Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1598. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A), stran 4445.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2004.
Št. 001-22-36/04
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH (ZFfS-A)
1. člen
V Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01 in 2/04 – ZZdrI) se v 1. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ta zakon ureja tudi registracijo FFS, ki vsebujejo ali jih sestavljajo gensko spremenjeni organizmi, pod pogojem, da je izpust teh organizmov v okolje dovoljen na podlagi ocene tveganja za okolje v skladu z določbami predpisa, ki ureja gensko spremenjene organizme.
Uvoz FFS na območje Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in izvoz iz območja EU urejajo ta zakon in predpisi, ki urejajo uvoz na območje EU in izvoz iz območja EU določenih nevarnih kemikalij.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»FFS se razvrščajo, pakirajo in označujejo v skladu s tem zakonom in v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Proizvodnjo FFS, promet za potrebe proizvodnje FFS, sporočanje, ki se nanaša na vsebino varnostnega lista in dobro laboratorijsko prakso ter njihov nadzor urejajo predpisi o kemikalijah.«.
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
V 2. členu se v 2. točki za besedilom »proizvodih rastlinskega izvora,« doda besedilo »v užitnih živalskih proizvodih,«.
V 11. točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen rastlin iz prejšnje točke.«.
Besedilo 15. točke se spremeni tako, da se glasi:
»15. Promet je vsaka dobava FFS odplačno ali brez plačila, razen skladiščenja ali razpolaganja pred odpremo, s carinskega območja držav članic EU ter uvoz FFS, ki pomeni vnos FFS na carinsko območje držav članic EU.«.
Za 15. točko se doda nova 15.a točka, ki se glasi:
»15.a Registracija FFS je predpisan postopek, s katerim pristojni organ po prejemu vloge vlagatelja registrira FFS za dajanje v promet in uporabo na ozemlju Republike Slovenije.«.
V 19. točki se besedilo »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »pristojni organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, določen v skladu z uredbo vlade«.
3. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so proizvodnja, skladiščenje in promet z neregistriranimi FFS dovoljeni, če so namenjena za uporabo v drugi državi članici EU ter je v tej državi članici FFS registrirano in ima ta država predpisan inšpekcijski nadzor glede registracije FFS.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedami »označeno in opremljeno« dodata besedi »z etiketo«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»FFS ne sme biti v prometu, če mu je potekel rok uporabe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »s sedežem v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »s sedežem v državi članici EU«.
6. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»FFS, za katera je v odločbi o registraciji določeno, da se prodajajo v specializiranih prodajalnah s FFS, se smejo prodati le uporabniku, ki predloži veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti v skladu s predpisom iz 9. člena tega zakona.«.
7. člen
V 8. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Uporabniki FFS, ki so izvajalci varstva rastlin v skladu z 9. členom tega zakona, morajo na predpisan način voditi evidence o uporabi FFS, poskrbeti za pravilno shranjevanje FFS in ravnanje z odpadki FFS, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedama »uporabe FFS« doda besedilo »ter natančnejšo vsebino in način vodenja evidence«.
8. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »lahko pristojni organ na predlog komisije« nadomesti z besedo »minister«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če FFS vsebuje določene aktivne snovi, katerih promet oziroma uporaba je s predpisi Evropske komisije omejena ali prepovedana, minister prepove ali omeji promet oziroma uporabo FFS, ki vsebujejo takšno aktivno snov.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(registracija)
Za registracijo FFS se pri pristojnem organu vloži zahtevek in mu priloži predpisano dokumentacijo za oceno aktivnih snovi v FFS iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, razen v primerih iz drugega odstavka 16. člena tega zakona ter predpisano dokumentacijo za oceno FFS iz prvega odstavka 16. člena tega zakona in druge podatke, dokumente in vzorce, ki so potrebni za ugotavljanje pogojev za registracijo, če tako zahteva pristojni organ.
Aktivne snovi in FFS ocenjujejo usposobljeni strokovni delavci (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalci) izvajalcev javne službe po tem zakonu, ki ne smejo biti hkrati člani komisije iz 20. člena tega zakona. Ocenjevalce glede na področja dela imenuje minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in ministrom, pristojnim za okolje.
Na podlagi ocene FFS, ki jo izdelajo ocenjevalci iz prejšnjega odstavka, in na podlagi mnenja komisije končno odločitev o registraciji FFS sprejme pristojni organ v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije.
Podrobnejše pogoje glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in ministrom, pristojnim za okolje.
Pri presoji pogojev za registracijo FFS na podlagi aktivnih snovi, uvrščenih na seznam, ali na podlagi odločbe Evropske komisije o popolni dokumentaciji, se uporabljajo enotna načela za ocenjevanje FFS, ki jih predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in ministrom, pristojnim za okolje.
Pri presoji pogojev za registracijo FFS na podlagi aktivnih snovi, ki še niso na seznamu in nimajo popolne dokumentacije, se uporabijo pogoji iz drugega odstavka 23. člena tega zakona.
Minister lahko za ocenjevanje FFS pooblasti tudi strokovno institucijo, ki je za registracijo FFS pooblaščena v drugi državi članici EU.«.
10. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevek za registracijo FFS lahko vloži proizvajalec, pravna ali fizična oseba, ki nastopa v imenu in za račun proizvajalca ter je odgovorna za prvo dajanje FFS v promet na ozemlju Republike Slovenije in ima sedež na območju ene od držav članic EU.«.
11. člen
V prvem odstavku 16. člena se v dvanajsti alinei za besedama »predloga razvrstitve« doda beseda », pakiranja«, za štirinajsto alineo pa se doda nova petnajsta alinea, ki se glasi:
»– etiketo z navodilom za uporabo,«.
Dosedanja petnajsta alinea postane šestnajsta alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če FFS vsebuje aktivno snov, ki je že na seznamu, aktivne snovi ob upoštevanju pogojev za uvrstitev na seznam ni treba ponovno ocenjevati, če se stopnja čistosti in vrsta nečistot bistveno ne razlikuje od sestave, navedene v dokumentaciji za uvrstitev aktivne snovi na seznam. Zahtevku za registracijo FFS je treba predložiti podatke za ugotovitev identičnosti aktivne snovi.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je treba zahtevku za priznavanje registracije FFS, ki je že registrirano v drugi državi članici EU, v skladu s 23.a členom tega zakona, priložiti podatke o identiteti aktivne snovi, podatke o identiteti FFS, dokazilo o registraciji FFS v drugi državi članici EU, povzetke dokumentacije iz prvega odstavka prejšnjega člena in prvega odstavka tega člena ter utemeljitev primerljivosti pogojev uporabe tega FFS.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločbe o registraciji FFS iz 23., 23.a., 24., 25., 26. in 27. člena tega zakona izda pristojni organ v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije, na podlagi predloga komisije, ki pri tem upošteva ocene ocenjevalcev iz 13. člena tega zakona, najpozneje v dvanajstih mesecih po prejemu popolne vloge.
Če organ, pristojen za kemikalije, soglasja ne da ali soglasje umakne, mora pisno obrazložiti svojo strokovno utemeljitev.
Ne glede na prvi odstavek tega člena predlog komisije ni potreben pri spremembah odločb o registraciji FFS, ki se izdajajo zaradi manjših sprememb, ki ne vplivajo na nevarnost za zdravje ljudi in okolje (sprememba trgovskega imena, sprememba proizvajalca oziroma zastopnika, spremembe sestave, ki se v skladu z mednarodnimi standardi štejejo za manjše spremembe, in podobno).
Odločba o registraciji se glasi na FFS in proizvajalca oziroma vlagatelja. Iz odločbe mora biti razvidno tudi trgovsko ime FFS, ime in vsebnost aktivnih in drugih nevarnih snovi v FFS, podatki o uporabi, razvrstitev in označitev FFS, mesto prodaje, karenca ter mejne vrednosti ostankov FFS.«.
13. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedami »Pristojni organ mora« doda besedilo »ob upoštevanju predpisov, ki urejajo prost dostop do podatkov o okolju,«.
14. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(pogoji za registracijo)
FFS se registrira, če so aktivna snov oziroma aktivne snovi v tem FFS uvrščene na seznam, na podlagi dokumentacije iz prvega odstavka 15. člena in prvega odstavka 16. člena tega zakona in je v skladu s predpisom, ki ureja enotna načela za ocenjevanje FFS iz 13. člena tega zakona, ugotovljena skladnost s pogoji iz 1. do 4. točke naslednjega odstavka.
Ne glede na prejšnji odstavek se FFS registrira na podlagi dokumentacije iz drugega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 16. člena tega zakona, tudi kadar glede aktivne snovi oziroma aktivnih snovi v tem FFS postopek za vključitev na seznam še teče, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da je v skladu z znanstvenim in tehničnim razvojem ter iz ocene FFS ugotovljeno, da pri pravilni uporabi:
– učinkovito deluje;
– nima nesprejemljivega učinka na gojene rastline ali rastlinske proizvode;
– ne povzroča nepotrebnega trpljenja vretenčarjev in drugih živali, ki se jih zatira;
– nima neposrednega ali posrednega škodljivega vpliva na zdravje ljudi oziroma živali;
– nima čezmernega vpliva na okolje, zlasti na onesnaženje voda, vključno s pitno vodo in podtalnico in na neciljne organizme;
2. da se z metodami, sprejetimi po predpisanem postopku EU ali dogovorjenimi med pristojnimi organi držav članic EU, lahko določi vsebnost aktivnih snovi ter toksikološko in ekotoksikološko pomembnih nečistot in sestavin;
3. da se z ustreznimi analizami lahko določi ostanke FFS, pomembne za zdravje ljudi oziroma okolje, ki so posledica dovoljenega načina uporabe;
4. če se fizikalno-kemijske lastnosti sredstva štejejo za sprejemljive ob ustrezni uporabi in skladiščenju FFS.
Dokumentacija iz 15. in 16. člena tega zakona, priložena zahtevku za registracijo, mora biti pripravljena na podlagi testov in analiz, ki jih predpiše minister. Teste in analize je treba izvesti v razmerah kmetijske pridelave, varstva rastlin ter okolja, ki so primerljive z razmerami, v katerih se bo FFS na ozemlju Republike Slovenije uporabljalo. Testi in analize za pridobitev podatkov o lastnostih in varnosti FFS za zdravje ljudi in živali ter za okolje se morajo opraviti v skladu z načeli dobre laboratorijske prakse. Testi in analize za ugotavljanje učinkovitosti FFS se morajo opraviti v organizacijah, ki imajo potrdilo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev glede dobre poskusne prakse.
FFS, namenjeno uporabi v kmetijstvu, se lahko na podlagi zahtevka vlagatelja registrira tudi za uporabo na nekmetijskih površinah, če izpolnjuje pogoje iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena. Vlagatelj mora predložiti predpisano dokumentacijo iz 15. in 16. člena tega zakona.
Minister podrobneje določi teste, analize in dobro poskusno prakso iz tretjega odstavka tega člena.«.
15. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(priznavanje registracij)
Proizvajalec lahko zahteva, da se registrira FFS, ki vsebuje aktivno snov ali aktivne snovi, uvrščene na seznam, na podlagi registracije v drugi državi članice EU, če je bilo to FFS registrirano v skladu z enotnimi načeli za ocenjevanje FFS in če so pri predlagani uporabi FFS na ozemlju Republike Slovenije razmere v kmetijski pridelavi, varstvu rastlin ter okolju, vključno s klimatskimi pogoji, pomembne za uporabo sredstva, primerljive z razmerami v drugih državah članicah. V navedenem primeru testov in analiz iz prejšnjega člena ni treba še enkrat opravljati na ozemlju Republike Slovenije. Zahtevku je treba priložiti dokumentacijo iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona in utemeljitev primerljivosti razmer.
Če pristojni organ zahtevek iz prejšnjega odstavka zavrne zaradi neprimerljivosti razmer kmetijske pridelave, varstva rastlin, okolja ali klimatskih pogojev, zahteva, da se testi in analize opravijo tudi v Republiki Sloveniji ter lahko določi dodatne pogoje glede uporabe FFS zaradi:
– posebne ekološke občutljivosti na določenih območjih ali
– drugačnih prehranskih navad prebivalstva.
Pristojni organ strokovno obrazloži svojo odločitev iz prejšnjega odstavka ter o tem obvesti Evropsko komisijo, ki po predpisanem postopku potrdi odločitev pristojnega organa ali zahteva spremembo odločitve pristojnega organa.
V soglasju z vlagateljem iz prvega odstavka tega člena, se lahko predlagana uporaba FFS v postopku registracije spremeni, da bi se na določenem območju izločile vse neprimerljive razmere v kmetijski pridelavi, varstvu rastlin ali okolju (vključno s klimatskimi pogoji), ki so z vidika primerljivosti nepomembne.
Pri odločitvi o registraciji FFS se upošteva tudi pogoje, določene s predpisi EU v zvezi s prometom in uporabo FFS, namenjenimi varovanju zdravja pravnih in fizičnih oseb, ki dajejo FFS v promet, ter uporabnikov FFS.
Z odločbo o registraciji FFS lahko pristojni organ omeji uporabo FFS zaradi razlik v prehranskih navadah prebivalstva v državah članicah EU in zaradi preprečevanja izpostavljenosti potrošnikov kontaminaciji s hrano, višji od sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI) ostankov FFS.«.
16. člen
V drugem odstavku 24. člena se beseda »šest« nadomesti z besedo »dvanajst«.
V tretjem odstavku se za besedo »registracije« črtata vejica in besedilo »in o podaljšanju odloči na predlog komisije«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prvega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »1. do 4. točke drugega odstavka 23. člena tega zakona« in črta zadnji stavek.
17. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(začasna registracija)
Če FFS vsebuje novo aktivno snov, za katero vlagatelj zahtevka za registracijo FFS predloži dokumentacijo iz prvega odstavka 15. člena in prvega odstavka 16. člena tega zakona in je Evropska komisija izdala odločbo o popolnosti dokumentacije, lahko pristojni organ v treh letih od izdaje odločbe Evropske komisije izda odločbo o začasni registraciji FFS za največ tri leta, če FFS izpolnjuje pogoje iz 1. do 4. točke drugega odstavka 23. člena tega zakona.
V odločbi o začasni registraciji iz prejšnjega odstavka se začasno določi mejne vrednosti ostankov FFS v kmetijskih proizvodih. Pri določitvi začasne mejne vrednosti ostankov se upošteva pogoje predlagane uporabe FFS.
Promet kmetijskih proizvodov, tretiranih s FFS iz prvega odstavka tega člena, je dovoljen na območju držav članic EU, če je bila v državi izvora kmetijskega proizvoda izdana odločba o začasni registraciji FFS in če določena začasna mejna vrednost ostankov FFS ni presežena.
Če Evropska komisija z odločbo podaljša rok iz prvega odstavka tega člena, lahko pristojni organ države članice podaljša začasno registracijo FFS.«.
18. člen
V prvem odstavku 27. člena se tretja alinea 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»– v primerih prepovedi prometa ali uporabe FFS na celotnem ozemlju Republike Slovenije iz 12. člena tega zakona,«.
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
»– če imetnik registracije ne predloži dokumentacije iz prvega odstavka 16. člena tega zakona v roku, predpisanem v seznamu,«.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega zakona je po preteku časa, za katerega je bila odločba o registraciji izdana, FFS lahko v prometu še največ 18 mesecev zaradi odprodaje obstoječih zalog.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ odloči, da je treba po preteku časa, za katerega je bila odločba o registraciji izdana, zaloge tega FFS odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo nevarne odpadke. Pristojni organ lahko tudi v odločbi o razveljavitvi registracije FFS imetniku registracije določi obdobje, v katerem lahko odproda obstoječe zaloge FFS ali odstrani te zaloge v skladu s predpisi, ki urejajo nevarne odpadke.
Podrobnejše pogoje o ravnanju z zalogami FFS iz prejšnjega odstavka predpiše minister.«.
19. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(seznam)
O uvrstitvi aktivne snovi na seznam, o spremembah seznama in o izbrisu aktivne snovi iz seznama odloča Evropska komisija. Seznam je objavljen v Uradnem listu EU.
Vlagatelj vloži vlogo za uvrstitev aktivne snovi na seznam pri pristojnem organu katerekoli države članice EU in ji priloži dokumentacijo iz prvega odstavka 15. in prvega odstavka 16. člena tega zakona. Pristojni organ v čim krajšem času pregleda dokumentacijo in če je dokumentacija popolna, obvesti vlagatelja, naj pošlje vlogo z dokumentacijo Evropski komisiji in vsem drugim državam članicam EU. Evropska komisija izda odločbo o popolnosti vloge in posreduje dokumentacijo v ocenjevanje Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: odbor). Če odbor meni, da za ocenitev dokumentacije ni dovolj podatkov, Evropska komisija vlagatelja zahtevka pozove, naj vlogo dopolni. Če Evropska komisija predvideva negativno odločitev, pozove vlagatelja, da poda svoje mnenje na njene ugotovitve. Če aktivna snov izpolnjuje predpisane pogoje, se uvrsti na seznam po predpisanem postopku EU.
Aktivno snov se uvrsti na seznam za obdobje največ deset let, če se glede na trenutna znanstvena spoznanja lahko pričakuje, da FFS, ki vsebujejo to aktivno snov, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova uporaba, pri nanašanju v skladu z dobro kmetijsko prakso, nima čezmernega škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali živali ali nesprejemljivega vpliva na okolje;
– njihovi ostanki, pri nanašanju v skladu z dobro kmetijsko prakso, nimajo čezmernega škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali živali ali na podtalnico ali nesprejemljivega vpliva na okolje, in da se te ostanke, če so toksikološko ali za okolje pomembni, lahko ugotavlja s priznanimi metodami.
Za uvrstitev aktivne snovi na seznam se upošteva poleg pogojev iz prejšnjega odstavka zlasti:
– sprejemljiv dnevni vnos (ADI) za ljudi, kjer je to ustrezno;
– dopustno izpostavljenost izvajalca varstva rastlin;
– kjer je to ustrezno, oceno obnašanja in razporeditve v okolju, kakor tudi vpliva na neciljne vrste.
Nova aktivna snov se prvič uvrsti na seznam, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka tega člena in je bilo to ugotovljeno za najmanj en pripravek, ki vsebuje to aktivno snov.
Pri uvrstitvi aktivne snovi na seznam se določi:
– najmanjša stopnja čistosti aktivne snovi;
– vrsta in najvišja dovoljena vsebnost določenih nečistot;
– omejitve na podlagi ocene podatkov iz 1. do 4. točke drugega odstavka 23.a člena tega zakona, ob upoštevanju razmer v kmetijski pridelavi, varstvu rastlin in okolju, vključno s klimatskimi pogoji;
– vrsta pripravka;
– način uporabe.
V seznamu Evropska komisija določi tudi rok v katerem mora pristojni organ ponovno ugotoviti identiteto aktivnih snovi v registriranih FFS z aktivnimi snovmi, uvrščenimi na seznam ter rok, v katerem mora pristojni organ ponovno preveriti registrirano FFS v skladu z enotnimi načeli za ocenjevanje FFS.
Na zahtevo vlagatelja za podaljšanje uvrstitve aktivne snovi na seznam, se lahko uvrstitev na seznam enkrat ali večkrat podaljša za največ deset let, pri čemer mora biti zahtevek za podaljšanje roka vložen najmanj dve leti pred iztekom uvrstitve. Če je bil zahtevek za podaljšanje vložen pravočasno in Evropska komisija do izteka roka uvrstitve o tem ni odločila, Evropska komisija podaljša uvrstitev aktivne snovi na seznamu za obdobje, ki je potrebno za odločitev.
Pristojni organ lahko kadarkoli predlaga Evropski komisiji postopek preverjanja upravičenosti uvrstitve na seznam po predpisanem postopku EU, če meni, da pogoji iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena niso več izpolnjeni. Če obdobje uvrstitve na seznam med postopkom preverjanja poteče, lahko Evropska komisija podaljša uvrstitev aktivne snovi na seznamu za obdobje, ki je potrebno za odločitev.«.
20. člen
V prvem odstavku 30. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki se ga izda za omejeno količino FFS in omejeno območje preskušanja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ na podlagi vloge in na podlagi mnenja komisije izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka v upravnem postopku, če FFS ne predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi in živali ali nima nesprejemljivega vpliva na okolje.«.
21. člen
V prvem odstavku 31. člena se za besedilom »uporabo neregistriranega FFS« doda besedilo »ali neregistrirano uporabo FFS«.
22. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost s področja kmetijstva, ali fizične osebe, ki se poklicno ukvarjajo s kmetijstvom, lahko zahtevajo pri pristojnem organu, da se področje uporabe že registriranega FFS razširi za druge manj razširjene namene uporabe.
Pristojni organ lahko odobri razširitev področja uporabe registriranega FFS, če vlagatelj iz prejšnjega odstavka vlogi priloži dokumentacijo oziroma podatke, s katerimi utemeljuje zahtevo za razširitev področja uporabe registriranega FFS. Na podlagi mnenja komisije izda pristojni organ dovoljenje za razširitev uporabe registriranega FFS v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije, če so izpolnjeni pogoji iz 1. do 4. točke drugega odstavka 23. člena tega zakona, če je predviden način uporabe FFS v Republiki Sloveniji manj razširjen in če se uporabniki obvestijo o uporabi z dodatno etiketo z navodilom za uporabo oziroma z uradno publikacijo.«.
23. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(dovoljenje za promet identičnih FFS iz drugih držav članic EU)
Na ozemlju Republike Slovenije je lahko, če je zanj izdano dovoljenje pristojnega organa, v prometu in uporabi FFS, ki je registrirano v drugi državi članici EU in je identično registriranemu FFS v Republiki Sloveniji.
Dovoljenje za promet identičnega FFS iz države članice EU (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za promet identičnega FFS) izda za določen čas pristojni organ v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije. Dovoljenje za promet identičnega FFS se izda na podlagi vloge pravne ali fizične osebe iz 5. člena tega zakona. Pristojni organ na podlagi predloženih listin ugotovi identičnost obeh FFS in v upravnem postopku izda dovoljenje za promet takega FFS oziroma izdajo dovoljenja zavrne, če ugotovi, da FFS nista identični.
Vlagatelj vlogi priloži naslednje podatke:
– ime oziroma firmo in naslov vlagatelja;
– trgovsko ime in številko registracije FFS v državi članici EU ter trgovsko ime in številko registracije v Republiki Sloveniji registriranega FFS;
– ime in naslov imetnika registracije FFS ter državo članico EU, v kateri je registriran FFS;
– o aktivni snovi in vrsti pripravka (formulacija), embalaži, etiketi;
– predlog trgovskega imena, pod katerim se bo FFS dajalo v promet na ozemlju Republike Slovenije;
– predlog etikete v slovenskem jeziku, ki mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo opremljanje FFS na ozemlju Republike Slovenije. Na etiketi mora biti razvidno ime in naslov vlagatelja.
Pristojni organ lahko zahteva od vlagatelja tudi vzorec FFS, za katerega se vlaga vloga za izdajo dovoljenja za promet iz prvega odstavka tega člena.
Pristojni organ lahko pri obravnavanju vloge zaprosi za mnenje pristojni organ države članice EU, v kateri je FFS registrirano.
Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za promet identičnega FFS, lahko prepakira FFS v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.
Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko dovoljenje za enkraten promet identičnega FFS iz drugih držav članic EU izda na podlagi vloge tudi pravni ali fizični osebi iz 9. člena tega zakona. Pristojni organ izda dovoljenje za enkraten promet identičnega FFS iz drugih držav članic EU, če je FFS namenjen lastni uporabi, če so vlogi priloženi podatki iz tretjega odstavka tega člena, razen predloga etikete v slovenskem jeziku, in naslednji dokumenti:
– veljavno dokazilo o opravljenem usposabljanju iz 9. člena tega zakona,
– izjavo, da je FFS namenjen lastni uporabi in ga ne bo dajal v promet oziroma uporabo tretjim osebam,
– količino FFS in namen uporabe (npr. posevek, površina, uporaba, ipd.).
Podrobnejše pogoje glede ugotavljanja identičnosti FFS in uporabe predlaganega trgovskega imena ter podrobnejšo vsebino vloge in dovoljenja za promet identičnega FFS iz druge države članice EU predpiše minister.«.
24. člen
Na koncu prvega odstavka 50. člena se pika črta in se doda besedilo »in so pri uvozu dolžne pošiljke FFS prijaviti fitosanitarni inšpekciji.«.
25. člen
V naslovu IX. poglavja in v prvem odstavku 52. člena se besedilo »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Pristojni organ«, v naslovu 52. člena pa se beseda »uprave« nadomesti z besedama »pristojnega organa«.
26. člen
V šesti alinei 54. člena se za besedilom »če pravna ali fizična oseba« doda besedilo »ni vpisana v register iz 5. člena tega zakona oziroma«.
Na koncu sedemnajste alinee se pika nadomesti z vejico in doda nova osemnajsta alinea, ki se glasi:
»– lahko prepove promet rastlin oziroma rastlinskih proizvodov, od katerih so bili odvzeti vzorci za ugotavljanje ostankov FFS, do pridobitve analiznih izvidov teh vzorcev.«.
27. člen
Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ obvešča Evropsko komisijo in države članice EU o:
– ugotovljenih potencialno škodljivih vplivih FFS v skladu z 22. členom tega zakona;
– začasnih registracijah iz 25. člena tega zakona;
– določenih začasnih mejnih vednostih ostankov FFS, če s predpisi še niso določene, in podatkih za njihovo oceno;
– izdanih izjemnih dovoljenjih v skladu z 31. členom tega zakona;
– odločitvah v zvezi s postopkom registracije in posredovanje podatkov oziroma dokumentarnega gradiva drugim državam članicam EU in Evropski komisiji na njihovo zahtevo;
– primerih zahtevanih dodatnih testov in analiz v postopku registracije, zahtevane na osnovi priznavanja registracij iz drugih držav članic EU oziroma zavrnitvah zahtevkov za registracijo na podlagi 23.a člena tega zakona;
– odločitvah o identičnosti aktivnih snovi drugih proizvajalcev za aktivne snovi, uvrščene na seznam iz 29. člena tega zakona, skupaj s podatki o identičnosti in nečistotah v aktivni snovi;
– dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva na podlagi predpisov iz 4. člena tega zakona;
– rezultatih inšpekcijskega nadzora FFS v prometu in uporabi do 1. avgusta tekočega leta za preteklo leto;
– podatkih o registriranih FFS, o prepovedih FFS, prenehanju registracij, omejitvah uporabe ali odvzemu registracij in razloge za odvzem registracije v Republiki Sloveniji za vsako četrtletje v roku enega meseca po koncu četrtletja. Podatki morajo vsebovati najmanj ime imetnika registracije, trgovsko ime FFS, vrsto pripravka (formulacije), ime in količino vseh aktivnih snovi, namen uporabe, začasno določeno mejno vrednost ostankov, če še ni bila določena po predpisih iz 10. člena tega zakona ter dokumentacijo, potrebno za oceno mejne vrednosti ostankov;
– seznamu registriranih FFS v Republiki Sloveniji enkrat letno.«.
28. člen
Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 200.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če na ozemlju Republike Slovenije daje v promet in uporabo FFS, ki ni registrirano oziroma, če zanj ni izdano predpisano dovoljenje (prvi odstavek 3. člena),
– če daje v promet FFS, ki ni razvrščeno, pakirano in označeno v skladu s predpisi, vključno z navodilom in rokom uporabe (prvi in drugi odstavek 4. člena),
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje prometa s FFS (prvi odstavek 5. člena),
– če nima odgovorne osebe za opravljanje prometa s FFS (drugi odstavek 5. člena),
– če prodaja FFS kupcu, ki ne predloži veljavnega dokazila o pridobitvi znanja iz fitomedicine (tretji odstavek 7. člena),
– če FFS ne uporablja na predpisan način (prvi in drugi odstavek 8. člena),
– če uporablja zračna plovila za nanos FFS (tretji odstavek 8. člena),
– če uporablja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena tega zakona,
– če svetuje, oglašuje ali priporoča FFS v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena tega zakona,
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede strokovne usposobljenosti ali pogojev glede naprav za nanašanje FFS (prvi odstavek 9. člena),
– če daje v prost promet in splošno uporabo FFS, ki so razvrščena kot T+ (prvi odstavek 11. člena),
– če nima dovoljenja ali ustrezno usposobljenega osebja za promet in uporabo tistih FFS, ki so razvrščena kot T+ (drugi odstavek 11. člena),
– če daje v promet oziroma uporablja FFS v nasprotju s prepovedjo oziroma omejitvijo (12. člen),
– če kot vlagatelj zahtevka ne poizve pri pristojnemu organu, ali je že registrirano identično FFS (drugi odstavek 17. člena),
– če ne obvesti pristojnega organa o vseh novih podatkih o možnem nevarnem vplivu FFS ali njegovega ostanka (prvi in drugi odstavek 22. člena),
– če kot imetnik registracije ne upošteva roka in pogojev iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona,
– če opravlja preskušanje FFS brez ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem za raziskavo oziroma razvoj (prvi in peti odstavek 30. člena),
– če daje v promet oziroma uporablja FFS v nasprotju z izjemnim dovoljenjem (prvi odstavek 31. člena),
– če uporablja FFS brez ali v nasprotju z dovoljenjem za razširitev uporabe (32. člen),
– če v Republiki Sloveniji daje v promet oziroma uporablja identično FFS iz drugih držav članic EU, brez dovoljenja pristojnega organa (prvi odstavek 32.a člena),
– če javno službo opravlja v nasprotju s predpisi ali koncesijsko pogodbo (34. člen in tretji odstavek 36. člena),
– če daje v promet naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev iz certifikata (prvi odstavek 45. člena),
– če daje v promet naprave brez predpisanega certifikata (drugi odstavek 45. člena),
– če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi odstavek 47. člena),
– če uvaža FFS pa za to ni registriran ali ob uvozu pošiljke FFS ne prijavi fitosanitarnemu inšpektorju (prvi odstavek 50. člena),
– če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem ovira, žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov pojasnil ali potrebnih predmetov (drugi odstavek 53. člena).
Z globo od 100.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.«.
29. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(drugi prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov)
Z globo od 100.000 tolarjev do 2,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če daje v promet FFS, ki mu je potekel rok uporabe (tretji odstavek 4. člena),
– če ne vodi evidence na predpisan način ali pristojnemu organu ne sporoči podatkov v predpisanem roku (prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena),
– če ne hrani evidence v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega zakona,
– če prodaja FFS na mestu prodaje v nasprotju z odločbo pristojnega organa (prvi odstavek 7. člena),
– če ne vodi in hrani evidence v skladu s 46. in 48. členom tega zakona.
Z globo od 100.000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.«.
30. člen
Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik:
– če daje FFS v promet, pa za to ni registriran (prvi odstavek 5. člena),
– če FFS ne uporablja na predpisan način (prvi in drugi odstavek 8. člena),
– če uporablja zračna plovila za nanos FFS (tretji odstavek 8. člena),
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede strokovne usposobljenosti ali pogojev glede naprav za nanašanje FFS (prvi odstavek 9. člena),
– če sam nanaša FFS iz drugega odstavka 11. člena tega zakona,
– če uporablja FFS v nasprotju z omejitvijo ali prepovedjo pristojnega organa (12. člen),
– če uporablja FFS brez ali v nasprotju z izjemnim dovoljenjem (prvi odstavek 31. člena),
– če uporablja FFS brez ali v nasprotju z dovoljenjem za razširitev uporabe (32. člen),
– če izvede promet ali uporablja identično FFS iz drugih držav članic EU, brez dovoljenja pristojnega organa (šesti odstavek 32.a člena),
– če uvaža FFS, pa za to ni registriran ali ob uvozu pošiljke ne prijavi fitosanitarnemu inšpektorju (prvi odstavek 50. člena),
– če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem ovira, žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (drugi odstavek 53. člena).«.
31. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(drugi prekrški posameznikov)
Z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik:
– če uporablja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena,
– če ne vodi evidence o uporabi FFS (peti odstavek 8. člena),
– če ne obvesti pristojnega organa o nevarnem vplivu FFS (drugi odstavek 22. člena),
– če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi odstavek 47. člena).«.
32. člen
63., 64. in 65. člen se črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Globe, določene v 59., 60. in 62. členu zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s tem zakonom predpisanih glob.
Določbe tretjega odstavka 59. člena zakona in tretjega odstavka 60. člena zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
Globe, določene v 61. členu zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini od 100.000 tolarjev do 150.000 tolarjev.
34. člen
Določbe tretjega odstavka 7. člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2006.
35. člen
Peta alinea prvega odstavka 59. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2006.
36. člen
Do pridobitve potrdila o izpolnjevanju pogojev glede dobre poskusne prakse iz tretjega odstavka 23. člena zakona, teste in analize za ugotavljanje učinkovitosti FFS opravljajo dosedanji izvajalci.
37. člen
Zadeve, glede katerih je postopek v zvezi z registracijo FFS ob uveljavitvi tega zakona v teku, se končajo v skladu z določbami tega zakona.
38. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-09/00-3/2
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EPA 1159-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost