Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

94. Odlok o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 (OdLPVA03)
95. Odlok o soglasju k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2002 (OdDARS2002)

Sklepi

96. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
97. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
98. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z 9. členom zakona o poslancih
99. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
100. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

101. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji s sedežem v Skopju
102. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji

Odloki

103. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

225. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Sklepi

110. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Jelšane

Drugi akti

104. Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja in k inovacijam (2002-2006) in šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave ter izobraževanje in usposabljanje, ki prav tako prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja (2002-2006)
105. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti Izmenjava podatkov med upravnimi organi (IDA)
106. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v "Mehanizmu skupnosti za krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite"
107. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju varstva okolja
108. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Programu Skupnosti, ki se nanaša na okvirno strategijo Skupnosti o enakopravnosti spolov (2001-2005)
109. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti na področju podjetij in podjetništva ter zlasti na področju malih in srednjevelikih podjetij

MINISTRSTVA

111. Pravilnik o obrazcu izjave o privolitvi v postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo
112. Pravilnik o obrazcih o pisni privolitvi darovalke in darovalca spolnih celic
113. Pravilnik o sestavi in vsebini poročila o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o potrjevanju učbenikov
115. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg perutninskega mesa in jajc
116. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Jamnica
117. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Long Life
118. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
119. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
120. Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
121. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2003
122. Osnovni znesek minimalnega dohodka
123. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Center Aletti

USTAVNO SODIŠČE

124. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. IV Ips 46/2000 z dne 6. 9. 2002
125. Sodba in sklep vrhovnega sodišča št. II Ips 471/01 z dne 17. 12. 2001 - razveljavitev sodbe in sklepa ter zavrnitev revizije zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 503/99 z dne 31. 3. 1999 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II 301/96 z dne 14. 9. 1998 ter potrditev sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
126. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

127. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
226. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o kontroli izvajanja ukrepov in o ukrepih proti bankam

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

128. Slovenski računovodski standard 39 (2003)
129. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2003
130. Spremembe statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
131. Spremembe statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
132. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2003
133. Pravila igre na srečo "POLO"
134. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 2002
135. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2002
136. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2002
137. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti

OBČINE

Bistrica ob Sotli

138. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2003

Bled

139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled
140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled
141. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Bloke

142. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2002
143. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2003
144. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke
145. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
146. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke

Brda

147. Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v letu 2003

Črnomelj

148. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj

Divača

149. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Divača

Dobrova-Polhov Gradec

150. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003

Gornji Petrovci

151. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2003

Grad

152. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na vodooskrbnem območju Občine Grad in ukrepih za zavarovanje vodnih virov

Grosuplje

153. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje - naselje

Kamnik

154. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
155. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kamnik
156. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik

Kobarid

157. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2003

Komen

158. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2003
159. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks za leto 2003
160. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

161. Spremembe statuta Občine Krško
162. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta občine Krško
163. Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta občine Krško - pripadnika romske skupnosti

Ljubljana

164. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003

Markovci

165. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Mislinja

166. Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2003

Mozirje

167. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
168. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje
169. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
170. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2003
171. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Mozirje

Odranci

172. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2003

Podčetrtek

173. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2002
174. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2003
175. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
176. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek

Postojna

177. Sklep o uradnem skupnem elektronskem naslovu Občine Postojna

Prebold

178. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold
179. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Puconci

180. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Puconci za leto 2003

Ravne na Koroškem

181. Odlok o lokacijskem načrtu adaptacija in rekonstrukcija dovozne ceste JP 850670 v naselju "Breznik" v Kotljah

Semič

182. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2003

Slovenska Bistrica

183. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
184. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
185. Obvezna razlaga tretje alinee točke h 7. člena odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Sveta Ana

186. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2003
187. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
188. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec
189. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
190. Sklep o določitvi cene vode v javnem vodovodu Sveta Ana in Lokavec
191. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana

Sveti Jurij ob Ščavnici

192. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
193. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Šalovci

194. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Šalovci
195. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2003

Šentjur

196. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2003

Škocjan

197. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Šmarje pri Jelšah

198. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
199. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Šmarje pri Jelšah
200. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev

Štore

201. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Štore
202. Spremembe statuta Občine Štore
203. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Štore
204. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območja Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču

Tabor

205. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2003
206. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

Tišina

207. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina

Veržej

208. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije občine Veržej

Videm

209. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Videm
210. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm

Vipava

211. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Vipava

Vitanje

212. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003

Vransko

213. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
214. Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode

Zreče

215. Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Zreče
216. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Zreče o nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana občine

Žalec

217. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
220. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
221. Pravilnik o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec

Žetale

222. Spremembe statuta Občine Žetale
223. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Žetale
224. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žetale
AAA Zlata odličnost