Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1596. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1A), stran 4433.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poštnih storitvah
(ZPSto-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2004.
Št. 001-22-34/04
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto-1A)
1. člen
V Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) se v celotnem besedilu zakona besedilo »univerzalne poštne storitve« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »univerzalna poštna storitev« v ustreznem sklonu, besedo »pristojbina« v različnih sklonih pa se nadomesti z besedama »plačilo agenciji« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. točki 2. člena se beseda »neidentificirana« nadomesti z besedo »vsebinsko neenaka«.
2. točka se črta.
Dosedanja 3. točka postane 2. točka.
Za dosedanjo 4. točko, ki postane 3. točka, se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Izvajalec univerzalne poštne storitve je izvajalec poštnih storitev, ki v skladu s tem zakonom izvaja univerzalno poštno storitev.«.
V 6. točki se besedi »mednarodna pošta« nadomesti z besedilom »mednarodni poštni promet«, besedi »poštne pošiljke« pa se nadomesti z besedama »poštnih pošiljk«.
V 11. točki se za besedo »mednarodnem« doda beseda »poštnem«, na koncu pa se doda nov stavek, ki se glasi:
»Za izvajanje poštnih storitev se ne šteje prenos poštnih pošiljk od pošiljatelja do naslovnika direktno brez usmerjanja (kurirska storitev).«.
V 13. točki se beseda »odpravo« nadomesti z besedo »usmerjanje«, beseda »prispetje« in vejica pred njo pa se črtata.
V 15. točki se besedilo »tistega dela agencije, ki je pristojen za pošto« nadomesti z besedilom »agencije na področju poštnih storitev«.
V 18. točki se pika na koncu črta in doda besedilo »kot pošiljatelj ali naslovnik.«.
3. člen
Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »univerzalna poštna storitev«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Univerzalna poštna storitev je trajno, redno in nemoteno izvajanje s tem zakonom določenih poštnih storitev s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije po cenah, ki so dostopne za vse uporabnike poštnih storitev.«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Kot univerzalna poštna storitev se izvajajo naslednje poštne storitve:«, v 4. točki pa se besedi »poštne pošiljke« nadomestita z besedilom »prenos poštnih pošiljk«.
V tretjem odstavku se besedilo »Univerzalne poštne storitve pomenijo izvajanje poštnih storitev« nadomesti z besedilom »Univerzalna poštna storitev se izvaja«.
V četrtem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »drugega«.
4. člen
Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »izvajanje univerzalne poštne storitve«.
Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja, da izvajalec univerzalne poštne storitve vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvaja univerzalno poštno storitev, ki jo sme prekiniti le v primeru višje sile ali v razmerah, ki predstavljajo nevarnost za vročevalca.«.
V petem odstavku se prvi stavek spremeni, tako da se glasi:
»Izvajalec univerzalne poštne storitve je dolžan prenesti poštne pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona tudi, če poštna storitev ni plačana ali je premalo plačana, vendar lahko zavrne prenos večjih količin takšnih poštnih pošiljk.«.
Za petim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora vsaj enkrat letno objaviti dovolj natančne in posodobljene informacije o posameznih lastnostih univerzalne poštne storitve, še posebej o splošnih pogojih, cenah in kakovosti univerzalne poštne storitve. Te informacije mora izvajalec univerzalne poštne storitve objaviti na svojih spletnih straneh in v poslovnih prostorih, namenjenih za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev. Kadar se izvajalec univerzalne poštne storitve v teh informacijah sklicuje na tehnične standarde, se mora sklicevati na standarde s področja poštnih storitev, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »izvajalce« nadomesti z besedo »izvajalca«, besedo »njihovih« pa z besedo »njegovih«.
5. člen
V petem odstavku 7. člena se besedilo »jih pridobi agencija v postopku nadzora« nadomesti z besedilom »upošteva agencija kot njihov prihodek celoten njihov prihodek iz preteklega leta, pridobljen na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve«.
6. člen
Besedilo 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»8. člen
(rezervirane poštne storitve)
(1) Rezervirane poštne storitve so prenos poštnih pošiljk korespondence v notranjem prometu in v Republiko Slovenijo prispelih poštnih pošiljk korespondence v mednarodnem poštnem prometu, če je masa teh poštnih pošiljk manjša od 50 g in cena nižja od dvainpolkratnika cene prenosa poštne pošiljke korespondence standardne kategorije prve težnostne stopnje, ki je določena v splošnem aktu iz 9. člena tega zakona.
(2) Za rezervirane poštne storitve se ne šteje izmenjava dokumentov in direktna pošta.
(3) Rezervirane storitve ima pravico izvajati le izvajalec univerzalne poštne storitve.
(4) Vlada lahko glede na razvoj poštnega sektorja s predpisom zmanjša obseg rezerviranih poštnih storitev.«.
7. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedili »na celotnem ozemlju Republike Slovenije« in »s katerim pridobi tudi pravico izvajati rezervirane poštne storitve« črtata.
8. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Če agencija na podlagi obvestila ugotovi, da želi vlagatelj izvajati poštne storitve prenosa poštnih pošiljk do mase 2 kg, poštnih paketov do mase 20 kg ali poštnih pošiljk za slepe in slabovidne, ali storitve priporočene in vrednostne poštne pošiljke, izda o tem ugotovitveni sklep.«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Izvajalec poštnih storitev mora pisno obvestiti agencijo o vsaki spremembi podatkov iz prvega odstavka tega člena v 30 dneh od njenega nastanka, o vsaki predvideni spremembi ali prenehanju izvajanja poštnih storitev pa najmanj 15 dni vnaprej.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Agencija v 15 dneh od prejema obvestila o prenehanju izvajanja poštnih storitev o tem izda ustrezen sklep, s katerim preneha obveznost iz 14. člena tega zakona.«.
9. člen
Besedilo prvega odstavka 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Vsak izvajalec poštnih storitev je zavezanec za plačevanje plačil agenciji.«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Za poštne storitve prenosa poštnih pošiljk za slepe in slabovidne se ne plačuje plačil agenciji.«.
10. člen
V drugem odstavku 16. člena se v napovednem stavku črta besedilo »za izvajanje poštnih storitev«.
11. člen
V prvem odstavku 22. člena se v napovednem stavku za besedo »preneha« doda beseda »veljati«.
V drugem odstavku se za besedo »prenehanje« doda besedo »veljavnosti«.
12. člen
V prvem odstavku 23. člena se za besedo »vročajo« črta besedo »najprej«, za besedo »gospodinjstva« pa se doda besedilo »ali osebi, ki je zaposlena v gospodinjstvu naslovnika oziroma v njegovem poslovnem prostoru,«.
V tretjem odstavku se za besedo »odstavka« dodata besedi »zaradi odsotnosti«.
13. člen
Na koncu prvega odstavka 26. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Kopijo te pogodbe ter njene morebitne dopolnitve ali spremembe mora izvajalec univerzalne poštne storitve poslati agenciji.«.
V drugem odstavku se besedi »razumnem času« nadomestita z besedama »42 dneh«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Agencija lahko izvajalcu univerzalne poštne storitve z odločbo naloži ukrepe, povezane z izpolnjevanjem obveznosti iz tega člena.«.
14. člena
27. člen se črta.
15. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Izvajalci poštnih storitev morajo objaviti splošne pogoje izvajanja poštnih storitev in cene teh storitev.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »in v dnevnem tisku« nadomesti z besedilom »na svojih spletnih straneh in v poslovnih prostorih, namenjenih za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev«.«
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtega«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
Dosedanji deveti odstavek se črta.
16. člen
Naslov in besedilo 29. člena se spremenita, tako da se glasita:
»29. člen
(cene univerzalne poštne storitve)
(1) Univerzalno poštno storitev mora izvajalec univerzalne poštne storitve izvajati po cenah, ki bodo:
1. omogočale vsem uporabnikom dostop do univerzalne poštne storitve,
2. temeljile na stroških učinkovitega zagotavljanja univerzalne poštne storitve,
3. biti za istovrstne storitve enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije,
4. pregledne in nediskriminatorne.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko cene poštnih storitev za osebe s posebnimi zahtevami odstopajo od navedenih kriterijev.
(3) Obveznost iz 3. točke prvega odstavka ne posega v pravico izvajalca univerzalne poštne storitve, da določi nižje cene za svoje poštne storitve, na primer za poslovne stranke, za pošiljatelje velikega števila poštnih pošiljk ali za posrednike, ki združujejo poštne pošiljke od različnih pošiljateljev, vendar le v primeru, ko se izogne delu stroškov, ki jih ima glede na običajen prenos posamezne poštne pošiljke.
(4) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora pregledno in nediskriminatorno uporabljati cene iz prejšnjega odstavka tega člena in z njimi povezane pogoje. Take cene morajo biti na voljo tudi fizičnim osebam, če uporabljajo poštne storitve v podobnih razmerah.«.
17. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedama »ali imajo« doda besedilo »izključno ali posebno«, besedilo »ki ni pod splošnimi pogoji dostopno vsem,« pa se črta.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve ne sme z rezerviranimi poštnimi storitvami subvencionirati ostalih poštnih storitev in drugih storitev, ki jih izvaja, razen v obsegu, ki je nujno potreben za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z izvajanjem univerzalne poštne storitve.«.
18. člen
V drugem odstavku 31. člena se za besedama »računovodsko spremljanje« črta besedo »univerzalnih,«, za besedo »rezerviranih« pa se doda besedilo »poštnih storitev, drugih poštnih storitev, ki jih izvaja kot univerzalno poštno storitev,«.
V tretjem odstavku se beseda »Računovodski« nadomesti z besedama »Ločeni računovodski«, besedo »izvajalcev« pa se nadomesti z besedo »izvajalca«.
19. člen
V prvem odstavku 34. člena se v 3. točki beseda »plačilo« nadomesti z besedama »označitev plačila«.
20. člen
V tretjem in četrtem odstavku 35. člena se besedilo »izvajalec poštnih storitev« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »izvajalec univerzalne poštne storitve« v ustreznih sklonih.
Na koncu četrtega odstavka 35. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar je o tem dolžan predhodno pisno obvestiti agencijo.«.
21. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Če je stanovanje ali poslovni prostor uporabnika poštnih storitev zunaj strnjenega naselja in je hkrati oddaljen od vročevalčeve poti za več kot 200 metrov, se poštne pošiljke lahko vročajo preko izpostavljenih predalčnikov. Uporabnik poštnih storitev namesti izpostavljeni predalčnik sporazumno z izvajalcem univerzalne poštne storitve na primernem mestu ob vročevalčevi poti. O namestitvi izpostavljenega predalčnika mora izvajalec univerzalne poštne storitve obvestiti agencijo. Uporabnik poštnih storitev je dolžan vzdrževati izpostavljeni predalčnik.«.
V drugem odstavku se besedi »poštnih storitev« nadomesti z besedilom »univerzalne poštne storitve«.
V tretjem odstavku se besedi »poštnih storitev« nadomesti z besedilom »univerzalne poštne storitve«, pika na koncu pa se nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar je o tem dolžan predhodno pisno obvestiti agencijo.«.
22. člen
Na koncu prvega odstavka 38. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Prepoved vročanja v tak predalčnik ali izpostavljeni predalčnik velja za vse fizične ali pravne osebe, tudi za tiste, ki niso izvajalci poštnih storitev v skladu s tem zakonom.«.
Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi v primeru, če so nenaslovljena oglaševalska, marketinška in druga reklamna sporočila vložena v druge vrste nenaslovljenih pošiljk, katerih vročitev ni prepovedana z nalepko.
(3) Časopisi, revije, uradna glasila občin in lokalnih skupnosti, vabila ustanov, politična propagandna sporočila v času volilne kampanije, nenaslovljene pošiljke z informativno ali izobraževalno vsebino, ter druge tiskane oblike uredniško oblikovanih vsebin se ne štejejo za pošiljke iz prvega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
23. člen
Besedilo 40. člena se spremeni, tako da se glasi:
»40. člen
(plačila agenciji)
(1) Sredstva za delo v okviru pooblastil na podlagi tega zakona agencija ustvarja s prihodki iz letnih plačil izvajalcev poštnih storitev, ki jih nakazujejo na njen račun.
(2) Višino plačil iz prejšnjega odstavka agencija določi s tarifo. Pri izdaji tarife agencija upošteva pokrivanje stroškov dela iz prejšnjega odstavka glede na načrtovane cilje in naloge s področja poštnih storitev, določene v programu dela agencije.Tarifa vsebuje posebno obrazložitev, v kateri se navede razloge za sprejem ali spremembo tarife ter cilje, ki bi jih na ta način dosegli. Tarifo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z njeno obrazložitvijo in začne veljati po tej objavi.
(3) Pred izdajo ali spremembo tarife je treba ugotoviti oziroma predvideti stroške iz prvega odstavka tega člena ter določiti rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev, v katerem se pozove zavezance iz prvega odstavka tega člena, da podajo svoje mnenje, pripombe in predloge glede načrtovane izdaje ali spremembe tarife. V tem času se lahko opravijo tudi medsebojni razgovori. Za izdajo ali spremembo tarife je treba pridobiti predhodno soglasje vlade.«.
24. člen
V prvem odstavku 41. člena se v 11. točki nadomesti besedi »poštnih storitev« z besedilom »univerzalne poštne storitve«.
25. člen
V prvem odstavku 51. člena se 5. točka spremeni, tako da se glasi:
»5. predmete, ki so nevarni za zaposlene pri izvajalcu poštnih storitev,«.
V drugem odstavku se beseda »radioaktivne« nadomesti z besedo »nevarne«, besedilo »kvarljive biološke snovi, okužljive snovi in trden ogljikov dioksid (suhi led), ki se uporablja za hladitev okužljivih snovi, paraziti in uničevalci škodljivih insektov,« pa se črta.
26. člen
Besedilo 54. člena se spremeni, tako da se glasi:
»54. člen
(reklamacija)
(1) Uporabnik poštnih storitev ima pravico vložiti reklamacijo v treh mesecih po oddaji poštne pošiljke v primerih določenih v prvem in drugem odstavku prejšnjega člena.
(2) Uporabnik poštnih storitev ima pravico vložiti reklamacijo takoj ob vročitvi, oziroma najkasneje v 30 dneh od vročitve, če pomanjkljivosti niso takoj vidne.
(3) Če uporabnik poštnih storitev ne vloži reklamacije v rokih iz prejšnjih odstavkov tega člena, zgubi pravico do odškodnine.
(4) Izvajalec poštnih storitev mora na reklamacijo odgovoriti v 15 dneh za poštno pošiljko v notranjem poštnem prometu in v dveh mesecih za poštno pošiljko v mednarodnem poštnem prometu, sicer lahko uporabnik poštnih storitev v 15 dneh od poteka tega roka vloži pritožbo na agencijo.«.
27. člen
V drugem odstavku 55. člena se v 1. točki za besedo »izgubo« doda vejico in besedo »poškodbo«, v 2. točki se besedi »do 15-kratnika« nadomesti z besedo »15-kratnik«, v 3. točki pa se za besedo »izropanje« doda besedi »ali poškodbo« in nadomesti besedi »do 10-kratnika« z besedo »10-kratnik«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se najvišje možne odškodnine za poštne pošiljke v mednarodnem poštnem prometu določijo v skladu z določili aktov Svetovne poštne zveze, ki veljajo v Republiki Sloveniji.«.
28. člen
Besedilo 56. člena se spremeni, tako da se glasi:
»56. člen
(pristojnosti za nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov izvajajo inšpektorji pristojni za pošto.«
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad določbami tega zakona, ki se nanašajo na izvajanje in kakovost univerzalne poštne storitve, na dostop do javnega poštnega omrežja, na splošne pogoje in na oblikovanje cen izvajalca univerzalne poštne storitve, na prepoved subvencioniranja in na vodenje računovodstva izvajalcev univerzalnih poštnih storitev ter nadzor nad izvajanjem vseh posamičnih aktov, ki jih izdaja agencija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščene osebe agencije.
(3) Naloge nadzora iz prejšnjega odstavka, ki je v pristojnosti agencije, opravljajo osebe, ki so zaposlene na agenciji in jih minister pooblasti za opravljanje teh nalog (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene osebe agencije). Pooblaščene osebe agencije samostojno opravljajo naloge nadzora po tem zakonu, vodijo upravni postopek ter izdajajo odločbe in sklepe v upravnem postopku.
(4) Pooblastilo za opravljanje nalog nadzora se izkazuje s službeno izkaznico in značko, ki ju izda minister.
(5) Pooblaščene osebe agencije morajo smiselno izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje zakon, ki ureja inšpektorski nadzor za inšpektorje.
(6) V postopku nadzora po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, razen če s tem zakonom ni drugače določeno.«.
29. člen
V prvem odstavku 57. člena se v napovednem stavku za besedo »inšpektor« doda besedilo »ali pooblaščena oseba agencije«, na začetku 2. točke se doda besedilo »postopati kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, oziroma«, v 3. točki se beseda »kazen« nadomesti z besedo »globa«, 6. točka pa se črta.
V drugem odstavku se za besedo »Inšpektor« doda besedilo »ali pooblaščena oseba agencije«.
30. člen
Za 57. členom se doda nov 57.a člen, ki se glasi:
»57.a člen
(prekrškovni organi)
(1) Agencija in pristojni inšpektorat odločata o prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, vsak na svojem področju, ki ga nadzorujejo.
(2) Prekrškovni organ po tem zakonu lahko izreče katerokoli predpisano višino globe. Če s tem zakonom ni drugače določeno, uporablja prekrškovni organ glede prekrškov določbe zakona, ki ureja prekrške.
(3) Pooblaščene osebe agencije in inšpektorji vodijo postopek pred prekrškovnim organom in v njem odločajo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.«.
31. člen
V 58. členu se beseda »prejšnjega« nadomesti s številko »57.«.
32. člen
Besedilo 59. člena se spremeni, tako da se glasi:
»59. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1,000.000 do 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnih posameznik, če:
1. ne izvaja univerzalne poštne storitve v skladu s 3. in 4. členom tega zakona,
2. izvaja rezervirane poštne storitve brez dovoljenja (tretji odstavek 8. člena tega zakona),
3. kljub odločbi o prepovedi dejavnosti še naprej opravlja dejavnost (tretji odstavek 13. člena tega zakona),
4. ne pošlje agenciji kopije pogodbe iz prvega odstavka 26. člena, njene morebitne spremembe ali dopolnitve (prvi odstavek 26. člena tega zakona),
5. iz neupravičenega razloga ne sklene pogodbe o dostopu do javnega poštnega omrežja (tretji odstavek 26. člena tega zakona),
6. cen ne oblikuje v skladu z zakonom (29. člen tega zakona),
7. ne spoštuje prepovedi subvencioniranja (30. člen tega zakona),
8. ne vodi ustrezne ločitve na računovodski ravni (31. člen tega zakona),
9. naklepno ali iz malomarnosti opravi prenos poštne pošiljke, katere prenos je prepovedan (51. člen tega zakona).
(2) Z globo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
33. člen
Besedilo 60. člena se spremeni, tako da se glasi:
»60. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnih posameznik, če:
1. agenciji dostavi neresnične podatke v zvezi s prihodkom (četrti odstavek 7. člena tega zakona),
2. agenciji pravočasno ne dostavi obrazca v zvezi s prihodkom (četrti odstavek 7. člena tega zakona),
3. ne poravna stroškov nadomestila za izvajanje univerzalne poštne storitve (šesti odstavek 7. člena tega zakona),
4. pisno ne obvesti agencije o izvajanju poštnih storitev (prvi odstavek 10. člena),
5. prenese dovoljenje na drugo fizično ali pravno osebo (šesti odstavek 11. člena tega zakona),
6. ne spoštuje pravic in obveznosti, določenih v dovoljenju (12. člen tega zakona),
7. ne obvesti agencije o spremembi izvajanja poštnih storitev ali o spremembi podatkov iz prvega odstavka 13. člena (četrti odstavek 13. člena tega zakona),
8. ne poravna plačila agenciji (14. člen tega zakona),
9. vroči poštno pošiljko v nasprotju z zakonom (23. in 24. člen tega zakona),
10. če splošni pogoji ne vsebujejo predpisanih elementov (28. člen tega zakona),
11. uveljavi splošne pogoje brez soglasja agencije (tretji odstavek 28. člena tega zakona),
12. ne objavi splošnih pogojev in cen sedem dni pred uveljavitvijo (tretji odstavek 28. člena tega zakona),
13. izdaja poštne znamke v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 33. člena tega zakona,
14. preneha vročati poštne pošiljke v predalčnik ali izpostavljeni predalčnik, ne da bi o tem predhodno pisno obvestil agencijo (četrti odstavek 35. člena in tretji odstavek 36. člena tega zakona),
15. vloži nenaslovljena oglaševalska, marketinška in druga reklamna sporočila v predalčnik, ki je označen z nalepko agencije, s katero je prepovedano vročanje take pošte v ta predalčnik (38. člen tega zakona),
16. ne da na voljo podatke, informacije, finančna poročila oziroma druga poročila, ki jih agencija potrebuje za izpolnjevanje svojih pristojnosti in za poročanje mednarodnim organizacijam v skladu z mednarodnimi akti, uveljavljenimi v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 42. člena),
17. ne objavi kot sestavni del splošnih pogojev postopka reševanja ugovorov uporabnikov poštnih storitev (tretji odstavek 46. člena tega zakona),
18. pri izvajanju poštnih storitev ne zagotavlja tajnosti poštnih pošiljk v skladu s tem zakonom (48. člen tega zakona).
(2) Z globo od 100.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
34. člen
V 61. členu se prvi in drugi odstavek črtata.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globa«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
35. člen
Črta se 66. člen.
36. člen
V 67. členu se črta besedilo »ali za dejavnosti drugih prometnih agencij (63.4)«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Pri rezerviranih poštnih storitvah iz 8. člena se do 31. decembra 2005 kot težnostna meja upošteva masa 100 g in kot cenovna meja trikratnik cene prenosa poštne pošiljke korespondence standardne kategorije prve težnostne stopnje, ki je določena v splošnem aktu o nomenklaturi poštnih storitev.
38. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 40. člena se do 31. decembra 2004 agencija financira iz državnega proračuna v skladu z določbami Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) ter drugimi zakoni s področja njenega delovanja.
39. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni v mejah, določenih s tem zakonom.
Določbe tega zakona, ki določajo globe za prekršek odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika, in določbe 57.a člena se začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških.
40. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Št. 326-08/94-6/7
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EPA 1170-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost