedbami, da bo 8. 11. 2005 na podlagi 39. člena ZPKor najverjetneje razrešen s funkcije podžupana. Če pa ne bo, naj bi prišlo do obstrukcije Občinskega sveta.
3. Po določbi petega odstavka 39. člena ZPKor pristojni organ, če ugotovi, da funkcionar ni predložil zahtevanih podatkov iz 35. do 37. člena tega zakona, začne postopek za prenehanje funkcije ali druge postopke v skladu z zakonom in o svoji končni odločitvi obvesti Komisijo. Na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.
4. Tako je Ustavno sodišče v obravnavanem primeru tehtalo na eni strani škodljive posledice, ki bi nastale pobudniku zaradi prenehanja mandata, na drugi strani pa škodljive posledice, ki bi lahko nastale zaradi zadržanja izpodbijane določbe, katere namen je preprečevati koruptivno ravnanje funkcionarjev. Ugotovilo je, da škodljivih posledic, ki bi nastale pobudniku z razrešitvijo, kljub morebitni razveljavitvi izpodbijanih določb Zakona ne bi bilo mogoče odpraviti. Začasno zadržanje izvrševanja petega odstavka 39. člena ZPKor pa pomeni le začasno izključitev razrešitve funkcionarja, kar samo po sebi ne more povzročiti nepopravljivih škodljivih posledic. Zato je Ustavno sodišče izvrševanje petega odstavka 39. člena ZPKor zadržalo. Glede na to, da naj bi se na seji Občinskega sveta dne 8. 11. 2005 nadaljevala obravnava poročila Komisije, je Ustavno sodišče določilo način izvršitve začasnega zadržanja, tako da je njegov začetek vezalo na vročitev tega sklepa Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu, proti je glasovala sodnica Modrijan.
Št. U-I-296/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost