Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1603. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih (ZGV-A), stran 4456.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih (ZGV-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih (ZGV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2004.
Št. 001-22-41/04
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GORSKIH VODNIKIH (ZGV-A)
1. člen
V Zakonu o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 63/99) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Usposabljanje gorskih vodnikov v Republiki Sloveniji je v javnem interesu.«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se za besedo »osebe« doda besedilo »in samostojni podjetniki posamezniki«.
3. člen
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena se lahko fizični osebi iz države članice Evropske unije v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, prizna usposabljanje, opravljeno v državi članici Evropske unije v skladu s predpisi te države.«.
4. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tuji gorski vodnik iz države, ki ni članica Evropske unije in je član tujega združenja gorskih vodnikov, ki je včlanjeno v Mednarodno zvezo združenj gorskih vodnikov (IFMGA), lahko občasno opravlja poklic gorskega vodnika v Republiki Sloveniji ob pogoju vzajemnosti, pri čemer lahko vodi le turiste, ki jih je pripeljal s seboj iz tujine.«.
5. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(pogoji za opravljanje poklica gorskega vodnika za osebe iz držav članic Evropske unije)
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko fizične osebe iz države članice Evropske unije, ki so v svoji državi pridobile pravico do opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega zakona ali poklica gorskega vodnika (v nadaljnjem besedilu: oseba iz države članice Evropske unije), opravljajo poklic gorskega vodnika v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa ta člen.
Osebe iz držav članic Evropske unije morajo pred začetkom stalnega opravljanja poklica gorskega vodnika v Republiki Sloveniji dati vlogo za vpis v Imenik gorskih vodnikov na Združenje gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGVS).
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, priložena pa ji morajo biti dokazila o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju odgovornosti ter o tem, da ima vlagatelj pravico opravljati dejavnost iz prvega odstavka 2. člena tega zakona ali poklic gorskega vodnika v državi članici Evropske unije.
Osebe iz držav članic Evropske unije so v celoti ali delno oproščene nezgodnega zavarovanja in zavarovanja odgovornosti, če so v svoji državi glede pogojev in obsega kritja zavarovanja v celoti ali delno enakovredno zavarovane.
Dokazila iz tretjega odstavka tega člena so listine izdane v skladu s predpisi držav članic Evropske unije. Listine morajo biti priložene v overjenem prevodu v slovenski jezik.
ZGVS na podlagi vloge in dokazil iz tretjega odstavka tega člena osebo iz države članice Evropske unije vpiše v Imenik aktivnih gorskih vodnikov in o tem obvesti pristojni organ njene države.
Osebe iz držav članic Evropske unije, ki v Republiki Sloveniji le občasno opravljajo poklic gorskega vodnika, morajo ZGVS predhodno priglasiti vsako vodenje oziroma drugo dejavnost iz prvega odstavka 2. člena tega zakona in predložiti dokazila o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju odgovornosti ter o tem, da imajo pravico opravljati dejavnost iz prvega odstavka 2. člena tega zakona ali poklic gorskega vodnika v državi članici Evropske unije.«.
6. člen
Prvi stavek prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Imenik gorskih vodnikov vodi ZGVS.«.
V drugem odstavku se v točki e) črtata besedi »v Sloveniji«.
V četrtem odstavku se za besedo »ZGVS« črtata vejica in besedilo »državljan Republike Slovenije«, za besedo »osebam« pa se doda besedilo »in oseba iz države članice Evropske unije«.
V prvem stavku petega odstavka se za besedo »Slovenije« doda besedilo »ali državljan države članice Evropske unije«.
7. člen
V 7. členu se črta točka a).
Točke b), c), d), e) in f) postanejo točke a), b), c), č) in d).
8. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(znak in izkaznica gorskih vodnikov iz držav članic Evropske unije)
Ne glede na določbe prejšnjega člena imajo lahko gorski vodniki iz držav članic Evropske unije med opravljanjem svojega poklica na vidnem mestu znak ali izkaznico, podeljeno s strani pristojnega organa države članice Evropske unije.«.
9. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(kazenske določbe)
Z globo v višini 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki opravlja poklic gorskega vodnika v Republiki Sloveniji v nasprotju s 4. in 4.a členom tega zakona.
Z globo v višini od 300.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost iz prvega odstavka 2. člena tega zakona brez gorskih vodnikov, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
Z globo v višini od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo v višini od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo v višini od 150.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki organizira in vodi gorniško šolo brez dovoljenja iz šestega odstavka 19. člena tega zakona.
Z globo v višini od 300.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik.
Z globo v višini od 150.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz petega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo v višini od 150.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz petega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo v višini 200.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek gorski vodniki, pripravniki in drugi udeleženci pri izvajanju programov usposabljanja, ki svoje dejavnosti ne zavarujejo v skladu z 22. členom tega zakona.«.
10. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se globe, določene v prvem do tretjem, petem do sedmem in v devetem odstavku 24. člena zakona, v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni.
Določbi četrtega in osmega odstavka 24. člena zakona se začneta uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških.
12. člen
Določbe 3. do 8. člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/98-4/6
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EPA 1180-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost