Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1605. Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP), stran 4466.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP)
Razglašam Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2004.
Št. 001-22-43/04
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMLJANJU DRŽAVNIH POMOČI (ZSDrP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta zakon ureja postopek priglasitve, obveznost poročanja in evidentiranja državnih pomoči ter presojo skladnosti državnih pomoči, ki jih ni potrebno priglasiti Evropski komisiji.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– Državne pomoči: so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/04).
– Skupinske izjeme: so državne pomoči, ki jih pred izvajanjem ni potrebno priglasiti Evropski komisiji po tretjem odstavku 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Evropsko komisijo je o dodelitvi teh državnih pomoči potrebno obvestiti, le-ta pa jih objavi v Uradnem listu Evropske unije.
– Pomoči po pravilu »de minimis«: so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (UL L 83, z dne 27. 3. 1999, vključno z vsemi spremembami).
– Upravljavec državne pomoči: je resorno pristojen organ, ki pripravi njeno vsebino in jo priglasi. Kot upravljavec skrbi za njeno pravilno izvajanje in poročanje o njenem izvajanju.
3. člen
(pristojni organ)
Ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvaja po tem zakonu naslednje naloge:
– obravnava, ocenjuje in posreduje priglasitev državnih pomoči Evropski komisiji,
– obravnava, ocenjuje in daje mnenje za državne pomoči, ki pomenijo skupinsko izjemo in za pomoči po pravilu »de minimis«,
– zbira, obdeluje in spremlja podatke o državnih pomočeh in o pomočeh, dodeljenih po pravilu »de minimis« ter vodi evidence o teh podatkih,
– pripravi letno poročilo,
– svetuje upravljavcem državnih pomoči.
II. VSEBINA IN POSTOPEK SPREMLJANJA DRŽAVNIH POMOČI
4. člen
(posredovanje podatkov)
(1) Vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektorju država ter dodeljujejo državne pomoči, morajo posredovati ministrstvu podatke v skladu z določbami tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije s podzakonskim aktom določi način in roke posredovanja podatkov ministrstvu.
5. člen
(posredovanje vsebine državnih pomoči)
(1) Vsebino posamezne državne pomoči pripravi upravljavec državne pomoči in jo posreduje ministrstvu. Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo že obstoječe državne pomoči ter za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.
(2) Izjema od tega določila so državne pomoči kmetijstvu in ribištvu.
6. člen
(posredovanje priglasitev Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo posreduje priglasitev državne pomoči Evropski komisiji najkasneje v roku 45 dni od njenega prejema. O tem obvesti upravljavca državne pomoči.
(2) Kolikor ministrstvo meni, da priglašena državna pomoči ni skladna s pravili na področju državnih pomoči, pozove upravljavca državne pomoči, da jo uskladi. Kolikor upravljavec vztraja pri prvotno posredovani vsebini državne pomoči, poda izjavo, da se Evropski komisiji posreduje priglasitev s predlagano vsebino. Ministrstvo priglasitev posreduje Evropski komisiji v roku petih dni po prejemu izjave upravljavca.
(3) Komunikacija v smislu dodatnih vprašanj, obrazložitev in informacij, povezanih s priglašenimi državnimi pomočmi med Evropsko komisijo in upravljavcem, poteka preko ministrstva.
(4) Po prejeti odločitvi s strani Evropske komisije je ministrstvo dolžno o tem obvestiti upravljavca.
7. člen
(skupinske izjeme in pravilo »de minimis«)
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena ministrstvo obravnava skupinske izjeme in pomoči po pravilu »de minimis« ter daje mnenje o njihovi skladnosti s pravili na področju državnih pomoči. Mnenje o skladnosti za skupinske izjeme izda ministrstvo najkasneje v roku 45 dni, za pomoči po pravilu »de minimis« pa najkasneje v roku 15 dni od njihovega prejema.
(2) V primeru neskladnosti ministrstvo pozove upravljavca državne pomoči, da jo odpravi in mu določi rok za uskladitev. Če upravljavec državne pomoči v danem roku ne prilagodi, ministrstvo o tem obvesti resornega ministra oziroma predstojnika.
(3) Do izdaje pozitivnega mnenja ministrstva je zadržano in prepovedano izvajanje državne pomoči.
(4) Ministrstvo o dodelitvi državne pomoči za skupinske izjeme obvesti Evropsko komisijo.
8. člen
(zbiranje podatkov)
(1) Ministrstvo zbira in obdeluje podatke o dodeljenih državnih pomočeh, o pomočeh dodeljenih po pravilu »de minimis« ter podatke o uspešnosti in učinkovitosti porabe državnih pomoči. Podatke posreduje upravljavec državne pomoči.
(2) Ministrstvo vodi bazo podatkov o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«.
9. člen
(evidence)
(1) Ministrstvo zaradi zagotavljanja preglednosti na področju državnih pomoči vodi evidence:
– vseh priglasitev,
– posredovanih priglasitev Evropski komisiji,
– dodeljenih državnih pomoči,
– pomoči po pravilu »de minimis«,
ter druge potrebne evidence, ki jih bo opredelil podzakonski akt, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
(2) Podatki iz evidenc so dostopni institucionalnim enotam iz 4. člena tega zakona.
10. člen
(poročanje)
(1) Na podlagi posredovanih podatkov izdela ministrstvo letno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh in ga predloži Vladi Republike Slovenije do konca junija tekočega leta za preteklo leto. V poročilu se prikažejo dodeljene državne pomoči za zadnja tri leta in sicer po višini, vrsti in instrumentu. Poročilo vsebuje tudi oceno uspešnosti in učinkovitosti državnih pomoči.
(2) Vlada Republike Slovenije s podzakonskim aktom določi natančnejšo vsebino in obliko letnega poročila.
(3) Vlada Republike Slovenije predloži poročilo o državnih pomočeh Državnemu zboru v roku 30 dni po sprejemu.
11. člen
(svetovanje)
Ministrstvo svetuje upravljavcem državnih pomoči pri pravilni uporabi in tolmačenju pravil na področju državnih pomoči, nudi pomoč pri pripravi pravnih podlag za dodeljevanje državnih pomoči ter opozarja in predlaga ukrepe pri odpravi morebitnih nepravilnosti in odstopanj pri dodelitvi državnih pomoči.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Podzakonski predpis iz 4., 9. in 10. člena tega zakona sprejme Vlada Republike Slovenije najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati Zakon o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/2000 in 30/01 – ZODPM-C), Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 30/03), Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS, št. 36/2000) ter Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh (Uradni list RS, št. 19/2000).
14. člen
Do uveljavitve podzakonskih predpisov iz 12. člena tega zakona se uporablja Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS, št. 36/2000) ter Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh (Uradni list RS, št. 19/2000).
15. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha delovati Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi.
16. člen
Ministrstvo prevzame vse evidence, ki jih je do uveljavitve tega zakona vodila Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi.
17. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Št. 310-05/99-1/3
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EPA 1178-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost