Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1612. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja, stran 4483.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 14. člena in 25. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja
1. člen
V Pravilniku o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02) se v 3. členu doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. ima primerno organizacijo oziroma dokumentirane postopke, s katerim zagotavlja ločitev izvajanja prvih overitev oziroma overitev od vseh drugih svojih dejavnosti«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črta 3. točka.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Ne glede na 10. točko drugega odstavka in tretji odstavek 4. člena tega pravilnika lahko pravna oseba dokazuje izpolnjevanje zahtev iz 1., 2. in 3. točke ter prve alinee 4. točke 3. člena tega pravilnika z veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu s standardom o zahtevah za preskusne in kalibracijske laboratorije«.
4. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Če pravna oseba dokazuje izpolnjevanje zahtev po prejšnjem členu, mora komisija pri njej obvezno izvesti ocenjevalni obisk. Pri tem mora komisija preveriti tudi izpolnjevanje zahtev iz druge alinee 4. točke in 5. točke 3. člena tega pravilnika«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v drugi alineji za besedilom »4. člena« doda besedilo »oziroma iz 4.a člena«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Če pravna oseba dokazuje izpolnjevanje zahtev po 4.a členu tega pravilnika, mora odločba o imenovanju vsebovati tudi mnenje komisije o izpolnjevanju zahtev iz druge alineje 4. točke in 5. točke 3. člena tega pravilnika«.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in delovati v skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja urad,«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-2/04
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EVA 2003-3311-0016
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost