Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5587. Sklep o imenovanju ministrov
5588. Sklep o prenehanju funkcije poslancu dr. Slavku Gabru
5589. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke dr. Lucije Čok in prenehanju opravljanja funkcije poslanca Maria Gasparinija
5590. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca dr. Janeza Drnovška in opravljanja funkcije poslanca Jaša Zlobca Lukiča
5591. Sklep o prenehanju mandata poslancu dr. Janezu Drnovšku
5592. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
5593. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
5594. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
5596. Sklep o nastopu funkcije predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška
5597. Sklep o prenehanju funkcije poslanki dr. Luciji Čok
5598. Sklep o prenehanju funkcije poslanki Danici Simšič

Drugi akti

5595. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5599. Uredba o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
5600. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah
5601. Uredba o spremembah uredbe o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene
5602. Uredba o spremembah uredbe o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
5603. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
5604. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja
5605. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas

Odloki

5606. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja

Sklepi

5607. Sklep o odpovedi Sporazuma med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Ljudsko republiko Romunijo o vzajemnih brezplačnih zdravstvenih storitvah osebju veleposlaništev
5608. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določanje povprečne cene enote pridobljene mineralne surovine
5609. Sklep o spremembi tolarskih zneskov po četrtem in petem odstavku 14. člena zakona o rudarstvu
5610. Sklep o določitvi letnega obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2003
5611. Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju
5612. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
5613. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Korenitka-Pluska in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Trebnje v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta
5621. Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj

MINISTRSTVA

5614. Pravilnik o obrazcu zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve
5615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
5616. Sklep o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
5617. Navodilo za izvajanje subvencionirane študentske prehrane
5618. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5619. Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila
5620. Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti