Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1599. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A), stran 4451.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2004.
Št. 001-22-37/04
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-A)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) se v drugem odstavku 6. člena za besedo »presega« številka »5« nadomesti s številko »10«, za besedo »oziroma« številka »10« s številko »15« in za besedo »prag« številka »5« s številko »10«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
7. člen se črta.
3. člen
8. člen se črta.
4. člen
Šesti odstavek 10. člena se črta.
5. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Urad je pristojen, da v skladu z Uredbo Sveta o izvajanju pravil o konkurenci iz določb 81. in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti št. 1/2003/ES z dne 16. decembra 2002 (UL L 1, z dne 4. 1. 2003, str. 1) vodi postopke o kršitvah določb 81. in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če ni z uredbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno, urad uporablja za postopke odločanja o kršitvah določb 81. in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti določbe tega zakona in zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno.«.
6. člen
V tretjem odstavku 18. člena se črta besedilo », izdane po prejšnjem odstavku,«.
7. člen
V drugem odstavku 21. člena se črta besedilo »na podlagi vloge iz 7., 8. člena in šestega odstavka 10. člena tega zakona,«.
8. člen
22. člen se črta.
9. člen
V naslovu 28. člena se črtata besedi »pri tretjih«.
10. člen
V 33. členu se za besedo »obravnavo« črta besedilo »ali če to zahteva stranka v postopku«.
11. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(predlog zavez)
(1) V preiskovalnem postopku lahko stranka, proti kateri urad vodi postopek, predlaga zaveze, s katerimi se obvezuje, da bo odpravila stanje, iz katerega izhaja verjetnost obstoja kršitve določb tega zakona ali 81. oziroma 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
(2) O zavezah iz prejšnjega odstavka odloči urad z odločbo, s katero odloči tudi o prekinitvi postopka do izpolnitve zavez oziroma do izteka roka, določenega za njihovo izpolnitev.«.
12. člen
V prvem odstavku 34. člena se črtata številki členov », 7., 8.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če urad izda odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve, z isto odločbo zahteva odpravo kršitve ali naloži ukrepe, s katerimi se odpravijo učinki kršitve.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 30,000.000 tolarjev do 90,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če sklene sporazum o omejevanju konkurence (5. člen);
– če zlorabi prevladujoč položaj na trgu (10. člen).
(2) Z globo od 10,000.000 tolarjev do 50,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo od 500.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
14. člen
Besedilo 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 6,000.000 tolarjev do 20,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne priglasi Uradu nameravane koncentracije ali je ne priglasi v roku (11. člen).
(2) Z globo od 2,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 600.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo od 200.000 tolarjev do 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
15. člen
Besedilo 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1,000.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnih organov in organov lokalne skupnosti, podjetja ali druge organizacije ter posameznik, ki izvršuje javna pooblastila, če stori dejanje ali izda posamičen akt (47. člen), s katerim se omejuje prosto nastopanje podjetij na trgu.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Posamične izjeme, ki jih je urad podelil v skladu z določbo 7. člena zakona, ostanejo v veljavi do izteka časa, določenega v odločbi.
Postopki za podelitev negativnega izvida ali posamične izjeme, ki so v teku ob uveljavitvi tega zakona, se ustavijo po uradni dolžnosti.
17. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni, in sicer za:
1. prekršek iz 52. člena tega zakona:
– pravna oseba v razponu od 10,000.000 do 30,000.000 tolarjev,
– samostojni podjetnik posameznik v razponu od 3,000.000 do 15,000.000 tolarjev,
– odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 1,000.000 do 1,500.000 tolarjev,
2. prekršek iz 53. člena tega zakona:
– pravna oseba v razponu od 3,000.000 do 10,000.000 tolarjev,
– samostojni podjetnik posameznik v razponu od 1,000.000 do 5,000.000 tolarjev,
– odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 300.000 do 500.000 tolarjev,
3. prekršek iz 54. člena tega zakona odgovorna oseba državnih organov in organov lokalne skupnosti, podjetja ali druge organizacije ter posameznik, ki izvršuje javna pooblastila v razponu od 300.000 do 500.000 tolarjev.
18. člen
Ta zakon začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 310-03/99-5/6
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EPA 1160-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost