Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1595. Pomorski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (PZ-UPB1)
1596. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1A)
1597. Zakon o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP)
1598. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A)
1599. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A)
1600. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-A)
1601. Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini (ZIL-1B)
1602. Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR)
1603. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih (ZGV-A)
1604. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-B)
1605. Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1606. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja za leto 2004

MINISTRSTVA

1607. Pravilnik o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
1608. Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki
1609. Pravilnik o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv
1610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji
1611. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1612. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja
1613. Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

USTAVNO SODIŠČE

1614. Odločba o ugotovitvi, da so bili odloki Občin Hoče-Slivnica, Majšperk in Ormož, v delih, ki so predpisovali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, v neskladju z Zakonom, zaradi česar se v teh delih odpravijo oziroma razveljavijo, ter o zavrženju pobude Občine Lendava
1615. Odločba o ugotovitvi, da so bile določbe odlokov posameznih lokalnih skupnosti v neskladju z Zakonom, kolikor so prepisovale odmero nasomestila za uporabo stavbnega zemljišča od zemljišč, na katerih so avtoceste, površine za dejavnosti ob avtocesti ali platoji cestninskih postaj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1616. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste

OBČINE

Bled

1617. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled
AAA Zlata odličnost