Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

133. Pravila igre na srečo "POLO", stran 176.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95; v nadaljnjem besedilu: ZIS), sklepa Nadzornega sveta delniške družbe o uvedbi igre z dne 27. 6. 2000 in z dne 18. 9. 2001 ter drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave družbe Športna loterija in igre na srečo d. d. Ljubljana, Cigaletova 15 je uprava družbe dne 3. 10. 2002 sprejela
P R A V I L A
igre na srečo »POLO«
1. člen
Po teh pravilih prireja Športna loterija d.d., Cigaletova 15/I, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) igro na srečo z imenom POLO (v nadaljnjem besedilu: igra).
2. člen
Pravila so obvezujoča za prireditelja, osebe pooblaščene za sprejem vplačil za sodelovanje v igri in izplačilo dobitkov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za osebe, ki že s samim vplačilom priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).
Pravila so objavljena v javnem glasilu in so na vpogled na vplačilnih mestih.
3. člen
Udeleženec v igri je oseba, ki igra in vplača štirimestno število od 0000 do 9999 za posamezen krog, pod pogojem, da je napovedano in vplačano število pred začetkom žrebanja zapisano na magnetnem mediju prireditelja.
V igri se udeleženec odloči za vrsto napovedi tako, da napove točno štirimestno število (tip zaporedja je T), mešano štirimestno število (tip zaporedja je M) ali kombinacijo obeh zaporedij (tip zaporedja je K), kot je navedeno v 4. členu teh pravil.
4. člen
V vsakem posameznem žrebanju prireditelj izžreba štirimestno število od 0000 do 9999. Prva izžrebana številka v štirimestnem številu predstavlja tisočico, druga stotico, tretja desetico in četrta enico. Za sodelovanje v igri se upošteva napoved točnega zaporedja ali mešano zaporedje, oziroma napoved kombinacije obeh zaporedij. V točnem in mešanem zaporedju pa se za dobitke upošteva naslednje zaporedje:
1. Točno zaporedje
– pravilno zaporedje tisočice, stotice, desetice in enice v štirimestnem številu – POLO dobitek,
– pravilno zaporedje tisočice, stotice in desetice v štirimestnem številu – dobitek PRVE TRI,
– pravilno zaporedje stotice, desetice in enice v štirimestnem številu – dobitek ZADNJE TRI,
– pravilno zaporedje tisočice in stotice v štirimestnem številu – dobitek PRVI DVE,
– pravilno zaporedje desetice in enice v štirimestnem številu – dobitek ZADNJI DVE.
2. Mešano zaporedje
– tisočica, stotica, desetica in enica v štirimestnem številu, ne glede na zaporedje – dobitek MEŠANE ŠTIRI,
– tisočica, stotica in desetica v štirimestnem številu, ne glede na zaporedje – dobitek MEŠANE PRVE TRI,
– stotica, desetica in enica v štirimestnem številu, ne glede na zaporedje – dobitek MEŠANE ZADNJE TRI,
– tisočica in stotica v štirimestnem številu, ne glede na zaporedje – dobitek MEŠANI PRVI DVE,
– desetica in enica v štirimestnem številu, ne glede na zaporedje – dobitek MEŠANI ZADNJI DVE.
Napoved udeleženec odda oziroma sporoči prodajalcu ali prireditelju, ki sprejema vplačila. V posameznem krogu prireditelj upošteva samo vplačane napovedi, katerih podatke ima pred začetkom žrebanja shranjene na svojem magnetnem mediju.
5. člen
Vsako potrdilo o sprejemu napovedi (v nadaljnjem besedilu: listek) mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov prireditelja,
– ime igre,
– identifikacija vplačilnega mesta,
– identifikacijska številka listka,
– datum in čas vplačila,
– datum in čas žrebanja tekočega kroga,
– napovedano število,
– oznaka napovedi (T, M, K),
– znesek vplačila,
– število vplačanih krogov,
– datum žrebanja zadnjega kroga,
– rok za izplačilo dobitka.
Datum žrebanja zadnjega kroga listek vsebuje le v primeru, če je vplačana napoved za več zaporednih krogov igre.
6. člen
Udeleženec v igri je dolžan takoj po vplačilu preveriti, če sta napovedano število in vrsta napovedi pravilni.
V primeru, da na listku ni pravilno zapisano igrano število in/ali napoved, je udeleženec dolžan napako takoj reklamirati, poznejših reklamacij prireditelj ne upošteva.
7. člen
Vplačila za udeležbo v igri za posamezen krog prireditelj sprejema na vplačilnih mestih, preko interneta in telefona. Vplačila za posamezen krog se sprejema do roka, ki je določen za žrebanje. Prireditelj sprejema vplačila tudi za več zaporednih krogov.
8. člen
Cena posamezne napovedi je 200 tolarjev, kar je tudi začetna osnova za izračun dobitkov, oziroma 400, 600, 800 ali 1000 tolarjev, pri čemer se vrednost osnovnega dobitka ustrezno poveča. Pri vplačilu kombinacije točne in mešane napovedi, se cena napovedi podvoji.
Za sodelovanje v več zaporednih krogih se znesek vplačila ustrezno poveča, glede na število krogov in vrednosti napovedi, dobitek pa je v tem primeru izplačljiv po žrebanju napovedi zadnjega kroga, navedenem na listku.
9. člen
Žrebanje štirimestnega števila izvede prireditelj s pomočjo računalnika. Pred začetkom žrebanja prireditelj ugotovi znesek vplačil in določi sklad za dobitke.
Prva izžrebana številka predstavlja tisočico, druga stotico, tretja desetico in četrta enico v štirimestnem številu. Tako dobimo pravilno zaporedje številk izžrebanega štirimestnega števila.
10. člen
Žrebanje poteka vsak delovni dan ob 12. uri, razen nedelje in praznikov. Žrebanje je javno, na sedežu prireditelja. Po vsakem žrebanju prireditelj takoj javno objavi izžrebano število na vseh vplačilnih mestih in internetu.
V primeru, da ni možno računalniško žrebanje, prireditelj žrebanje izvede iz bobna v katerem so žogice s številkami od 0 do 9. Žreba se vsaka številka posebej. Prva izžrebana številka iz bobna predstavlja tisočico, druga stotico, tretja desetico in četrta enico v štirimestnem številu.
Celoten potek žrebanja vodi in nadzira komisija za nadzor žrebanja v skladu s Poslovnikom o delu komisij.
Posamezno žrebanje lahko prireditelj preloži samo z dovoljenjem nadzornega organa.
11. člen
Za dobitek se v igri upošteva izžrebano število glede na vrsto napovedi. Udeleženec ima dobitek, če je izžrebano število enako napovedanim številkam v štirimestnem številu v naslednjem zaporedju:
1. Točno zaporedje
Polo dobitek
– pravilna napoved zaporedja tisočice, stotice, desetice in enice v štirimestnem številu – primer 1234,
Prve tri
– pravilna napoved zaporedja tisočice, stotice in desetice v štirimestnem številu – primer 123X,
Zadnje tri
– pravilna napoved zaporedje stotice, desetice in enice v štirimestnem številu – primer X234,
Prvi dve
– pravilna napoved zaporedja tisočice in stotice v štirimestnem številu – primer 12XX,
Zadnji dve
– pravilna napoved zaporedja desetice in enice v štirimestnem številu – primer XX34,
2. Mešano zaporedje
Mešane štiri
– pravilna napoved številk v štirimestnem številu, ne glede na izžrebano zaporedje tisočice, stotice, desetice in enice v štirimestnem številu (kombinacij je 24) – primer 1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432, 2134, 2143, 2314, 2341, 2413, 2431, 3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421, 4123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321
Mešane prve tri
– pravilna napoved prvih treh številk v štirimestnem številu, ne glede na izžrebano zaporedje tisočice, stotice in desetice v štirimestnem številu (kombinacij je 6) – primer 123X, 132X, 213X, 231X, 312X, 321X
Mešane zadnje tri
– pravilna napoved zadnjih treh številk v štirimestnem številu, ne glede na izžrebano zaporedje stotice, desetice in enice v štirimestnem številu (kombinacij je 6) – primer X123, X132, X213, X231, X312, X321
Mešani prvi dve
– pravilna napoved prvih dveh številk v štirimestnem številu, ne glede na izžrebano zaporedje tisočice in stotice v štirimestnem številu (kombinaciji sta 2) – primer 12XX, 21XX,
Mešani zadnji dve
– pravilna napoved zadnjih dveh številk v štirimestnem številu, ne glede na izžrebano zaporedje desetice in enice v štirimestnem številu (kombinaciji sta 2) – primer XX34, XX43.
Obe vrsti napovedi se lahko med seboj kombinirata z dodatnim vplačilom. Pri vplačilu kombinirane napovedi (točne in mešane) pripada udeležencu dobitek iz obeh napovedi – točne in mešane. Izplačilo večjega dobitka v posamezni napovedi izključuje izplačilo manjšega dobitka.
12. člen
Celoten sklad za dobitke je najmanj 50 odstotkov od vrednosti prejetih vplačil za posamezni krog. Posamezne vrednosti dobitkov po vrstah napovedi prireditelj določi glede na znesek sklada za dobitke in točnega števila posameznih vrst pravilnih napovedi. Vrednost POLO dobitka se izračuna po principu totalizatorja, vrednost ostalih dobitkov pa se določi po naslednji tabeli:
– dobitek PRVE TRI       – 1/18 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga,
– dobitek ZADNJE TRI      – 1/18 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga,
– dobitek PRVI DVE       – 1/180 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga,
– dobitek ZADNJI DVE      – 1/180 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga,
– dobitek MEŠANE ŠTIRI     – 1/24 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga,
– dobitek MEŠANE PRVE TRI    – 1/108 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga,
– dobitek MEŠANE ZADNJE TRI   – 1/108 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga,
– dobitek MEŠANI PRVI DVE    – 1/360 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga,
– dobitek MEŠANI ZADNJI DVE   – 1/360 vrednosti POLO dobitka tekocega kroga.
Če v posameznem krogu ni bil izžreban POLO dobitek, se znesek za to vrsto napovedi prenese v prvi naslednji krog za dobitek POLO. Skladu za dobitke v posameznem krogu so lahko dodani zneski iz neizplačanih dobitkov.
Vrednost posameznega dobitka v igri ni nikoli nižja od vrednosti vplačila napovedi v posameznem krogu.
Zneski za vse dobitke, razen za POLO dobitek in dobitek nad zneskom, pri katerem je potrebno obračunati davek na dobitke od iger na srečo, prireditelj zaokrožuje navzdol na desetice. Razlika do sklada za dobitke se prenese v POLO dobitek tekočega kroga.
13. člen
Dobitke do vključno 100.000 tolarjev izplačujejo prodajalci na vplačilnih mestih. Dobitke nad 100.000 tolarjev izplačuje prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani. Pri izplačilu dobitka mora udeleženec izročiti dobitni listek.
Listek je veljaven, če so podatki shranjeni na magnetnem mediju prireditelja. Če prireditelj ugotovi, da je bil dobitek že izplačan, prinesitelj nima pravice do izplačila dobitka. Na zahtevo osebe, ki izplačuje dobitke, mora imetnik listka pokazati identifikacijski dokument.
Davek na dobitke se obračuna in odtegne od vrednosti dobitka po določilih zakona, ki določa davek na dobitke pri igrah na srečo.
Udeleženec ima pravico do reklamacije dobitka v roku 67 dni od dneva zadnjega žrebanja navedenega na listku.
14. člen
Za potek igre v skladu s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči s celotnim svojim premoženjem za izplačilo dobitka pod pogojem, da je vsebina listka pred začetkom žrebanja posameznega kroga shranjena na magnetnem mediju, da so na listku bistveni elementi našteti v 5. členu teh pravil ter da številka listka, ki je vpisana na magnetnem mediju, še ni bila izplačana.
15. člen
Pravica do vnovčenja dobitka zastara v roku 67 dni od datuma žrebanja zadnjega kroga, navedenega na listku.
16. člen
Prireditelj mora hraniti podatke za posamezni listek na magnetnem mediju najmanj eno leto od dneva žrebanja zadnjega kroga, navedenega na listku.
17. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
18. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se z začetkom sprejemanja vplačil za prvi krog.
Št. 239-01/02
Ljubljana, dne 9. januarja 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »POLO« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/2001-23 dne 26. 8. 2002.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta pravila igre na srečo »POLO« potrdilo pod številko 471-212-19/02 dne 10. 10. 2002.

AAA Zlata odličnost