Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

142. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2002, stran 182.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) ter odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2002 (Uradni list RS, št. 16/02) je Občinski svet občine Bloke na 2. redni seji dne 19. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2002
1. člen
Spremeni se odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2002 (Uradni list RS, št. 16/02) tako, da se 2. člen glasi:
Proračun Občine Bloke za leto 2002 se načrtujejo v predvidenih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki              232,425.363,73 SIT
II. Skupaj odhodki              230,376.163,73 SIT
III. Proračunski presežek            2,049.200,00 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prej. vračilo danih posojil in prod. kapitala
V. Dana pos. in povečanje
kapitalskih deležev                919.936,00 SIT
VI. Sprememba kapitalskih deležev        –165.000,00 SIT
C) Račun financiranja
VIII. Odplačila dolga               140.000,00 SIT
IX. Sprem. stanja sred. na računih       1.909.200,00 SIT
X. Neto zadolževenja              –2.049.200,00 SIT
XI. Neto financiranje             –2.969.136,00 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Nova vas, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost