Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1607. Pravilnik o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, stran 4468.

Na podlagi sedmega odstavka in za izvajanje četrtega odstavka 118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta EGS, št. 79/65, Uredbe Sveta 1859/1982, Uredbe Sveta 2237/1977, Uredbe Sveta 1915/1983, Odločbe Komisije 85/377/EGS, Odločbe Komisije 90/36/EGS, Uredbe Sveta (EGS), št. 2910/73 in Uredbe Komisije (EGS), št. 1915/83 določajo vrsta in obseg računovodskih podatkov ter način njihove obdelave zato, da se:
– vzpostavi mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev po uradni metodologiji Evropske unije FADN (Farm Accountancy Data Network);
– določi dohodek na kmetijskem gospodarstvu;
– zbira računovodske podatke, potrebne za izdelavo poslovne analize kmetijskih gospodarstev.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– mreža za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: FADN) je sistem zbiranja in obdelave podatkov s kmetijskih gospodarstev na osnovi predpisane metodologije, prvič opredeljene z Uredbo Sveta EGS, št. 79/65;
– kategorija kmetijskega gospodarstva pomeni skupino kmetijskih gospodarstev, ki temelji na vrsti kmetovanja in gospodarskem obsegu kmetijskega gospodarstva;
– poročevalska kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki ustvarja dohodek, izbrano v vzorcu, in je za namen mreže podatkov pripravljeno voditi kmetijsko računovodstvo;
– načrt za izbor FADN poročevalskih kmetij je načrt, izdelan na osnovi predpisanega odstotka kmetijskih gospodarstev od celotnega števila kmetijskih gospodarstev, določenih tipov kmetovanja, ekonomske velikosti in določenih območij;
– računovodski podatki so kakršnikoli tehnični, finančni ali ekonomski podatki kmetijskega gospodarstva, pridobljeni sistematično in redno tekom celega leta;
– računovodska pisarna je strokovno usposobljena organizacija, ki se proti plačilu standardnega honorarja pogodbeno zaveže, da bo izpolnjevala poročila kmetijskih gospodarstev na osnovi predpisane metodologije;
– standardni honorar je plačilo, ki ga Komisija EU plača državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo kmetijskega gospodarstva, ki je poslano v predpisanem obdobju;
– tipologija kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: tipologija) je enotna klasifikacija kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji;
– standardizirano pokritje (Standard Gross Margin v nadaljnjem besedilu: SGM) je razlika med povprečno vrednostjo pridelave in povprečno vrednostjo določenih spremenljivih stroškov;
– ekonomska velikost je seštevek zmnožkov vrednosti SGM posameznih stroškovnih nosilcev in obsega njihove pridelave v letu dni. Ekonomska velikost je izražena v ESU (European Size Unit). ESU je po zadnjih določilih Eurostata enak vrednosti 1200 EUR.
II. VZPOSTAVITEV MREŽE ZA ZBIRANJE PODATKOV
O DOHODKIH IN POSLOVANJU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
3. člen
(vzpostavitev mreže)
(1) V mrežo za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev so vključeni:
– kmetijska gospodarstva,
– Kmetijsko svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS),
– strokovne institucije,
– Služba FADN,
– Komisija FADN.
(2) Namen mreže podatkov je zbiranje računovodskih podatkov, potrebnih zlasti za:
– letno določanje dohodkov kmetijskih gospodarstev, ki spadajo v področje raziskave kmetijskih gospodarstev, ki so tržno usmerjena gospodarstva in omogočajo upravljavcu glavno zaposlitev;
– izdelavo poslovne analize kmetijskih gospodarstev.
(3) Podatki, pridobljeni v skladu s tem pravilnikom, so osnova za izdelavo letnega poročila komisije FADN o stanju na področju kmetijstva in kmetijskih trgih v Republiki Sloveniji in za izdelavo letnega poročila Komisije Sveta o stanju kmetijstva in kmetijskih trgov v Evropski uniji.
4. člen
(kmetijsko gospodarstvo)
Oseba, ki vodi kmetijsko gospodarstvo, mora biti pripravljena vzpostaviti in voditi računovodstvo ter mora biti pripravljena posredovati računovodske podatke kmetijskega gospodarstva Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in pristojnim organom Evropske unije.
5. člen
(priprava podatkov)
Oseba iz prejšnjega člena, katere kmetijsko gospodarstvo je izbrano kot poročevalska kmetija, lahko pripravlja računovodske podatke sam ali skupaj z kmetijskim svetovalcem ali pa za to izbere računovodski servis
6. člen
(kmetijska svetovalna služba)
Kmetijsko svetovalna služba pri KGZS opravlja strokovno svetovanje in usposabljanje svojih članov, potrebno za pravilno in učinkovito izvajanje nalog po tem pravilniku, skladno z zakonom, ki ureja naloge in delovno področje KGZS. V ta namen sodeluje z osebami, ki vodijo kmetijska gospodarstva, pri rednem vnašanju podatkov o poslovanju kmetijskih gospodarstev v ustrezne obrazce (poslovne knjige). Obrazci, ki so osnova za pripravo letnih poročil, se izpolnjujejo za vsak mesec posebej in se dostavijo v obdelavo enkrat mesečno. Lahko pa se podatki dostavijo tudi samo enkrat, in sicer za celotno obdobje na koncu obračunskega leta.
7. člen
(kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)
KGZS opravlja tudi druge naloge s področja kmetijstva. Za MKGP opravlja svetovanje in pripravlja gradivo na osnovi načrta poročevalskih kmetij za izbiro primernih kmetijskih gospodarstev, ki bodo vodila kmetijsko računovodstvo, in izvede tudi podpisovanje pogodb o vodenju računovodstva z osebami, ki vodijo kmetijskih gospodarstva. V skladu s predpisi Evropske unije izdela računalniško programsko opremo za obdelavo podatkov ter letno računalniško obdelavo računovodskih podatkov.
8. člen
(strokovna institucija)
(1) Izbrana strokovna institucija na osnovi pogodbe pripravi letno poročilo o primernosti vzorca poročevalskih kmetij ter predlaga dopolnitve vzorca.
(2) Strokovna institucija iz prejšnjega odstavka na osnovi pogodbe izdela letne komentarje rezultatov obdelave računovodskih podatkov poročevalskih kmetij za potrebe Republike Slovenije in Evropske unije.
9. člen
(služba FADN)
Služba FADN deluje v okviru Urada za kmetijstvo MKGP. Dolžnost službe FADN je, da skrbi za delovanje mreže računovodskih podatkov. Pri tem zlasti:
– spremlja predpise in spremembe predpisov iz svojega delavnega področja;
– pripravi letni načrt za financiranje mreže;
– vodi evidenco poročevalskih kmetij, ki vodijo ali so vodila kmetijsko računovodstvo;
– pripravi pogodbe za vse stranke, ki so vključene v delovanje mreže kmetijskega računovodstva;
– na osnovi opravljenega dela zagotovi pogodbenikom dogovorjena sredstva;
– nadzira usklajenost obrazcev in letno poročilo rezultatov obdelave računovodskih podatkov s predpisano metodologijo in ga posreduje komisiji FADN;
– k letnim analizam zbranih računovodskih podatkov kmetijskih gospodarstev, ki jih izdela ustrezna strokovna institucija, lahko doda svoje ugotovitve, komentarje in predloge in jih posreduje ministru, pristojnemu za kmetijstvo;
– pripravlja gradiva za Komisijo FADN;
– je skrbnik računa za sredstva, ki jih prejme od Evropske unije za poročevalske kmetije, ki vodijo kmetijsko računovodstvo v skladu s predpisano metodologijo, in skrbnik proračunske postavke za sredstva, ki jih Republika Slovenija namenja programu FADN;
– Odboru Evropske unije za mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev pošlje pravočasno naslednje informacije:
1. seznam računovodskih pisarn oziroma naslove pisarn, ki so pripravljene izpolnjevati poročila s kmetijskih gospodarstev, v skladu s pogoji sklenjenih pogodb;
2. seznam poročevalskih kmetij, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po predpisani metodologiji Evropske unije;
3. izpolnjena poročila poročevalskih kmetij;
4. odgovore na vprašanja, ki jih Odbor Evropske unije za mrežo računovodski podatkov posreduje sodelujočim v mreži FADN.
10. člen
(komisija FADN)
Dolžnosti komisije iz petega odstavka 118. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) so, da:
– potrdi načrt za izbor poročevalskih kmetij in predlaga spremembe načrta;
– predlaga korekcije in dopolnitve letnega poročila o delovanju mreže FADN, ki ga pripravi Služba FADN;
– potrdi letno poročilo.
III. DOLOČITEV DOHODKA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
11. člen
(ocenitev dohodka na kmetijskem gospodarstvu)
(1) Računovodski podatki, dobljeni z vsakim poročilom poročevalske kmetije, morajo biti taki, da se lahko:
– opredeli poročevalsko kmetijo glede na glavne elemente dejavnikov proizvodnje,
– oceni dohodek kmetije,
– preveri s kontrolo na kraju samem resničnost danih informacij.
(2) Tip računovodskih podatkov v poročilu s kmetijskega gospodarstva, oblika v kateri so le-ti predstavljeni, opredelitve in navodila v zvezi s tem so določeni z navodili Odbora Evropske unije iz 9. člena tega pravilnika.
12. člen
(kmetijska gospodarstva v mreži podatkov)
Kmetijsko gospodarstvo je zajeto v mrežo podatkov, kadar:
– se vodi kot tržno usmerjeno gospodarstvo;
– zagotavlja upravljavcu glavno zaposlitev;
– ima enako ali večje gospodarsko velikost od spodnje meje, izražene v evropskih enotah velikosti (ESU), kot to določa tipologija Skupnosti. Zajeta so tista gospodarstva, ki imajo ekonomsko velikost enako ali večje kot 2 ESU in navzgor po razredih do 250 ESU.
IV. ZBIRANJE RAČUNOVODSKIH PODATKOV ZA NAMEN POSLOVNE ANALIZE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
13. člen
(obrazci)
(1) Na začetku vsakega koledarskega leta izpolnijo kmetje s pomočjo kmetijskih svetovalcev predpisane obrazce.
(2) Prva skupina obrazcev so popisni listi o zmogljivosti na poročevalski kmetiji. Popisni listi so preglednice z navodili za izpolnjevanje ustreznih najpomembnejših podatkov o poročevalski kmetiji.
(3) Druga skupina obrazcev, ki je namenjena sprotnemu zapisovanju poslovnih dogodkov, so mesečna poročila. V enem zvezku mesečnega poročila je denarno poročilo, v drugem pa poročilo o pridelkih, živini in delovni sili. Poročevalske kmetije, ki vodijo knjigovodstvo na osnovi računalniškega programa, pošljejo izvajalcu obdelav računovodskih podatkov izpise.
(4) Pregled popisnih listov in navodil, podatkovni model, vsebina rezultatov oziroma celotna metodologija zbiranja in obdelave podatkov so predpisani z zakonodajo Evropske unije.
14. člen
(opredelitev obračunskega leta)
Podatki se nanašajo na poročevalsko kmetijo v obračunskem letu, ki je enako koledarskemu (12 zaporednih mesecev).
15. člen
(določitev končnega datuma za predložitev poročil kmetijskih gospodarstev)
Poročevalske kmetije morajo tekoče mesečno pošiljati poročila, lahko pa se ta rok pogodbeno določi tako, da je končni datum za predložitev vseh poročil konec meseca februarja tekočega leta za preteklo leto.
16. člen
(letno poročilo)
(1) Letno poročilo računovodskih podatkov mora biti ustrezno izpolnjeno.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka je ustrezno izpolnjeno, če:
– je njegova vsebina resnična in natančna, in
– so računovodski podatki zabeleženi in predloženi v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo obliko poročila kmetijskega gospodarstva.
17. člen
(opredelitev honorarja za poročila poročevalskih kmetij, ki so ustrezno izpolnjena)
(1) Računovodska pisarna prejme standardni honorar za vsak pravilno izpolnjen obrazec o dohodku na poročevalski kmetiji, ki je bil poslan v okviru predpisanega roka v tolarski protivrednosti 138 EUR.
(2) Komisija Evropske unije plača standardni honorar državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo poročevalske kmetije, ki je poslan v predpisanem obdobju.
(3) Standardni honorar se plača v dveh obrokih, in sicer:
– plačilo 50% honorarja se plača na račun na začetku vsakega obračunskega leta države članice za število predpisanih poročevalskih kmetij,
– preostanek, ki se izračuna tako, da se pomnoži honorar s številom ustrezno izpolnjenih poročil poročevalskih kmetij, poslanih Komisiji Evropske unije, in odšteje zgoraj omenjeno plačilo na račun, pa plača Komisija Evropske unije v šestih mesecih po prejemu poročil poročevalskih kmetij.
(4) Standardni honorar se redno revidira zaradi splošnega dviga stroškov, ki vplivajo na stroške izpolnjevanja poročil kmetije.
18. člen
(sredstva)
Poročevalska kmetija prejme za svoje sodelovanje v mreži računovodskih podatkov določena sredstva iz proračunskih sredstev MKGP.
19. člen
(baza podatkov za izdelavo načrta poročevalskih kmetij)
Podlaga za bazo podatkov pri izdelavi načrta poročevalskih kmetij je Popis kmetijskih gospodarstev Slovenije iz leta 2000, ki temelji na uradni metodologiji Evropske unije.
20. člen
(načrt za izbor poročevalskih kmetij)
(1) Načrt za izbor poročevalskih kmetij je izdelan na okoli 1% celotnega števila kmetijskih gospodarstev na osnovi določenih tipov kmetovanja, ekonomske velikosti in določenih območij.
(2) Načrt za izbor poročevalskih kmetij mora zagotoviti reprezentativnost poročevalskih kmetij kot celote.
(3) Načrt za izbor poročevalskih kmetij sprejme Komisija FADN.
21. člen
(poročevalske kmetije v Republiki Sloveniji)
(1) Na osnovi pripravljenega načrta izbora poročevalskih kmetij, v katerem je navedeno število potrebnih kmetijskih gospodarstev po tipu in ekonomski velikosti ter območjih v vzorcu, Kmetijsko svetovalna služba pri KGZS oceni ali so navedene osebe pripravljene voditi kmetijsko računovodstvo.
(2) Kmetijsko svetovalna služba pri KGZS pripravi seznam oseb, ki so pripravljene voditi kmetijsko računovodstvo.
22. člen
(pogodbe)
Z osebami iz seznama iz drugega odstavka prejšnjega člena sklene MKGP pogodbe o vodenju kmetijskega računovodstva.
23. člen
(poročilo o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov)
Poročilo o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov pripravi Služba FADN vsaj enkrat letno in ga posreduje Komisiji FADN. Komisija navedeno poročilo ali dopolnjeno poročilo dostavi ministru, pristojnemu za kmetijstvo.
24. člen
(sestavni del poročila)
Sestavni del poročila iz prejšnjega člena je poročilo o izvajanju načrta o izboru poročevalskih kmetij, ki vsebuje:
– pregled izbranih poročevalskih kmetij glede na kategorijo kmetije;
– pripombe k analizi zabeleženih odstopanj med načrtom o izboru in izbranimi poročevalskimi kmetijami, o smernicah, ki se jih uporabi za izboljšanje izbora za naslednje obračunsko leto in o natančnosti pri ocenjevanju računovodskih podatkov;
– poročilo o izvajanju tipologije.
25. člen
(tipologija družinske kmetije in kmetijskega gospodarstva)
(1) Tipologija se določi, da se zadosti zlasti potrebam po spremljanju in analiziranju informacij in podatkov za skupno kmetijsko politiko.
(2) Tipologija družinskih kmetij oziroma kmetijskih gospodarstev je enotna klasifikacija kmetij v EU, ki temelji na vrsti kmetovanja in ekonomskem oziroma gospodarskem obsegu. Razvrščena je tako, da je mogoče zbrati in sestaviti homogene skupine kmetij pri večji ali manjši agregatnosti.
(3) Vrsta kmetovanja in ekonomski oziroma gospodarski obseg kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva se določi na osnovi razlike med povprečno vrednostjo pridelave in povprečnimi specifičnimi sprejemljivimi stroški pridelave na hektar oziroma na glavo živali na določenem območju (v nadaljnjem besedilu: standardizirano pokritje).
(4) Standardizirano pokritje je določeno s predpisi Evropske unije.
(5) Načrt poročevalskih kmetij v Republiki Sloveniji upošteva tipologijo, ki je določena s Popisom kmetijskih gospodarstev Slovenije v letu 2000.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(anonimnost)
Vsaka poročevalska kmetija je v sklopu letnega poročila MKGP anonimna. Zbiranje podatkov poteka po pošti in elektronsko. Roki za pošiljanje podatkov so opredeljeni v pogodbi.
27. člen
(pošiljanje Komisiji)
Načrt o izboru poročevalskih kmetij se pošlje Komisiji Evropske unije najmanj dva meseca pred začetkom prvega obračunskega leta, na katerega se nanaša.
28. člen
(sporočanje popravkov)
Postopki in roki za sporočanje popravkov k načrtu o izboru poročevalskih kmetij Komisiji Evropske unije so enaki kot pri pošiljanju načrta samega.
29. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-91/2004
Ljubljana, dne 29. marca 2004.
EVA 1998-2311-0197
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost