Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1600. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-A), stran 4452.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2004.
Št. 001-22-38/04
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA PROIZVODE
IN O UGOTAVLJANJU SKLADNOSTI (ZTZPUS-A)
1. člen
V Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/2000-popr. in 54/2000 – ZKme) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom "in postopke ugotavljanja skladnosti," doda besedilo "vključno z rednimi in izrednimi pregledi proizvodov v uporabi,".
Drugi odstavek se črta.
2. člen
V 3. členu se za besedilom "se smejo začeti uporabljati" doda besedilo "oziroma se smejo uporabljati".
3. člen
V 4. členu se v četrti alinei besedi "Republiki Sloveniji" nadomestita z besedama "Evropski skupnosti".
V peti alinei se črta beseda "prve".
V šesti alinei se besedi "Republiki Sloveniji" nadomestita z besedama "Evropski skupnosti".
Doda se nova alinea, ki se glasi:
"– "distributer" je vsaka pravna ali fizična oseba, ki poklicno sodeluje v dobavni verigi, njena dejanja pa ne vplivajo na skladnost proizvoda,".
4. člen
V drugem odstavku 16. člena se v prvi alinei črtata besedi "od dobavitelja".
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Pristojni inšpektorji lahko odredijo ukrepe iz prejšnjega odstavka:
– dobavitelju;
– distributerju v okviru njegove dejavnosti;
– drugi pravni ali fizični osebi, kadar je to potrebno za zagotovitev njihovega sodelovanja pri dejanjih za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz prvega odstavka tega člena.".
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
5. člen
V naslovu VI. poglavja se črtata vejica in besedilo "IZDANIH V TUJINI".
6. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki skladnosti, če so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificirala Republika Slovenija.".
Drugi in tretji odstavek se črtata.
7. člen
Za 18. členom se dodata nova 18.a in 18.b člen, ki se glasita:
"18.a člen
Zahteve iz ustreznih tehničnih predpisov ne veljajo za proizvode, ki so proizvedeni oziroma dani v promet v drugi državi članici Evropske skupnosti, v skladu z njenimi predpisi, ki niso harmonizirani s pravom Evropskih skupnosti.
Če pristojni državni organ na podlagi listin in drugih zbranih podatkov ugotovi, da proizvod iz prejšnjega odstavka ne zagotavlja enakovredne ravni zavarovanja javnega interesa, kot ga zahteva ustrezen tehnični predpis, lahko zavrne dajanje v promet ali zahteva umik proizvoda iz prometa.
Pristojni državni organ lahko izvede ukrepa iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– če je v pisnem obvestilu dobavitelju navedel določbe ustreznega tehničnega predpisa, ki so podlaga prepovedi dajanja v promet oziroma zahtevajo umik proizvoda iz prometa, in
– če je na podlagi razpoložljivih podatkov o stanju tehnike in znanosti ugotovil, da obstajajo utemeljeni razlogi, povezani z varovanjem javnega interesa, za uveljavitev zahtev iz ustreznega tehničnega predpisa in da blažji ukrepi ne bi zagotovili ustrezne ravni varnosti, in
– če je pred sprejemom ukrepa dal možnost dobavitelju, da v roku, ki ni krajši kot 30 dni, odgovori na navedbe pristojnega državnega organa in,
– če pred izdajo odločbe glede vrste ukrepa preuči pripombe in svoje stališče pisno obrazloži.
S tehničnim predpisom se lahko določi postopek ugotavljanja enakovredne ravni zavarovanja javnega interesa.
18.b člen
Proizvodi, ki jih je pred dajanjem v promet potrebno preskusiti, se lahko dajo v promet Republiki Sloveniji, če so bili preskušeni v organih za ugotavljanje skladnosti držav članic Evropske skupnosti pod pogojem, da so rezultati teh preskusov na razpolago pristojnim državnim organom. Šteje se, da so organi za ugotavljanje skladnosti usposobljeni za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti, če je njihova usposobljenost preverjena po pravilih akreditacije ali akreditaciji enakovrednih pravilih.".
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se v napovednem stavku besedilo "Z denarno kaznijo" nadomesti z besedama "Z globo". Pred besedo "posameznik" se doda besedi "samostojni podjetnik". Besedilo "oziroma z denarno kaznijo" se nadomesti z besedilom "oziroma z globo".
Prva alinea se spremeni tako, da se glasi:
"– da v promet oziroma začne uporabljati oziroma uporablja proizvod v nasprotju s 3. členom tega zakona,".
V drugem odstavku se besedilo "Z denarno kaznijo" nadomesti z besedama "Z globo".
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Z globo od 250.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.".
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se globe, določene v prvem in drugem odstavku 19. člena zakona, v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni.
Določba tretjega odstavka 19. člena zakona se začne uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 314-01/99-1/2
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EPA 1161-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost