Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1618. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
1619. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1620. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1621. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1622. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1623. Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji
1624. Uredba o organizacijah za ugotavljanje skladnosti za potrebe ureditev kmetijskih trgov
1625. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike
1626. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1627. Uredba o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib
1628. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica

MINISTRSTVA

1629. Pravilnik o višini stroškov vozniškega izpita in preizkusa znanja
1630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
1631. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
1632. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
1637. Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1633. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
1634. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28, ki je bil 4. aprila 2004

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1635. Pravilnik o spremembi pravilnika o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor
1636. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"

OBČINE

Dobrna

1638. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2003

Gornji Petrovci

1639. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci

Kamnik

1640. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Mirna Peč

1641. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2003

Novo mesto

1642. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004-2006

Postojna

1643. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim lokacijskim načrtom Kazarje v Postojni
1644. Odlok o spremembi odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Postojna

Prevalje

1645. Program priprave lokacijskega načrta za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije

Razkrižje

1646. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Razkrižje
1647. Sprememba odloka o kategorizaciji cest na območju Občine Razkrižje
1648. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2004
1649. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
1650. Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Razkrižje
1651. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Razkrižje
1652. Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Razkrižje

Slovenj Gradec

1653. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče"

Tabor

1654. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2003

Vipava

1655. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o ukrepih monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih
2. Popravek pravilnika o izvajanju uradnega nadzora na področju prehrane živali
3. Popravek sklepa o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za predložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova
4. Popravek sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
5. Popravek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2003
6. Popravek pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje
7. Preklic sprememb in dopolnitev pravil kviz loterije "Dobim podarim"

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

32. Zakon o ratifikaciji Finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt sektorja železniškega prometa) (MFEIBŽ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti